Pridanie skladovej karty

Novú skladovú kartu pridáte:

Príkazom menu Sklad/Nová skladová karta...

Stlačením príslušnej ikony

Pravým tlačidlom myšky nad tabuľkou so zoznamom skladových kariet.

Zobrazený dialóg skladovej karty obsahuje záložky:

 • Všeobecne
 • Podrobnosti
 • Cena
 • Variant
 • Výrobné čísla
 • Výrobok
 • Súvisiaci tovar
 • Odkazy
 • Reg. pokladnica
 • Poznámky
 • Termíny
 • Užívateľské
 • Súvisí
 • História

Všeobecne

Na záložke môžete vyplniť nasledovné položky:

 • Číslo – Je pridelené automaticky.
 • Vytvorené – Dátum vytvorenia karty.
 • Vytvoril – Meno užívateľa, ktorý kartu vytvoril.
 • Názov – Názov tovaru.
 • Kód – Kód, pomocou ktorého môžete tovar hľadať. Obvykle sa používa skratka, ktorá je zostavená z písmen a čísel. Napr. SMSOF 2003 môže predstavovať software od Microsoftu, konkrétne Office 2003.
  • Kód 1 - kód, používaný dodávateľom 1
  • Kód 2 - kód, používaný dodávateľom 2
 • Všeob. - popisný všeobecný názov, líšiaci sa od katalógového názvu
 • Popis – Podrobnejší popis tovaru.
 • MJ – Množstevná jednotka.
 • Min – Minimálne množstvo tovaru na sklade.
 • Bežne – Bežné množstvo tovaru na sklade.
 • Max – Maximálne množstvo tovaru na sklade.
 • Výdaj – Obvykle vydávané množstvo. Túto hodnotu program automaticky ponúkne na faktúru pri výbere položky zo skladu.
 • EAN – Čiarový kód.
 • Záruka – Záruku možno stanoviť v rokoch, mesiacoch alebo dňoch.
 • Typ – Typ skladovej karty - napríklad Tovar, Služba, Výrobok, Variant..  Typy sa definujú cez číselník.
 • Výrobné čísla – Ak je zaškrtnuté, ku karte sa sledujú výrobné čísla. Výrobné čísla sa sprístupnia na samostatnej záložke.
 • Dodávateľ 1 a 2 – Zoznam implicitných dodávateľov.
 • Odberateľ – Implicitný odberateľ.
 • Výrobca – Môžete si definovať zoznamy výrobcov. Ku každému tovaru potom môžete priradiť výrobcu. Neskôr môžete túto hodnotu využiť pri sledovaní štatistík podľa jednotlivých výrobcov.
 • Sklad – Treba vybrať minimálne jeden z vašich skladov, ktorý tento tovar obsahuje.
 • Predajná cena – Výsledná priemerná cena zo záložky Cena.
 • Na sklade MJ – Zostatok tovaru na sklade.
 • Hmotnosť, objem, rozmery – Môžete definovať základné veličiny skladovej karty. Hmotnosť sa stanovuje v kg, objem v m3. Rozmery vyplňte v tvare AxBxC.
 • Komis – Tento tovar je len v komise, nevlastníte ho. Takéto tovary je vhodné združiť do jednej vetvy v strome. Zaškrtnutie položky umožňuje lepšie filtrovanie tovaru v komise v hlavnom okne programu.

Po nastavení (Práva užívateľov/Obchod/Skladové karty/Číslo skladovej karty má 6 číslic) bude program vytvárať skladové karty so šiestimi číslicami. V menu sa sprístupní aj funkcia na prepočítanie čísel existujúcich skladových kariet. Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Prepočty/Upraviť skladové karty na 6 číslic. Funkcia je určená pre užívateľov, ktorí majú viac ako 100 000 nových skladových kariet ročne.

Na pravej strane dialógu sa nachádzajú štyri hodnoty. Zobrazujú celkové množstvá tovaru na sklade. Tlačidlom Sklady... si môžete zobraziť množstvá tovaru na jednotlivých skladoch. Tlačidlom Pohyby... si môžete zobraziť všetky predchádzajúce transakcie s tovarom.

Podrobnosti

Na záložke môžete vyplniť:

 • Doplňujúce merné jednotky – Môžete pridať alternatívne jednotky a ich pomer voči hlavnej jednotke. Pri pridávaní alternatívnej jednotky program zobrazuje vzájomné prepočítavacie pomery. Ak omylom vložíte pomer opačne, môžete ho ľahko otočiť tlačidlom 1/P. Na získanie okamžitého prehľadu v alternatívnych jednotkách použite výstup Výstupy/Sklad v alternatívnych jednotkách.
 • Hierarchia – Zaradenie karty v strome. Správne zaradenie uľahčuje výbery z kariet do faktúry a výpočet predajnej ceny.
 • Umiestnenie v sklade – Vyberá sa z číselníka možných umiestnení.
 • ID1 a ID2 dodávateľa – Sem si môžete poznačiť identifikačné čísla kariet, ktoré tovaru prideľuje váš dodávateľ. Môže sa vám to hodiť pri následnej komunikácii, keď pracujete s identifikačným kódom, ktorý používa on.
 • Recyklačný poplatok – Ak je tu uvedená cena recyklačného poplatku a v nastavení programu je vybraná karta, ktorá predstavuje recyklačný poplatok, program automaticky vytvorí riadok vo faktúre, kde je tento poplatok uvedený.
 • Autorský poplatok - Ak je tu uvedená cena autorského poplatku a v nastavení programu je vybraná karta, ktorá predstavuje autorský poplatok, program automaticky vytvorí riadok vo faktúre, kde je tento poplatok uvedený.
 • Účtová osnova  - nastavenie, ktoré nemôžete meniť a zobrazuje hodnoty podľa stromu skladových kariet

Umiestnenie v sklade

Od v. 5.37  nastala zmena pri nastavovaní umiestnenia na sklade. Predchádzajúce verzie programu umožňovali vyplnenie informácie iba priamo na skladovej karte do jedného poľa, kde sa informácie vypĺňali. Informácia pre viac skladov sa od seba oddeľovala iba čiarkou, čo bolo nepraktické. Teraz program podporuje umiestnenie ako textovú položku na konkrétnom sklade.

Informáciu o umiestnení na sklade si môžete skontrolovať v prehľadnej tabuľke, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla Sklady na dialógu skladovej karty.

Samotné nastavenie umiestnenia sa robí alebo externe cez import z aplikácie MODO, alebo sa nastavuje na dialógu, ktorý je prístupný pomocou tlačidla V skladoch na záložke Podrobnosti.

Cena

Záložka cena sa delí na tri logické celky:

 • Vstup – Umožňuje nastavenie vstupnej ceny.
 • Výpočet ceny – Stanovuje algoritmus výpočtu predajnej ceny.
 • Predajná cena – Výsledná predajná cena.

Vstup:

 • Priemerná skladová – Táto položka sa počíta automaticky na základe skladového príjmu. Cena sa priemeruje na základe pôvodnej priemernej ceny a počtu ostávajúcich kusov a na základe novej ceny a počtu kusov.
 • Posledná obstarávacia – Táto položka sa počíta automaticky na základe skladového príjmu. Cena obsahuje posledný zaznamenaný skladový pohyb.
 • Posledný nákup – Posledná cena, ktorá sa objavila na došlej faktúre. Medzi týmito cenami je rozdiel iba vtedy, keď na faktúre rozpočítate náklady. Vtedy je obstarávacia cena vyššia o samotné rozpočítané náklady.
 • Vlastná cena – Na špeciálne stanovenie predajnej ceny možno použiť vlastnú cenu, ktorá sa nemení.
 • Režijné náklady
 • **Náklady na službu - **tento parameter má znížiť dosiahnutý zisk pri predaji takejto skladovej karty o vyznačený Náklad na službu. Tento parameter sa zohľadňuje len v reporte ..."FV Polozky, uzivatelia oddelenia..."   Ine reporty tento parameter neovplyvňuje.

Predajná cena

Výpočet ceny sa stanovuje na základe niekoľkých jednoduchých pravidiel. Optimálne je, ak výpočet ceny stanovíte v hierarchii skladových kariet (Číselník/Obchod/Strom skladových kariet...). Vtedy môžete mať rovnaké pravidlá na celej skupine kariet a nemusíte stanovovať rovnaké pravidla pre každú kartu osobitne. Rovnako sa zjednodušuje aj hromadné zmenenie spôsobu výpočtu predajnej ceny. Stačí upraviť iba vetvu v strome a ostatne údaje sa automaticky zmenia. Prepojenie so stromom ovplyvňujete zaškrtávacím poľom Podľa hierarchie. Ak ho odškrtnete, môžete cenu vypočítať pre kartu osobitne.

Do výpočtu si vyberiete, ktorú z troch vstupných cien budete používať, stanovíte si percento marže alebo rabatu (pozri základné pojmy) a výsledok sa okamžite prejaví v poli predajná cena.

Na skladovej karte môžete vyplniť pole Náklady na službu na záložke Cena. Toto pole sa použije pri skladovej karte typu služba na reálnejšie výpočty zisku. Pri rekonštrukcii ceny sa táto hodnota nastaví ako priemerná cena skladovej karty. Pri výpočtoch priemernej skladovej ceny počas vytvárania výdajky sa použije tiež.

Vo výpočte môžete používať aj zľavy. Zľava sa prejaví vo vystavenej faktúre. Nastavené pravidlá fungujú ako spúšť na zľavu. Akonáhle je splnená nejaká podmienka, program automaticky ponúkne prislúchajúcu zľavu.

Pravidlo zľavy sa definuje nasledovne:

 • Ak je splnená podmienka
 • Potom sa zľava rovná konkrétnej hodnote.

Podmienku môžete nastaviť na množstvo predaných kusov alebo na cenu.

Zaokrúhľovanie predajnej ceny

Výslednú predajnú cenu môžete zaokrúhliť. Možné dôvody sú, že chcete mať niektoré ceny okrúhlejšie, prípadne chcete mať zaokrúhlenú cenu s DPH. Zaokrúhľovacie pravidla sú automaticky aplikované pri výpočte predajnej ceny. To sa deje na troch miestach v programe:

 • Priamo zmena ceny na skladovej karte.
 • Pri vložení príjemky.
 • Pri prepočte cien celého skladu.

Zaokrúhľovanie ovplyvňujú tri parametre:

 • Počet desatinných miest – Napríklad na celé eurá.
 • Smer zaokrúhlenia – Obvykle budete asi chcieť zaokrúhľovať smerom nahor, ale máte na výber aj ďalšie možnosti.
 • Bez/s DPH – Bez DPH sa zaokrúhľuje predajná cena bez DPH. S DPH sa najprv vypočíta predajná cena s DPH, táto sa zaokrúhli a potom sa z nej zase vypočíta cena bez DPH.

Príklad s 20% DPH

**Vstup** **Zaokrúhliť na** **Smer** **S DPH** **Predajná cena** **Predajná s DPH**
20 0,1 Hore Bez 22,4 26,88
20 1 Hore Bez 23 27,6
20 1 Dole Bez 22 26,4
20 1 Hore S 22,5 27
20 1 Dole S 21,6667 26
20 0,01 Dole S 22,4 26,88
 

Výrobné čísla

Táto záložka je prístupná iba vtedy, ak sú na prvej záložke zaškrtnuté Výrobné čísla. Zobrazí sa tabuľka, ktorá ukazuje výrobné čísla danej karty a dátum a číslo príslušného skladového pohybu, ktorý číslo alebo pridal, alebo vybral zo skladu.Môžete použiť nasledovné funkcie:

 • Oprava čísla... - Tlačidlom možno opraviť chybne zadané číslo. Často sa môže stať, že je pri vstupe výrobné číslo tovaru zle načítané. Zistí sa to až pri výstupe a vtedy môžete pomocou tejto funkcie opraviť chybne vložené číslo.
 • Pridať - Pridanie nového výrobného čísla. Takto pridané výrobné číslo nemá vyznačenú príjemku. Funkcia slúži na to, aby ste do systému dostalí výrobné čísla, ktoré máte napríklad na sklade z minulosti.
 • Vymazať - Funkciou môžete vymazať označený riadok s výrobným číslom. Nedá sa vymazať riadok, ktorý má napojenú výdajku.

Výrobné čísla sa do programu obvykle dajú zapísať iba prostredníctvom skladového pohybu. Toto je doporučovaný spôsob. Na tejto záložke vykonávajte iba úpravy v nyvyhnutnom rozsahu. Ak využijete funkcie na tejto záložke, mali by ste vedieť nasledovné informácie:

 • Ak upravujete novú skladovú kartu, úpravy sú súčasťou transakcie a zapíšu sa spolu so skladovou kartou pri stlačení tlačidla OK.
 • Ak upravujete existujúcu skladovú kartu, úpravy sa okamžite zapisujú do databázy.

Variant

Nastavením typu skladovej karty na Variant sa dá zmeniť skladová karta na takú, ktorá podporuje varianty. Takáto skladová karta má uplatnenie v e-shope.

Výrobok

Zadefinovanie výrobku spočíva v zadefinovaní jednotlivých komponentov. Jednotlivé komponenty sa potom pri skladovom pohybe typu výrobka automaticky odpíšu zo skladu. Odpíšu sa v definovanom množstve na jeden výrobok krát počet výrobkov.

Súvisiaci tovar

Na tejto záložke definujete súvisiaci tovar. To je tovar, ktorý z nejakého dôvodu súvisí s týmto tovarom. Napríklad rôzne príslušenstvo k digitálnym fotoaparátom. Zoznam upravujete výberom z číselníka skladových kariet.

Ostatné záložky

Na dialógu sa nachádzajú aj ďalšie záložky, ktoré sa nachádzajú na mnohých dialógoch.