Zoznam zmien 6.00.0.1371

Optivus

Verzia 6.00.0.1371 - 29.2.2024

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Dochádzkové zariadenia: Oprava odosielania údajov na zariadenie, keď sa nepodarilo naň pripojiť.

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarilo pripojiť na nastavenú IP, objavilo sa chybové hlasenie.

Dochádzkové zariadenia: Úprava jedného zariadenia aktualizuje kartami iba toto konkrétne zariadenie.

Predtým sa aktualizovali všetky zariadenia, čo bolo časovo veľmi náročné.

Dochádzkové zariadenia: Odosielanie údajov je podrobne monitorované na obrazovke.

Terraz vidíte, ktoré zariadenie a ktorý užívateľ sa práve odosiela do zariadenia.

Obchod

Oprava výpočtu, ktorý niekedy aj na skladovej karte typu služba zmenil množstvo.

Muselo byť splnených niekoľko podmienok, ktoré spôsobili, že sa na skladovom pohybe vhodne pomiešali skladové karty typu tovar a služby. Vtedy mohol výpočet nesprávne nastaviť množstvo aj na skladovej karte typu služba.

Na dialógu na vytvorenie novej skladovej karty možno vkladať aj výrobné čísla.

Predtým sa dali čísla vkladať iba pomocou skladového pohybu, alebo na existujúcej skladovej karte. Na novej skladovej karte sa výrobné čísla vkladajú v transakcii, takže sa vložia iba po stlačení OK na skladovej karte.

Oprava zobrazovania čísla a kódu skladovej karty na dialógu Objednávka.

Chyba súvisela s optimalizáciou pre Cloud, ktorá znižovala počet prístupov do databázy počas zobrazenia dialógu. Na tomto dialógu bol ešte starý kód, ktorý bol s novým nekompatibilný a spôsoboval zobrazenie všetkých počítaných položiek v každom takomto stĺpci.

V detailoch skladovej karty sa zobrazuje len 100 posledných pohybov.

Toto bolo optimalizované pre Cloud, pretože potom na skladových kartách, ktoré sa veľmi často používajú, dochádzalo k neúmernému čakaniu, kým sa zobrazili všetky skladové pohyby za X rokov dozadu. Teraz je to nastavené na maximálne 100 skladových pohybov. Obrátilo sa aj poradie, takže teraz sú nové skladové pohyby na prvom mieste v zozname.

Oprava zobrazovania čísla a kódu skladovej karty na dialógu Faktúra.

Chyba súvisela s optimalizáciou pre Cloud, ktorá znižovala počet prístupov do databázy počas zobrazenia dialógu. Na tomto dialógu bol ešte starý kód, ktorý bol s novým nekompatibilný a spôsoboval zobrazenie všetkých počítaných položiek v každom takomto stĺpci.

Oprava exportu do Pohody - Nulová DPH

Nulová DPH sa teraz správne označí.

Oprava exportu do Pohody - Dobropis

Exportovaný dobropis sa prenesie do Pohody tak, že:

  • Na faktúre v položke Typ bude text Dobropis.
  • Na položke faktúry bude v stĺpci cena uvedená kladná hodnota. V Pohode sa na dobropisoch uvázdajú kladné hodnoty, preto Optivus otočí znamienko, pretože v našom programe sú uvedené v tomto prípade záporné ceny.

Na dialóg Skladová karta sa doplnilo zobrazenie interného identifikátora záznamu.

Je to určené pre tie firmy, ktoré používajú e-shop a API. Pomocou tohto identifikátora si môžu ľahšie ladiť prepojenie skladových kariet medzi e-shopom a našim programom.

Upravenie skladovej karty variantu dodáva do zoznamu zmien pre e-shop aj informáciu o koreňovej karte.

Je to určené pre tie firmy, ktoré používajú e-shop a API.

Na dialógu Manko a prebytok sa dá používať sériová čítačka čiarových kódov.

Ak nájde zhodu v stĺpci EAN alebo Kód, presunie kurzor do stĺpca Skutočný stav. Potom už len stačí zapísať hodnotu a presunúť sa na ďalšiu skladovú kartu.

Správanie akcie je závislé od zaškrtnutia položky Skener++.

  • Ak je zaškrtnutá (implicitná hodnota), automaticky pripočíta 1 ku aktuálnemu stavu.
  • Ak nie je zaškrtnutá, iba označí daný riadok a skutočný stav musíte zapísať.

Redizajn funkcií na dialógu Manko a prebytok.

Doplnilo sa tlačidlo Akcie, ktoré zobrazí všetky akcie na dialógu. Odstránilo se nejednoznačné zaškrtávacie pole a namiesto neho sú teraz tri funkcie na tlač a tri funkcie na kopírovanie údajov do schránky.

Doplnenie čísla spisu na dodacie listy.

Ak je skladový pohyb v spise, automaticky sa zobrazí na ňom aj číslo spisu. Upravili sa reporty:

  • Dodací list k skladovému pohybu
  • Dodací list podľa faktúry

Upravenie dizajnu dodacieho listu do modernejšieho dizajnu.

Predtým sa mohlo stať, že pri tlači vznikli väčšie medzery na reporte. Teraz je report lepšie prispôsobený stránkovaniu tlačiarne a na vhodných miestach sa automaticky rozdelí. Upravili sa reporty:

  • Dodací list k skladovému pohybu
  • Dodací list podľa faktúry

Na dialógu Skladová karta na záložke Výrobné čísla sú tlačidlá povolené len vtedy, keď je v zozname nejaké VČ.

Pribudlo aj kontextové menu na pravú myšku.

Na dialógu Skladová karta na záložke Výrobné čísla je na dialógoch zakázané použiť nevyplnené VČ.

Povinné je to teraz na dvoch dialógoch:

  • Oprava
  • Pridanie nového VČ

Na dialógu Manko a prebytok možno vytvárať zálohu do súboru.

Na dialógu v akciách sú dve funkcie. Jednou si odložíte rozpracované údaje do súboru a druhou si ich obnovíte.

Funkcia na prepočítanie priemerných cien v sklade funguje aj pri zapnutom stránkovaní.

Ak bolo zapnuté stránkovanie, funkcia prepočítala iba aktuálnu stránku v skladových kartách.

Funkcia na prepočítanie priemerných cien v sklade pracuje aj s extrémne veľkými skladmi.

Teraz si funkcia veľké sklady prepočíta po 10000 ks skladových kariet. To odstraňuje problém odmietnutia SQL príkazu na serveri kvôli veľkej zložitosti a prekročení pridelených prostriedkov servera.

Optivus API

Oprava generovania zoznamu skladových kariet pre MODO.

MODO nedostalo každý stý riadok so skladovou kartou.

Optivus Online

Oprava zobrazenia zoznamu dovoleniek.

Neukazovalo to zoznam dovoleniek, ale zoznam všetkých dní, ktoré užívateľ odpracoval.

Optivus všeobecne

Oprava odosielania SMS cez API EuroSMS v dlhom medzinárodnom formáte.

Pokiaľ bolo číslo zapísane v tvare +421yyyxxxxxx, objavila sa chyba konverzie celočíselnej hodnoty. Teraz program umožňuje používať aj tieto čísla.

Dialóg určený na výber položiek, ak nemá žiadne položky, tak tlačidlo OK je neaktívne.

Správanie dialógu sa nemení, je to len estetická úprava.

Číselník Sprievodcovia.

Sprievodcovia umožňujú si zadefinovať vlastných sprievodcov, pomocou ktorých užívatelia v zjednodušenej podobe upravujú vlastnosti objektov v databáze.

Doplnenie stránky typu užívateľské vlastnosti do sprievodcu.

Na strane v editore sa nastaví, že sa jedná o užívateľskú vlastnosť, vyberie sa konkrétna vlastnosť. Potom je možné túto vlastnosť v sprievodcovi vyplniť.

Vyhľadávanie v manuáli.

Na dialógu s manuálom sa doplnila tretia záložka, na ktorej môžete hľadať text v obsahu.

Na dialógu na nastavenie pohľadov sa zobrazuje hypertext na help.

Rovnako na dialógu funguje aj F1.

Registratúra

Optivus Klient Cloud teraz používa lokálnu cache na dokumenty.

Lokálna cache urýchľu prácu, pretože ak sa raz dokument stiahne do cache, vydrží v nej pomerne dlho a pri nasledujúcom zobrazení toho istého dokumentu už nie je potrebné sťahovať údaje z Internetu.

Cache sa vytvorí na disku *c:\ProgramData\Akcent\Optivus\FilesCache* a program si tu údaje ukladá tak, aby boli optimalizované pre Cloud. Veľkosť cache je 1 percento voľného miesta na disku, ale maximálne 10 GB.

Oprava vkladania dokumentu s názvom v unicode kódovaní do registratúry.

Teraz sa už súbor vloží. Problém bol v tom, ako sa názov súboru konverzoval v programe medzi ANSI a Unicode.

Spisy

Spustenie sprievodcu nad spisom.

Sprievodcu možno spustiť v menu Spisy/Akcie. K dispozícii je niekoľko možností spustenia.

Na dialógu Spis na záložke Úlohy možno zapnúť stĺpec Osoba.

Menu pravej myšky Stĺpce....

Zariadenia

Na dialógu na výber zariadenia funguje dvojklik ako stlačenia tlačidla OK.

Takéto je obvyklé správanie aj na iných výberových dialógoch.

Na dialógu Zariadenie sa po stlačení tlačidla Zrušiť vypíše zoznam vykonaných zmien.

Funguje to podobne ako v obchode. Pri stlačení tlačidla sa v prípade vykonania zmien vypíše ich zoznam a máte možnosť sa vrátiť naspäť k úpravám.

Spustenie sprievodcu nad zariadením.

Sprievodcu možno spustiť v menu Zariadenie/Akcie. K dispozícii je niekoľko možností spustenia.