Zoznam zmien 5.94.0.1354

Optivus

Verzia 5.94.0.1354 - 30.9.2023

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Filter podľa položky faktúry hľadá aj bez diakritiky.

Teraz je možné do filtra v poli Položka filtrovať aj bez diakritiky. Toto pole hľadá v názvoch jednotlivých položiek faktúry. Funguje to vo vystavených a prijatých faktúrach.

Filter vystavenej faktúry podľa názvu spisu hľadá aj bez diakritiky.

Teraz v tomto poli funguje hľadanie aj bez diakritiky.

Optivus Licserver

Optivus Online: Zobrazenie termínov v informácii o zariadení.

V zozname sa objavia všetky termíny spolu so zodpovedným a dátumami, kedy bol termín naposledy a kedy je nasledujúci termín.

Optivus Online: Zobrazenie užívateľských vlastností v informácii o zariadení.

V zozname sa objavia všetky užívateľské vlastnosti daného zariadenia.

Optivus Online: Zobrazenie termínov v informácii o firme.

V zozname sa objavia všetky termíny spolu so zodpovedným a dátumami, kedy bol termín naposledy a kedy je nasledujúci termín.

Optivus Online: Zobrazenie termínov v informácii o osobe.

V zozname sa objavia všetky termíny spolu so zodpovedným a dátumami, kedy bol termín naposledy a kedy je nasledujúci termín.

Optivus Online: Zobrazenie užívateľských vlastností v informácii o firme.

V zozname sa objavia všetky užívateľské vlastnosti danej firmy.

Optivus Online: Zobrazenie užívateľských vlastností v informácii o osobe.

V zozname sa objavia všetky užívateľské vlastnosti danej osoby.

Optivus všeobecne

Oprava vytvorenia detailu, ktorý nemal oprávnenie v licencii.

Ak sa takýto detail vytvoril, tak posunul zobrazenie nasledovných detailov a zdalo sa, že sú navzájom detaily poprehadzované.

Osoby

Detaily na osobách si pamätajú svoje nastavenie.

Pamätajú si posledný aktívny detail a nastavenie stĺpcov.

Plánovanie

Extra činnosti vo výrobnom termináli môžu mať hierarchické usporiadanie.

Ak máte extra činnosti, ktoré majú nastavené pole poradie, tieto činnosti sú zobrazované vo výrobnom termináli hierarchicky. Činnosť, ktorá má pod sebou iné činnosti je považovaná za zoznam, ktorý sa po kliknutí rozbalí. Až keď prídete k činnosti bez podriadených činností, môžete si ju vybrať ako extra činnosť.

Extra činnosť vo výrobnom termináli podporuje vykreslenie textu farbou.

Ak nastavíte farbu písma v číselníku, táto farba sa použije pri výbere vo výrobnom termináli.

Oprava zobrazenia mena firmy a mesta zo spisu pri ukončovaní extra činnosti.

Keď bola extra činnosť napárovaná na spis, pri ukončovaní extra činnosti nebolo dobre vykreslené názov a mesti firmy zo spisu.

Registratúra

Interný prehliadač obrázkov zobrazuje aj odkazy na iné dokumenty.

Teraz sa pred zobrazením dialógu so zoznamom obrázkov kontroluje, či tam nie sú aj odkazy na iný dokument a ak sú, zobrazia sa v dialógu aj tie obrázky.

Interný prehliadač obrázkov umožňuje zobraziť obrázok alebo súbor v externom prehliadači.

Použijete funkciu Zobraziť v externom programe menu pravej myšky alebo klávesovú skratku Ctrl-E.

Interný prehliadač obrázkov umožňuje uložiť obrázok alebo súbor na disk.

Použijete funkciu Uložiť súbor menu pravej myšky alebo klávesovú skratku Ctrl-S.

Na dialógu Dokument sú doplnené klávesové skratky na priradenie firmy a osoby.

Zoznam skratiek nájdete v menu tlačidla Akcia.

Optimalizácia rýchlosti otvorenia dialógu Dokument pre Cloud.

Boli optimalizované prístupy do databázy.

Vkladanie obrázkov do registratúry v Cloude je ovplyvňované nastavením programu.

Aby neboli vkladané obrázky príliš veľké, Optivus automaticky upravuje veľkosť vkladaných obrázkov typu JPEG. Veľkosť sa upravuje podľa nastavenia programu v položke Práva užívateľov/Registratúra/Súbory:

  • Maximálny rozmer obrázku v pixeloch (implicitne: 2048 px) - Ak je šírka alebo výska obrázky väčšia, bude obrázok resamplovaný na menšiu veľkosť.
  • Minimálna veľkosť súboru (implicitne: 65535 B) - Ak je súbor menší, nebude sa resamplovať na menšiu veľkosť. Toto šetrí výkon pri práci s malými obrázkami.
  • JPEG kvalita (implicitne: 80) - Hodnota 1-100. Implicitná hodnota je 80, čo zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu výsledného obrázka.
  • Môže vložiť pôvodnú veľkosť obrázka (implicitne: nie) - Užívateľ si môže v okamihu vkladania obrázka určiť, či v danej chvíli chce vložiť obrázok v pôvodnej veľkosti.

Počas vytvorenia nového dokumentu si môžete svoje nastavenie skontrolovať alebo zmeniť na záložke Súbor. Toto môžete urobiť iba v prípade Cloud- verzie. Ak Optivus zistí, že sa jedná o JPEG súbor, ktorý zodpovedá nastaveniu, automaticky ho resampluje na maximálnu veľkosť. Toto má veľký vplyv na veľkosť súborov a tým je ovplyvnené aj následné sťahovanie súboru z Cloudu.

Spisy

Na záložke Spisy možno prehliadať obrázky v spise.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky Akcia/Zobraziť obrázky. Zobrazí sa dialóg so zoznamom obrázkov v spise, v ktorom si ich môžete prehliadať.

Zmena klávesovej skratky pre SMS v spise.

Pôvodná klávesová skratka bola Ctrl-M, čo kolidovalo s multivýberom. Nová klávesová skratka je Ctrl-N.