Zoznam zmien 5.92.0.1347

Optivus

Verzia 5.92.0.1347 - 31.7.2023

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Zapísanie prerušenia na dialógu Optivus Turniket zapisuje aj zistenú IP adresu.

Toto funguje iba pre verziu programu Optivus Klient Cloud. Predtým sa IP adresa zisťovala iba podľa prihlásenia do programu Optivus. Cloud verzia ale umožňuje používať aj stránku Optivus Online na vyznačenie dochádzky a vtedy boli údaje v dochádzke mätúce.

Obchod

Oprava filtra vystavených faktúr po termíne.

Pri niektorých kombináciách stĺpcov v pohľadoch sa mohla objaviť chyba.

Na dialógu Položka stromu skladových kariet sa účtová osnova zobrazuje ako číslo + názov.

Predtým tam boli len čísla a užívateľom to robilo problém zapamätať si, ktorý účet čo znamená.

Na záložke Obchod/Skladové karty sa dá zapnúť pohľad Účtová osnova.

Je to špecializovaný pohľad na skladové karty, ktorý ukazuje na konkrétnej skladovej karte, ako má nastavené účty. Logika funguje tak, že sa berie nastavenie z položky stromu skladových kariet a iba keď je to na skladovej karte zmenené, tak sa uprednostňuje nastavenie priamo zo skladovej karty.

Na dialógu Skladová karta na záložke podrobnosti pribudla Účtová osnova podľa stromu.

Nachádza sa hneď vedľa stromu s hirarchiou stromu skladových kariet a ukazuje nastavené účty podľa aktuálne priradenej položky stromu.

Optimalizácia zobrazenia dialógu Skladová karta pre Cloud.

Dialóg sa teraz v Cloude zobrazí rýchlejšie.

Na dialógu Skladová karta na záložke podrobnosti pribudla Účtová osnova na karte.

Umožňuje upraviť účtovú osnovu na skladovej karte, pokiaľ nevyhovuje nastavenie zo stromu skladových kariet.

Na dialógu Položka faktúry sa dá vyplniť účtová osnova.

Položky sú aktívne iba vtedy, ak je aspoň jedna položka účtovej osnovy označená ako aktívna.

Na dialógu Export Omega je ná záložke Faktúry tlačidlo Faktúry.

Tlačidlo umožňuje upravenie označenej faktúry.

Na dialógu Export Omega je na záložke Položky na faktúre tlačidlo Dopočítať účty.

Tlačidlo dopočíta na jednotlivé položky faktúry syntetické a analytické účty. Počíta podľa nastavenia skladovej karty v strome, alebo priamo na skladovej karte, čo má prioritu pred stromom.

Na dialógu Ponuka možno používať súvislosti.

Na záložke Súvisí.

Na dialógu Ponuka môžno používať klávesové skratky na najčastejšie operácie.

Zoznam skratiek nájdete v menu tlačidla Akcia.

Na záložke Obchod majú stĺpce Poznámka dĺžku 255 znakov.

Predtým sa po optimalizácii sťahovania údajov z databázy podľa zobrazených stĺpcov stalo, že mali tieto stĺpce implicitne iba 32 znakov.

Optimalizácia vypočítania počtu záznamov na záložkách na dialógu Faktúra.

Teraz vypočítajú presnejšie súvislosti.

Na dialógu Faktúra sa presunula funkcia Zmeniť na predfaktúru do submenu Akcie.

Presunula sa a dostala klávesovú skratku Ctrl-K.

Na dialógu Faktúra môžno používať klávesové skratky na najčastejšie operácie.

Zoznam skratiek nájdete v menu tlačidla Akcia.

Na dialógu Faktúra sú prepracované tlačídlá na pridávanie úhrad.

Lepšie teraz rešpektujú, keď sa niektoré operácie nedajú realizovať, lebo sú zakázané alebo sa nedajú vykonať, lebo v zozname nie sú žiadne úhrady.

Optivus API

Optivus API v. 3.0.1

Doplnili sa nové funkcie, ktoré podporujú prácu s veľkými zoznamami skladových kariet. Funkcie sú optimalizované tak, aby v rámci jednej tabuľke dodali čo najviac informácií. Manuál

Optivus Licserver

Optivus Online: Dokumentácia podporuje skryté texty, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla.

Toto umožňuje mať niektoré informácie implicitne neviditeľné a zobrazia sa až po stlačení tlačidla. Využívame to napríklad v dokumentácii API, kde sú takzo zobrazené odpovede z nášho API. Príklad

Optivus Online: Na stránkach s dokumentáciou sa môže zobrazovať aj obsah.

Toto využívame najmä na rozsiahlejších stránkach, ktoré majú na začiatku obsah. Obsah je omplicitne zbalený a sprístupní sa po stlačení tlačidla. Príklad

Optivus Online: Na stránke s informáciou o firme sa zobrazuje aj zoznam osôb s e-mailami a telefónnymi číslami.

Sú zobrazené nasledovné informácie:

 • Stĺpec 1: Priezvisko a meno, funkcia, e-mail
 • Stĺpec 2: telefónne čísla s možnosťou zavolania

Zapísanie prerušenia na stránke Optivus Online/Turniket zapisuje aj zistenú IP adresu.

Teraz program aj na dialógu Aktuálny prehľad dochádzy správne zobrazí túti IP adresu.

Optivus všeobecne

Na dialógu Aktuálny prehľad dochádzky zobrazuje stĺpec IP hodnotu z dochádzky.

Táto úprava sa týka iba verzie Optivus Klient Cloud. Teraz stĺpec IP znamená toto:

 • Optivus Klient Cloud - Hodnotá zapísaná v dochádzke priamo v programe alebo online.
 • Optivus SQL - Hodnota z posledného prihlásenia do programu.

Na dialógu Aktuálny prehľad dochádzky zoskupuje pohľad Dochádzka turniket dochádzku podľa štyroch kategórií.

Táto úprava sa týka iba verzie Optivus Klient Cloud. Názvy jednotlivých kategórií sú:

 • a) V práci - Ak má posledné prerušenie typu Príchod do práce.
 • b) Prerušenie - Ak má posledné prerušenie iné. Predtým sa táto kategória volala Mimo.
 • c) Dovolenka - Ak má na dnešný deň v dochádzke vyznačenú dovolenku.
 • d) Neprišiel - Všetko ostatné.

Ikona programu má teraz až 256 pixelov a 32-bitové farby.

Ikona obsahuje všetky veľkosti od 16 po 256 pixelov, takže Windows môžu vybrať iniku podľa potreby, aby bola čo najkrajšia.

Osoby

Na záložke Osoby sa vyhľadáva v telefónnych číslach bez medzier.

Nový algoritmus zabezpečuje, že je jedno, ako sú telefónne čísla v programe zadané, pri hľadaní sa ignorujú všetky medzery. Napríklad reťazec 09074 nájde telefónne číslo 0907 444 555 aj 0907444555.

Spisy

Pri prvej aktivácii záložky Spisy sa vypíšu všetky obmedzenia, ktoré máte v systéme nastavené.

Systém vypíše všetky možné obmedzenia:

 • Prístup iba ku spisom svojho oddelenia
 • Prístup iba ku svojim spisom
 • Prístup k zoznamu firiem podľa nastavenej kategórie