Export obchodu do programu Pohoda

Export vystavených faktúr.

Tento návod popisuje funkciu programu Optivus v obchode v menu Import/Export/Export vystavených faktúr do Pohoda. Funkcia pracuje nad zoznamom vystavených faktúr. Zoznam faktúr získate:

 • Použitím filtra s vhodnými podmienkami
 • Zapnutím mutivýberu nad tabuľkou faktúr pomocou skratky Ctrl-M a zaškrtnutím príslušných faktúr.
Funkcia je v testovacom procese, preto je potrebné venovať veľkú pozornosť tomu, čo pri exporte robíte.

Export faktúr pre Pohodu

Po použití funkcie sa zobrazí dialóg so štyrmi záložkami:

 • Nastavenie parametrov - Nastavíte si základné parametre exportu.
 • Faktúry - Tu môžete skontrolovať zoznam faktúr, ktoré sa budú exportovať.
 • Export - Tu vykonáte samotný export.
 • Inštrukcie - tento návod.

Nastavenie parametrov

Môžete si nastaviť nasledovné položky:

 • Exportovať do adresára - Nastavíte si adresár, v ktorom sa budú vytvárať exportované súbory.
 • Súbor - Ako sa má vytvoriť názov exportovaného súboru. Prípona musí byť .XML.
  • Vlastný názov - Navrhnete si vlastný názov súboru a ten si napíšete do príslušného poľa s názvom.
  • YYYYMMDD - Názov sa bude generovať ako kombinácia predpony a dňa v roku v tvare rok, mesiac, deň.
 • Vlastný názov - Sem vpíšete vlastný názov súboru.
 • Predpona - Sem vpíšete preponu generovaného súboru. Implicitná hodnota je optivus.
 • Číslo faktúry je VS - Číslo faktúry bude rovnaké ako variabilný symbol. Toto je doporučené zaškrtnúť.

Nastavenie špecifické pre Pohodu

 • Exportovať súvisiace skladové karty - Pred každou exportovanou faktúrou vytvorí aj export pre skladové karty, ktoré sú vo faktúre použité. Exportujú sa naše čísla skladových kariet do položky kód. Rovnaký kód bude použitý aj na riadku faktúry.
  • Členenie - Toto zodpovedá nášmu číselníku skladov. Momentálne je možné vyexportovať iba do jediného skladu v Pohode. Text v poli sa musí zhodovť s nastavením v Pohode, ináč skladovú kartu neimportuje.
  • Skupina - V Pohode musí daná skupina existovať. Nastavíte to príkazom menu Sklady/Cenové skupiny.

Na sklade v Pohode je treba povoliť položku Povoliť stav zásob do mínusu v príkaze menu Sklady/Sklady. Iba tak ostanú zachované množstvá na položke faktúry. V opačnom prípade vám to Pohoda vynuluje, ak zistí, že danej skladovej karty nemáte dostatok na sklade.

Export

Stlačením tlačidla Export vytvoríte v adresári Exportovať do adresára výsledný export. Vytvoria sa dva súbory:

 • export.xml - Obsahuje samotný export, ktorý musíte doručiť na miesto, kde používate program Pohoda.
 • export.xml.log - Popis exportu aj s podrobnosťami. Tento súbor slúži pre vás na kontrolu a je čitateľný aj pre bežného človeka.

Export dokáže vyexportovať vystavené faktúry.

Známe problémy:

 • Zle sa exportuje položka s nulovou DPH. Opravené v 6.00.
 • Dobropis nie je vo vhodnom tvare pre Pohodu. Opravené v 6.00.
 • Faktúry napojené len na osobu sa vyexportujú bez vyplnených údajov o odberateľovi.