Zoznam zmien 6.01.0.1376

Optivus

Verzia 6.01.0.1376 - 31.3.2024

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Možno vytvárať sprievodcov pre firmy.

Sprievodcov vytvárate na dialógu Sprievodcovia a používate ich na záložke Firmy pomocou prípazu menu Firmy/Akcie/Pridať alebo upraviť firmu pomocou sprievodcu....

Kasa

Pri stornovaní dokladu na kase sa program pýta, na ktorý sklad má tovar vystornovať.

Tu sa zjednotilo správanie programu so stornovaním faktúry. Program ponúkne 2 možnosti:

 • Na hlavný sklad
 • Na rovnaký sklad - Toto je implicitná možnosť.

Oprava stránkovania na histórii predaja na kase.

Pri zapnutom stránkovaní sa zoznam predajov na kase neposúval na ďalšiu stránku. Rovnako nefungovalo aj stránkovanie v žurnáli.

Obchod

Na novej vystavenej faktúre na položke možno vybrať aj výrobné čísla.

Toto uľahčuje vystavenie faktúry a následné pridenie VČ počas potvrdenia skladového pohybu. Nastavenie VČ priamo na novej položke novej vystavenej faktúry toto všetko vykoná v jednom kroku.

Oprava funkcie na prepočítanie priemernej ceny skladových pohybov.

Za určitých okolností funkcia neprepočítala úplne všetky skladové pohyby.

Funkcia na prepočítanie zisku na faktúrach podľa skladových pohybov.

Funkcia opravuje ziska na faktúrach podľa toho, čo je nastavené na súvisiacich skladových pohyboch. Funguje tak, že najprv sa spustí funkcia na prepočítanie priemerných cien na pohyboch, potom sa vyberie zoznam faktúr a spustí sa funkcia menu Faktúry/Prepočítať zisk podľa skladových pohybov.

Použitie funkcie vyžaduje oprávnenie Práva užívateľov/Obchod/Faktúry/Zmena zisku riadkov faktúry.

Na dialógu Objednanie do externého programu podľa objednávok možno zobraziť súvisiacu objednávku.

Dialóg Objednávanie do externého programu podľa prijatej objednávky sa spustí príkazom menu:

 • Objednať podľa prijatej objednávky [MV]...
 • Objednať podľa vystavenej objednávky [MV]...

Funkciu spustíte príkazom Zobraziť objednávku... v kontextovom menu pravej myšky. Pomocou funkcie môžete následne napríklad upraviť stav na objednávke, aby ste vedeli, čo sa s objednávkou deje.

Na záložke Ponuky možno filtrovať podľa osoby.

Doplnil sa nový filter Osoba, ktorý filtruje len tie ponuky, ktoré majú nastavenú vybranú osobu.

Na záložke Ponuky filtruje pole Vo firme podľa firmy alebo osoby.

Pole teraz hľadá:

 • Podreťazec v názne firmy.
 • Alebo podreťazec v mene a priezvisku osoby.

Došlo aj k preusporiadaniu umiestnenia poľa a teraz sa nachádza v blízkosti odberateľa a osoby.

Oprava zobrazenia skladových kariet pri ich výbere v prípade, že je ako Typ nastavené Ľubovoľný.

Po nedávnej optimalizácii rýchlosti pre Cloud a obrovské sklady sme omylom občas zobrazovali viac skladových kariet, než mali nastavené na dialógu skladovej karty povolenia pre konkrétne sklady.

Na dialógu Výber skladovej karty sa doplnilo kontextové menu a klávesové skratky.

Kontextové menu sa doplnilo na zoznam skladových kariet.

Na dialógu Výber skladovej karty sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu pravej myšky.

Na dialógu Faktúra sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Na dialógu Objednávka sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Na dialógu Skladová karta sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Na dialógu Skladový pohyb sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Na dialógu Ponuka sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Oprava vytvárania zoznamu skladových kariet pri otvorení skladového pohybu.

Teraz sa už zoznam skladových kariet na danom sklade nevytvára. Vďaka tomu je otvorenie dialógu rýchlejšie. Súčasne toto mohlo v prípade Cloudu spôsobovať neočakávané zaseknutia, pretože tento zoznam sa otváral v oneskorenom režime a mohol niekedy vyblokovať činnosť ostatných užívateľov.

Optimalizácia otvárania dialógu Skladový pohyb pre Cloud.

Teraz sa všetky doplnkové prístupy do databázy počítajú oneskorene. Vďaka tomu je zobrazenie dialógu v Cloude rýchlejšie.

Pri aktualizácii cien z importovaného cenníka sa nemení priemerná a posledná cena v prípade, že na danej karte už boli vytvorené skladové pohyby.

Teraz si program skontroluje, či bol s danou kartou nejaký skladový pohyb. Ak už bola použitá, program nenastavuje priemernú cenu a poslednú cenu.

Na dialógu Manko a prebytok možno pridať skladovú kartu.

V tomto dialógu sa implicitne nezobrazia skladové kraty s nulovým stavom. Ak nastane situácia, že v sklade objavíte nejakú skladovú kartu, ktorá v zozname nie je, pomocou funkcie Akcie/Pridať skladovú kartu... si ju pridáte.

Oprava reportu Dodací list pre skladový pohyb.

Ak bol skladový pohyb napojený na objednávku a na faktúru, používal sa iný report, ktorý neobsahoval niektoré polia. Teraz sa na ňom zjednotil dizajn a doplnili sa polia:

 • Spis - Iba keď je v spise.
 • Faktúra - Číslo faktúry.

Na reporte FV položky, užívatelia, oddelenia sa dá zapnúť stĺpec Kód.

Nastavuje sa to v položke Rozšírené:

 • Zoznam položiek - Zapnete si zobrazenie jednotlivých položiek vo faktúre.
 • Kód - V tomto zozname sa zobrazí aj stĺpec Kód.

Doplnenie čísla spisu na reporty objednávok.

Doplnili sa čísla spisu na reporty objednávok. Číslo sa objaví automaticky, ak je objednávka v spise. Reporty sa redizajnovali podľa ostatných reportov. Upravili sa reporty:

 • Prijatá objednávka
 • Vystavená objednávka

Na dialógu Manko a prebytok zosnímanie EAN cez skener resetne filter.

Predtým ak bol vyplnený filter tak, že karta nebola viditeľná, tak EAN zo skenera nenašiel danú skladovú kartu.

Export faktúr do programu Pohoda exportuje aj adresu osoby.

V predchádzajúcej verzii boli faktúry na osobu exportované bez adresy. Teraz sa exportuje meno, priezvisko a adresa podľa nastavenej osoby.

Export objednávok do externého programu pre BMW zoskupuje rovnaké položky do jedného riadku.

Zistilo sa, že keď sú dva riadky v rôznych objednávkach s rovnakým kódom, BMW objednávací systém si ich sám zoskupí a potom je informácia na dodávke od BMW mätúca. Toto je kompromisné riešenie, ktoré zoskupuje priamo v programe a následne vzniká menší problém pri naskladnení a priradení takýchto dielov.

Export objednávok do externého programu pre BMW pridáva koncovku TXT.

Teraz pre pre akciu BMW automaticky ponúknutý nazov v tvare bmwYYYYMMDD.txt.

Na dialógu Objednávka môžno používať klávesové skratky.

Zoznam skratiek nájdete v menu tlačidla Akcie.

Optivus Klient Cloud

Pri výbere databázy je v prípade väčšieho množstva dostupných databáz označený riadok viac v strede obrazovky.

Predtým mohol byť takýto riadok aj posunutý za spodným okrajom výberu. Teraz sa ho program snaží umiestniť čo najbližšie ku stredu.

Optivus všeobecne

Na dialógu Strana sprievodcu možno nastavovať aj položky, ktoré sú napojené na firmu a osobu.

Tieto položky nevyberajú údaje z číselníka, ale sú ku nim špeciálne stránky v sprievodcovi, ktoré vytvárajú obsah sprievodcu s viac stránkami. Ak chcete tieto nové možnosti využiť, musíte nastaviť doplňujúce údaje v Priradení globálneho objektu:

 • Sprievodca na upravenie existujúceho - V sprievodcovi sa po výbere firmy alebo osoby spustí ešte doplňujúci sprievodca na upravenie vlastností práve vybraného objektu.
 • Sprievodca na vytvorenie nového - V sprievodcovi sa po výbere firmy alebo osoby spustí ešte doplňujúci sprievodca na upravenie vlastností práve vytvoreného objektu.

V sprievodcovi možno pridať aj prepojenie na súvisiacu firmu.

Vznikne stránka, na ktorej vidíte, akú firmu máte priradenú. Pod tým vidíte zoznam firiem a niekoľko filtrov:

 • Názov
 • Ulica
 • Mesto

Vo filtri si nájdete požadovanú firmu a tlačidlom Nastaviť vybranú firmu ju priradíte.

V sprievodcovi možno pridať aj prepojenie na súvisiacu osobu.

Vznikne stránka, na ktorej vidíte, akú firmu máte priradenú. Pod tým vidíte zoznam firiem a niekoľko filtrov:

 • Priezvisko
 • Meno

Vo filtri si nájdete požadovanú osobu a tlačidlom Nastaviť vybranú osobu ju priradíte.

Sprievodca počas behu zobrazuje poradové číslo stránky.

Zobrazuje sa číselný údaj aj posuvník, takže vidíte, koľko ešte máte pred sebou stránok sprievodcu.

Sprievodcu možno vymazať.

Teraz možno v zozname sprievodcov vymazať nepotrebného sprievodcu. Možno vymazať aj nepotrebnú stranu v sprievodcovi.

Do sprievodcu možno pridávať stranu typu Pridať dokument do spisu.

Typ vyberiete na dialógu Strana sprievodcu na položke Typ, kde zvolíte Pridať dokument do spisu. V kategórii dokumentu si vyberte príslušnú kategóriu dokumentu.

Takýto typ sa dá vybrať iba na sprievodcoch pre spisy.

Do sprievodcu možno pridávať stranu typu Vyhľadaj a rozhodni.

Typ vyberiete na dialógu Strana sprievodcu na položke Typ, kde zvolíte Vyhľadaj a rozhodni.

Niektoré strany v sprievodcovi môžu byť určené len pre vytvorenie a iné len pre úpravy.

Existujú určité strany, ktoré sú určené len pre konkrétny typ sprievodcu. Napríklad registratúrna značka je povolená len pre vytvorenie spisu.

Osoby

Možno vytvárať sprievodcov pre osoby.

Sprievodcov vytvárate na dialógu Sprievodcovia a používate ich na záložke Osoby pomocou prípazu menu Osoby/Akcie/Pridať alebo upraviť osobu pomocou sprievodcu....

Plánovanie

Oprava vytvorenia jednoduchého plánu v spise.

Ak ste do spisu pridali jednoduchý plán, mohlo sa stať, že namiesto vybraného dátumu štartu plánu bol ako štart nastavený aktuálny deň.

Registratúra

Oprava výpočtu maximálnej veľkosti keše na dokumenty.

Omylom bola hodnota nastavená len na 10MB. Teraz je maximálna hodnota nastavená na 10GB. Toto sa použije iba v prípade, že máte na disku C viac ako 1000GB voľného miesta.

Doplnil sa číselník Kategória dokumentov.

Číselník umožňuje definovať si vlastné kategórie dokumentu. Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Spisy/Dokumenty/Kategória dokumentu....

Na dokumente možno nastavovať kategóriu dokumentu.

Na dialógu pribudlo pole Kategória. V spise v zozname dokumentov sa dá zapnúť stĺpec Kategória.

Na záložke Dokument sa pri pridávaní súboru zobrazuje jeho veľkosť.

Veľkosť sa zobrazuje v MB v názve záložky Súbor.

Oprava reakcie programu na situáciu, keď v keši dokumentov nevie vymazať súbor.

Program teraz problém len poznačí do logu a pokračuje ďalej a maže toľko súborov, aby dosiahol nastavené maximálne množstvo uložených dokumentov.

Spisy

Na dialógu Spis sa dajú zobraziť nastavené povolenia.

Funkcia Nastavené povolenia... sa nachádza v kontextovom menu tlačidla Akcie.

Počas behu sprievodcu pre spisy na stránke typu vkladania dokumentu možno vkladať súbory ako dokumenty.

Súbory sú vkladané ako dokumenty do registratúry.

Spustenie sprievodcu nad spismi bolo zjednodušené.

Namiesto troch funkcií menu je iba jedna (Spisy/Akcie/Pridať alebo upraviť spis pomocou sprievodcu...), ktorá podľa okolností vyberie vhodného sprievodcu.

Sprievodca pre spis vie vytvoriť nový spis.

Vytvorenie spisu v sprievodcovi je podobné ako v iných sprievodcoch. Keďže sa jedná o zložitejší proces, počas vytvorenia spisu sa ešte vykonajú nasledovné kontroly:

 • Ak nebol súčasťou sprievodcu názov, sprievodca automaticky doplní text Nevyplnený.
 • Ak nebolo súčasťou sprievodcu nastavenie registratúrnej značky, zobrazí sa dialóg na výber značky. Dialóg nemôžete opustiť, pokiaľ značku nevyberiete.

Zariadenia

Na záložke Zariadenia možno vytvoriť nové zariadenie pomocou sprievodcu.

Použijete funkciu menu Zariadenia/Akcie/Pridať zariadenie pomocou sprievodcu..., vyberiete si v zozname sprievodcov a postupujete podľa pokynov daného sprievodcu.

Počas behu sprievodcu na stránke typu Vyhľadaj a rozhodni vyberáte, ktorý sprievodca bude pokračovať po rozhodnutí.

Najprv vyhľadáte na tejto stránke zariadenie a program vám ponúkne pokračovanie v podobe dvoch možných pokračovaní:

 • Alebo upravujete iným sprievodcom vlastnosti zariadenia.
 • Alebo iným sprievodcom vytvárate nové zariadenie.

Spustenie sprievodcu nad zariadeniami bolo zjednodušené.

Namiesto troch funkcií menu je iba jedna (Zariadenia/Akcie/Pridať alebo upraviť zariadenie pomocou sprievodcu...), ktorá podľa okolností vyberie vhodného sprievodcu.