Zoznam zmien 6.02.0.1379

Optivus

Verzia 6.02.0.1379 - 30.4.2024

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Na vystavenej faktúre a predfaktúre možno uvádzať viac účtov.

Najprv musíte na svojej firme pridať viac účtov a tým, ktoré sa majú zobraziť na vystavenej faktúre, treba zaškrtnúť Zobraziť na faktúre ako ďalší účet. Tieto účty sa automaticky zobrazia na:

 • Faktúre
 • Predfaktúre
 • Hromadnej faktúre

Ak chcete mať na konkrétnej faktúre iba jeden účet, môžete to upraviť priamo na faktúre tak, že na záložke Zoznam úhrad vyberiete iný účet v položke Zmeniť.

Na dialógu na výber firmy sa doplnilo kontextové menu pravej myšky.

Doplnilo sa kontextové menu a tlačidlá reagujú na to, či je zoznam firiem prázdny.

Na dialógu na výber firmy sa doplnila funkcia na spustenie sprievodcu.

Správanie funkcie je identické so záložkou Firmy. Funkcia umožňuje pridať novú osobu alebo upraviť existujúcu osobu pomocou sprievodcu.

Optivus Online

Upravenie online grafiky.

Teraz je grafika upravená podľa pôvodnej farebnej schémy na www.optivus.sk.

Informácia o spise.

V zozname spisov je informácia o spise prístupná ako hypertext na čísle spisu.

Optivus všeobecne

Oprava ukladania rozpracovaného stavu sprievodcu, ak nemal objekt užívateľské vlastnosti.

V predchádzajúcej verzii sa pri ukladaní sprievodcu bez užívateľských vkastností objavila chyba.

V číselníku sprievodcov možno mazať rozpracovaných sprievodcov.

Ak z nejakého dôvodu už nepotrebujete rozpracovaného sprievodcu, môžete ho vymazať v zozname na dialógu Sprievodcovia.

Na záložke Optivus bola vylepšená grafika zoznamu článkov.

Boli odstránené grafické nedostatky zobrazenia a text teraz môže byť formátovaný.

 • Veľkosť písma
 • Tučné písmo
 • Šikmé písmo

Osoby

Na dialógu na výber osoby sa doplnilo kontextové menu pravej myšky.

Doplnilo sa kontextové menu a tlačidlá reagujú na to, či je zoznam osôb prázdny.

Na dialógu na výber osoby sa doplnila funkcia na spustenie sprievodcu.

Správanie funkcie je identické so záložkou Osoby. Funkcia umožňuje pridať novú osobu alebo upraviť existujúcu osobu pomocou sprievodcu.

Spisy

V spise v zozname protistrán sa doplnilo kontextové menu pravej myšky.

V menu sú funkcie z tlačidiel a niekoľko ďalších nových funkcií.

Zobrazenie súvisiacej firmy na protistrane v spise.

Funkcia sa nachádza na záložke Podrobnosti/Protistrany v kontextovom menu pravej myšky.

Zobrazenie súvisiacej osoby na protistrane v spise.

Funkcia sa nachádza na záložke Podrobnosti/Protistrany v kontextovom menu pravej myšky.

Zmena formy zobrazenia zoznamu premenných na dialógu Vzor dokumentu na zoskupené podľa druhu.

Teraz je zobrazenie prehľadnejšie zoskupené do logických skupín. Užívateľ hneď vidí, odkiaľ sa dané premenné získali.

Zjednodušenie vkladania premenných do vzorovej šablóny vo Worde a Exceli.

Teraz sa na výber premennej využíva priamo prepracovaný zoznam premenných na záložke Premenné. Po označení konkrétnej premennej v zozname sa upravia názvy na dvoch tlačidlách tak, aby bolo jasné, ktorá premenná sa bude vkladať:

 • Vlož premennú do Wordu...
 • Vlož premennú do Excelu...

Po stlačení oboch tlačidiel sa už priamo vloží daná premenná do dokumentu. Predtým ste si na tomto mieste vyberali v zozname premenných. Pretože je teraz zoznam na záložke hierarchicky podelený, orientácia v zozname premenných je jednoduchšia.Vzorové dokumenty

Pri vložení premennej do vzorového dokumentu vo Worde sa Word objaví v popredí.

Toto zabezpečuje, že hneď vidíte v rozpracovanom dokumente, kam ste premennú vložili.

Pri vložení premennej do vzorového dokumentu v Exceli sa Excel objaví v popredí.

Toto zabezpečuje, že hneď vidíte v rozpracovanom dokumente, kam ste premennú vložili.

Na dialógu Spis sa presunulo pole Poznámka na záložku Poznámky.

Teraz sa všetky poznámky nachádzajú spolu na jednej záložke a do uvolneného miesta sa doplnil filter na protistrany.

Na dialógu Spis sa ku protistranám doplnil filter.

Filtruje podľa:

 • Osoba
 • Firma
 • Protistrany

Filter dokumentov na spise podľa protistrany.

Vo filtri sú zobrazené protistrany, formátované tak, aby bola zobrazená aj osoba aj firma (O:osoba, F:firma). Po výbere filter hľadá dokument, ktorý má osobu alebo firmu nastavenú podľa danej protistrany.

Filter dokumentov na spise podľa kategórie.

Filtrovanie podľa nastavenej kategórie na dokumente.

Filter dokumentov na spise podľa osoby.

Filter podľa priradenej osoby. V zozname stĺpcov si možno zapnúť aj stĺpec osoba.

Upravovanie zoznamu protistrán v spise automaticky upravuje aj zoznam protistrán vo filtri dokumentov.

Vždy keď pridáte protistranu, zmeníte ju alebo vymažete a prepnete sa na zoznam dokumentov, vo filtri bude pripravený aktualizovaný zoznam protistrán.

V zozname protistrán na spise máte funkciu na zobrazenie dokumentov, ktoré súvisia s označenou protistranou.

Funkcia vo filtri dokumentov nastaví protistranu podľa označeného riadku protistrany a prepne záložku na Dokument. Na nej uvidíte všetky dokumenty, ktoré súvisia s danou protistranou.

Zmena pravidiel priradenia firmy a osoby na dokument v spise.

Úprava súvisí s lepšou integráciou protistrán a dokumentov. Pravidlá sú nasledovné:

 • Ak je vo filtri nastavená protistrana, firma a osoba sa nastavuje podľa nej.
 • Ak nie, firma a osoba sa nastavuje podľa toho, čo je nastavené na prvej záložke spisu.

Predpokladá sa, že užívateľ si na záložke Podrobnosti označí protistranu a vyberie si zobrazenie dokumentov k protistrane. To spôsobí, že sa vo filtri nastaví protistrana. Od toho okamihu sa na novom dokumente objaví rovnaké nastavenie, až kým zase nevypnete protistranu vo filtri.

Na dialógu Spis na záložke Dokumenty si možno zobraziť infobox o konkrétnom dokumente.

Infobox zobrazuje rôzne informácie o dokumente bez toho, aby ste museli daný dokument otvoriť. Infobox ponúka rôzne možnosti zobrazenia údajov, ktoré si môžete vybrať v ponuke Zobraziť.

Úlohy

Redizajnovanie záložky Úlohy.

Zjednotilo sa filtrovanie voči ostatným záložkám:

 • Rozbaľovací zoznam Užívateľ sa presunul z lišty ikon do filtra.
 • Rozbaľovací zoznam Zobraziť sa presunul z lišty ikon do filtra.
 • V rozbaľovacom zozname Užívateľ sú lepšie vyznačené oddelenia.
 • V rozbaľovacom zozname Zobraziť sú lepšie označené položky, ktoré niečo vykonajú.

Zariadenia

Na dialógu na výber zariadenia sa doplnilo kontextové menu pravej myšky.

Doplnilo sa kontextové menu a tlačidlá reagujú na to, či je zoznam zariadení prázdny.

Na dialógu na výber zariadenia sa doplnila funkcia na spustenie sprievodcu.

Správanie funkcie je identické so záložkou Zariadenia. Funkcia umožňuje pridať nové zariadenie alebo upraviť existujúce zariadenie pomocou sprievodcu.