Zoznam zmien 5.99.0.1366

Optivus

Verzia 5.99.0.1366 - 31.1.2024

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Optimalizácia indexov na dochádzke.

Program teraz lepšie pristupuje k uloženým údajom.

Firmy

Optimalizácia prístupu k dokumentom na záložke Firma a na dialógu Firma.

Optimalizovali sa indexy medzi dokumentmi a firmami. Optimalizovalo sa množstvo prenášaných údajov pri zobrazení záložky Dokumenty na dialógu.

Obchod

Export vystavených faktúr do programu Pohoda.

Funkcie nájdete za záložke Obchod v menu Import/Export/Export vystavených faktúr do Pohoda. Funkcia pracuje nad zoznamom vystavených faktúr.

Optimalizácia indexov na výrobných číslach.

Ak sa používajú väčšie množstvá výrobných čísiel, prístup k nim je teraz rýchlejší.

Na dialógu Spis na záložke Obchod položka tlač vytlačí všetky možné položky.

Predtým vytlačila iba faktúru, teraz aj objednávku, skladový pohyb a ponuku.

Z prijatej objednávky nemožno predať bloček na kase v prípade, že sa tam nachádza záporná cena.

Toto sa môže udiať v prípade, že na jednej objednávke niečo predávate a súčasne zákazníkovi chcete čosi vystornovať. V tomto prípade by vznikol bloček, kde daná položky musí byť napárovaná na referenčné číslo dokladu, ku ktorému sa dané vrátenie tovaru vzťahuje. Toto nevie náš program korektne vyriešiť.

Takúto objednávku treby predať ako faktúru, kde podobný problém neexistuje.

Ak použijete v obchode výstup, ktorý vychádza zo zobrazenej tabuľky, triedenie položiek bude podľa aktuálne triedeného stĺpca.

V predchádzajúcej verzii sa mohlo stať, že sa triedenie zo zobrazenej tabuľky nebralo do úvahy v prípade špeciálnych funkcií. Prejavuje sa to napríklad v novom správaní funkcie Zoznam faktúr.

Export prijatých objednávok do systému BMW.

Ak chcete použiť funkciu, musíte sa prepnúť na záložku Prijaté objednávky a pomocou multivýberu označiť požadované objednávky. Alebo pomocou filtra určité vhodný zoznam objednávok. Potom použijete funkciu menu Objednávky/Objednať podľa prijatej objednávky [MV].

Export vystavených objednávok do systému BMW.

Ak chcete použiť funkciu, musíte sa prepnúť na záložku Vystavené objednávky a pomocou multivýberu označiť požadované objednávky. Alebo pomocou filtra určité vhodný zoznam objednávok. Potom použijete funkciu menu Objednávky/Objednať podľa vystavenej objednávky [MV].

Optivus všeobecne

Na dialógu Optivus manuál možno v strome stránok použiť funkciu na zobrazenie v externom prehliadači.

Stlačíte F1 na niektorom dialógu a zobrazí sa vám manuál. Prepnete sa na záložku Manuál, označíte požadovanú stránku a použijete menu pravej myšky Zobraziť v prehliadači.

Na záložke Optivus má každý zoznam kontextové menu na zobrazenie v externom prehliadači.

Označíte položku a zvolíte funkciu pravého menu myšky Zobraziť v prehliadači.

Registratúra

Odstránenie možnosti vypnutia filtra v registratúre.

Vypnutie filtra spôsobovalo pri veľkých registratúrach problémy s dlhým čakaním na tabuľku dokumentov.

Optimalizácia prvého zobrazenia filtra v registratúre.

Teraz sa po zobrazení okna vypočíta zoznam dokumentov iba jedenkrát.

Reset filtra v registratúre znamená nastavenie do rovnakého stavu, ako pri štarte programu.

Predtým reset filtra vymazal aj nastavenie od-do na aktuálny rok, čo spôsobilo, že sa zobrazili úplne všetky dokumenty v registratúre. To spôsobovalo problémy s dlhou odozvou na výsledok. Teraz je aj po resete nastavený aktuálny rok.

Odstránenie možnosti vypnutia filtra v spisoch.

Vypnutie filtra spôsobovalo pri veľkých množstvách spisov problémy s dlhým čakaním na tabuľku so zoznamom spisov.

Reset filtra v spisoch znamená nastavenie do rovnakého stavu, ako pri štarte programu.

Predtým reset filtra vymazal aj nastavenie od-do na aktuálny rok, čo spôsobilo, že sa zobrazili úplne všetky spisy. To spôsobovalo problémy s dlhou odozvou na výsledok.

  • Teraz je aj po resete nastavený aktuálny rok.
  • Stav je nastavený do rovnakého nastavenia, ako máte v nastavení programu Personálne nastavenie/Spisy/Stav implicitne vo filtri.
  • Zaškrtnutie Moje spisy je podľa toho, čo si filter zapamätal.

Spisy

Do uzatvoreného spisu sa nedajú potiahnuť súbory metódou Drag & Drop.

Program teraz v tomto prípade skontroluje, či je povolené vkladanie dokumentov a ak nie je, vypíše chybové hlásenie.

V nastavení programu možno nastaviť prístup ku spisom, ktoré majú úlohy pre užívateľa.

Užívateľ vidí iba tie spisy, v ktorých má svoju úlohu. Nastavenie funguje na záložke Spisy a na dialógu na výber spisu.

Doplnilo sa nové nastavenie Práva užívateľov/Spisy/Prístup iba ku spisom s jeho úlohami.

Oprava občasného chybového hlásenia field icas not found na dialógu Spis.

Občas sa mohlo stať, že sa dobre nenastavili stĺpce v zozname úloh a vtedy sa objavilo toto hlásenie. Občas sa mohlo stať, že došlo aj k neuloženiu hodnôt.

Oprava dlhého zamrznutia na dialógu Spis.

Na spise sa mohlo stať, že keď ste otvorili spis a nevošlo do zoznamu úloh a rovno pracovali s plánom, že sa po ukončení plánovania mohlo objaviť dlhšie zamrznutie programu. Čím viac máte úloh v programe, tým mohla byť odozva dlhšia, pretože na tom mieste sa omylom sťahoval kompletný zoznam úloh v programe.

Úlohy

Pomocou tlačidla Vložiť na dialógu Úloha už nie je možné vložiť úlohu do uzatvoreného spisu.

V predchádzajúcej verzii programu bola chyba a takto sa dal obísť mechanizmus kontroly uzatvoreného spisu.

Zariadenia

V nastavení programu možno zakázať prístup na záložku Zariadenia.

Doplnilo sa nové nastavenie Práva užívateľov/Zariadenia/Prístup.