Zoznam zmien 5.93.0.1352

Optivus

Verzia 5.93.0.1352 - 31.8.2023

Zoznam zmien v programe.

Obchod

V exporte pre program Omega sa dopĺňa pole Predmet fakturácie.

Na dialógu Export Omega je na záložke *Nastavenie parametrov pole Predmet fakturácie. Implicitný text je v ňom Tržba za predaj materiálu, tovaru a poskytnuté služby.

V exporte pre program Omega sú správne vypočítané zľavy.

V exporte predtým neboli správne uvedené zľavy na položkách.

V exporte pre program Omega sú na položkách nastavené parametre zaokrúhľovania predajnej ceny.

Tieto parametre podľa manuálu neboli povinné, ale keď neboli uvedené, program Omega zľavu počítal na celé čísla. Teraz je to nastavené na:

 • Zaokrúhlenie predajnej ceny = 0,0001
 • Spôsob zaokrúhlenia = Prirodzene

V exporte pre program Omega sa automaticky exportuje oddiel KV DPH.

Pravidlá su následovné. Z faktúry sa získa štát. Na faktúre tento údaj nájdete na záložke Odberateľ v položke Štát. To sa porovná s nastavením na dialógu Tuzemsko. Ak je to zhodné, faktúra je tuzemská.

 • Tuzemská faktúra a nie je vyplnené IČO - D2
 • Tuzemská faktúra a je vyplnené IČO - A1
 • Zahraničná faktúra a nie je vyplnené IČ DPH - D2
 • Zahraničná faktúra a je vyplnené IČ DPD - X

Signalizácia o zmene stavu skladovej karty do API.

Program Optivus teraz sleduje zmenu stavu na sklade a informáciu odosiela do API. Zmeny sa sledujú na dvoch miestach:

 • Vytvorenie skladového pohybu
 • Upravenie skladového pohybu
 • Upravenie počtu položiek na existujúcej faktúre

Všetky tieto operácie vyvolajú vytvorenie informácie o zmene v API rozhraní vymazané.

Funkcia na zmenu typu na novej faktúre má bohatšie možnosti.

Funkciu nájdete v menu tlačidla Akcia. Teraz ponúka 3 možnosti:

 • Predfaktúra
 • Subfaktúra
 • Faktúra

Slúži na to, keď napríklad kópiou vytvoríte faktúru niektorého typu a v danom okamihu potrebujete tento typ zmeniť na niečo iné. Funkcia šetrí čas, pretože inakšie by ste museli celú faktúru urobiť úplne od začiatku v danom type. Funkcia funguje iba na novej faktúre, ktorá ešte nedostala pridelené číslo.

V exporte faktúr do programu Omega je implicitne číslo faktúry rovnaké ako VS.

Na záložke Nastavenie parametrov je teraz položka Číslo faktúry je VS. Implicitne je zaškrtnuté. To spôsobuje, že číslo faktúry FV2023/00001 sa exportuje ako 202300001.

Oprava zobrazenia názvu analytického účtu na skladovej karte.

Ak bolo vytvorených viac analytických účtov s rovnakým číslom (ku dvom rôznym syntetickým účtom), mohlo sa stať, že na záložke Podrobnosti v Účtovej osnove podľa stromu bol v položke Predaj - Analytický alebo Nákup - Analytický nesprávne uvedený názov daného účtu.

Oprava zdvojovania riadkov v zozname skladových kariet, pri zapnutých stĺpcoch účtovej osnovy.

Ak bolo vytvorených viac analytických účtov s rovnakým číslom (ku dvom rôznym syntetickým účtom), mohlo sa stať, že v zozname skladových kariet na záložke Obchod/Skladové karty bolo viac kariet. Udialo sa to vtedy, ak ste si dali zobraziť niektorý zo stĺpcov:

 • Predaj - Syntetický účet
 • Predaj - Analytický účet
 • Nákup - Syntetický účet
 • Nákup - Analytický účet

Oprava dopočítania účtov v exporte do Omega na položkách faktúr.

Mohlo sa stať, že niektoré skladové karty to vypočítalo nesprávne.

Optivus Licserver

Optivus Online: IP adresa na stránke Prehľad zamestnancov sa berie priamo zo záznamov dochádzky.

Nachádza sa na stránke Dochádzka/Prehľad zamestnancov. Predtým sa tento údaj bral z tabuľky, ktorá sa zapisuje pri prihlásení do programu Optivus. Kedže v online prostredí môžete zapísať príchod do práce aj z mobilného telefónu, bol tento údaj mätúci.

Teraz je uvádzaný správny údaj, ktorý sa berie zo záznamov dochádzky.

Optivus Online: Dochádzka na stránke Prehľad zamestnancov je zoskupená do štyroch skupín.

Skupiny sa volajú:

 • a) V práci
 • b) Prerušenie
 • c) Dovolenka
 • d) Neprišiel

Teraz je zobrazenie zjednotené s tým, čo zobrazuje program Optivus Klient Cloud.

Optivus Online: Zariadenia.

Pribudla nová stránka na prácu so zariadeniami. Zariadenia môžete:

 • Zobraziť a filtrovať
 • Pridať nové zariadenie
 • Upraviť existujúce zariadenie
 • Zobraziť informáciu o zariadení

Optivus Online: V zozname firiem a osôb hypertext v zozname zobrazí informáciu o objekte.

Predtým zobrazil priamo stránku, na ktorej sa upravovali údaje objektu.

Optivus Online: Zoznam osôb a informácia o osobe je prepracovaný.

V zozname osob sa opravili drobné nedostatky pri zapamätávaní nastavenia stĺpcov a informácia o osobe má upravenú informáciu o súvisiacej firme do jednotnej podoby.

Optivus Online: Zoznam firiem je prepracovaný.

V zozname firiem sa opravili drobné nedostatky pri zapamätávaní nastavenia stĺpcov.

Optivus Online: Zoznam úloh je prepracovaný.

V zozname úloh sa opravili drobné nedostatky pri zapamätávaní nastavenia stĺpcov.

Optivus Online: Zoznam dokumentov v spise zobrazuje miniatúry.

V zozname sú teraz malé obrázky. Tie sa zobrazia v prípade súborov JPG a PNG.

Optivus Online: Prehliadač obrázkov v spise.

Funkcia na prehliadanie obrázkov je v zozname spisov v menu Akcie/Prehliadač dokumentov. Zobrazuje oprázky typu JPG a PNG.

Optivus Online: Na spisoch je rozbaľovacie menu Akcia.

Pôvodné tlačidlo sa zmenilo na rozbaľovacie menu, aby ste mali k dispozícii viac akcií ku spisu.

Optivus všeobecne

Dialóg s výberom možností podporuje klávesové skratky F2 - F12.

Toto je univerzálny dialóg, ktorý na rôznych miestach v programe ponúka na výber z niekoľkých možností. Klávesové skratky sú priradené na prvých 11 položiek v ponuke. Vykoná sa rovnaká akcia, ako keby ste na danú položku dvojklikli alebo ju označili a stlačili OK.

Výbery, ktoré zobrazujú v každej položke nadpis tučným písmom a popis normálnym písmom zobrazujú aj svoju klávesovú skratku v pravom hornom rohu položky.

Optivus SQL prešiel na novú internú verziu oneskorených výpočtov na dialógoch.

Predtým bola táto zmena použítá iba pre Optivus Klient Cloud. Oneskorené výpočty urýchľujú prácu s programom, pretože operácie s databázou, ktoré nie sú časovo kritické sa teraz automaticky vykonávajú oneskorene. Napríklad výberový dialóg na výber firmy si prekresľuje svoj obsah oneskorene a neblokuje celý program. V SQL verzii rozdiel v čase nie je až taký viditeľný, ale aj táto verzia programu je vďaka tomu rýchlejšia.

Oprava zneprístupnenia zoznamu užívateľov na dialógu Užívatelia.

Pri optimalizácii oneskorených databázových operácií sa nastala situácia, že prvý užívateľ sa dal upravovať a ak ste hneď na to chceli upraviť iného užívateľa, ostal zablokovaný zoznam užívateľov.

Na dialógu Užívateľ sa zobrazuje na ušku záložky História počet záznamov.

Výpočet sa uskutoční len vtedy, ak máte nastavené (menu Súbor/Nastavenie programu) v dialógu Nastavenia položku Personálne nastavenie/Na záložkách v dialógoch zobrazovať počet záznamov.

Na dialógu číselník fungujú klávesové skratky a kontextové menu.

Týka sa to väčšiny číselníkov, pretože väčšina číselníkov je v programe vytvorená podobne. Klávesové skratky sú:

 • Ins - Pridať
 • Enter - Zmena
 • Del - Vymazanie

Podateľňa

Oprava neuloženia údajov v podateľni po použití klávesy Enter.

Udialo sa to len vtedy, keď ste napísali text do poľa Predmet a hneď stlačili kláves Enter.

Registratúra

Oprava funkcie na pridanie nového dokumentu Odkaz na Intranet.

Pri použití funkcie sa objavila chyba chýbajúcej položky v databáze. Funkcia funguje iba vo verzii programu Optivus SQL.

Interný prehliadač obrázkov zobrazuje miniatúry na súboroch s príponou JPG.

Predtým sa zobrazoval iba jednoduchý zoznam názvov obrázkov. Teraz program vytvorí miniatúry v okamihu, ako sa má obrázok zobraziť. Na nepodporované typy súborov zobrazí univerzálnu ikonu súboru.

V nastavení programu pribudli nové položky v registratúre, ktoré obplyvňujú kvalitu nahrávaných fotografií.

Nachádzajú sa v položke Práva užívateľov/Registratúra/Súbory:

 • Maximálny rozmer obrázku v pixeloch - Ak je šírka alebo výska obrázky väčšia, bude obrázok resamplovaný na menšiu veľkosť.
 • Minimálna veľkosť súboru - Ak je súbor menší, nebude sa resamplovať na menšiu veľkosť. Toto šetrí výkon pri práci s malými obrázkami.
 • JPEG kvalita - Hodnota 1-100. Implicitná hodnota je 80, čo zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu výsledného obrázka.
 • Môže vložiť pôvodnú veľkosť obrázka - Užívateľ si môže v okamihu vkladania obrázka určiť, či v danej chvíli chce vložiť obrázok v pôvodnej veľkosti.

Všetky položky sú určené na to, aby sa pomocou nich dalo zabrániť vkladaniu zbytočne veľkých súborov do registratúry.

Pri pridávaní nového dokumentu zo súboru je na záložke Súbor zobrazený aj počet súborov.

Teraz vidíte, že sa chystáte pridať nejaké súbory a vidíte, koľko ich je.

Na dialógu Dokument fungujú klávesové skratky na prepínanie záložiek.

Zoznam klávesových skratiek nájdete v rozbaľovacom menu tlačidla Akcia.

Na dialógu Požiadavka fungujú klávesové skratky na prepínanie záložiek.

Zoznam klávesových skratiek nájdete v rozbaľovacom menu tlačidla Akcia.

Spisy

Klávesové skratky na záložke Spisy nekolidujú s klávesovými skratkami iných záložiek.

Teraz sú klávesové skratky, ktoré sú spojené so spismi, aktívne iba vtedy, keď sa nachádzate na záložke Spisy.

Nové klávesové skratky na dialógu Spis.

Väčšina klávesových skratiek sa priradila na existujúce akcie, ale niektoré sú nové (napr. zobrazenie priradenej kontaktnej osoby).

Urýchlenie zobrazenia dialógu Spis pre Cloud.

Optimalizoval sa prístup do databázy.

V spise možno vyvolať interný zobrazovač obrázkov aj cez menu Akcie.

V rozbaľovacom menu tlačiidla Akcie/Zobraziť obrázky [MV]. Funkcia automaticky prepne na záložku dokumenty a zobrazí ich v internom prehliadači.

Úlohy

Urýchlenie zobrazenia dialógu Úloha pre Cloud.

Bol optimalizovaný prístup do databázy.

Zariadenia

Nové klávesové skratky na dialógu Zariadenie na zobrazenie priradenej firmy a osoby.

Tieto skratky sú:

 • Ctrl-Alt-F - Zobrazenie firmy
 • Ctrl-Alt-O - Zobrazenie osoby

Nové klávesové skratky na záložke Zariadenia na zobrazenie priradenej firmy a osoby.

Tieto skratky sú:

 • Ctrl-Alt-F - Zobrazenie firmy
 • Ctrl-Alt-O - Zobrazenie osoby

Klávesové skratky na záložke Zariadenia nekolidujú s klávesovými skratkami iných záložiek.

Teraz sú klávesové skratky, ktoré sú spojené so zariadeniami, aktívne iba vtedy, keď sa nachádzate na záložke Zariadenia.