Zoznam zmien 5.90.0.1334

Optivus

Verzia 5.90.0.1334 - 31.5.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Automatické doplnenie SWIFT na firemných účtoch.

Na záložke Firmy sme doplnili funkciu Firmy/Akcie/Automatické doplnenie SWIFT na účtoch. Funkcia automaticky rozozná SWIFT pre slovenské banky. Opraví ho na firmách aj na firemných účtoch. Ak nie je IBAN v poriadku, opraví na ňom veľké písmená a nadbytočné medzery.

Ak nemáte vlastné prístupové kódy na Finstat, tlačidlá na dialógu Firma sú neaktívne.

Tlačidlá na dialógu:

 • Na záložke Firma/Podrobnosti tlačidlo Z Finstat.
 • Na záložke Firma/Obchod tlačidlo Z Finstat.

Okrem toho sa neoverujú žiadne skutočnosti pri priradení firmy na faktúru alebo spis.

Službu budú môcť využiť iba tí, čo majú zaplatený vlastný prístup. Položky sa nachádzajú v nastavení programu *Práva užívateľov/Firmy/Finstat.

 • API KEY - Zadajte parameter, ktorý ste dostali k balíku PREMIUM, ELITE alebo ULTIMATE.
 • PRIVATE KEY - Zadajte parameter, ktorý ste dostali k balíku PREMIUM, ELITE alebo ULTIMATE.

Na dialógu Firma/Obchod bola odstránená položka Aktualizovať stav z Finstat.

Táto položka bola zastaraná.

Doplnenie údajov o firme podľa Internetu ako náhrada za Finstat.

Kto nemá vlastné prístupové kódy na Finstat, tomu program automaticky doplní na dialóg Firma tlačidlo Z Internetu, ktoré má skoro identické správanie ako pôvodná funkcia.

Automatické rozoznanie SWIFT pre slovenské účty zadané do poľa IBAN.

Pri vložení IBAN do príslušného poľa na dialógu Firma alebo na dialógu Firemný účet sa automaticky dopočíta SWIFT pre slovenské banky a pod ním sa zobrazí aj identifikovaná banka.

Niektoré hromadné akcie na firmách sa presunuli do podmenu Firmy/Akcie.

Zoznam funkcií:

 • Hromadne
 • Hromadná zmena statusu
 • Oprava e-mailov

Obchod

Urýchlenie zobrazenia dialógu Objednávka pre Cloud.

Viaceré prístupy do databázy boli spojené, takže sa ušetri 200 ms pri otvorení dialógu.

Urýchlenie zobrazenia dialógu Faktúra pre Cloud.

Viaceré prístupy do databázy boli spojené, takže sa ušetri 200 ms pri otvorení dialógu.

Sledovanie zmien obrázkov ku skladovým kartám pre e-shop.

Optivus teraz sleduje zmeny na obrázkoch ku skladovým kartám a cez API oznamuje informácie o zmenách e-shopu. Ten môže rýchlejšie reagovať na aktuálne zmeny. Úplný popis situácií, za ktorých sa signalizuje zmena nájdete v článku o sledovaní zmien.

Sledovanie zmien skladových kariet pre e-shop.

Optivus teraz sleduje zmeny na skladových kartách a cez API oznamuje informácie o zmenách e-shopu. Ten môže rýchlejšie reagovať na aktuálne zmeny. Úplný popis situácií, za ktorých sa signalizuje zmena nájdete v článku o sledovaní zmien.

Vylepšené sledovanie zmien variantov na skladovej karte.

Program teraz presne zaznamená každú zmenu na variantoch do histórie.

Na dialógu Export SEPA program upozorňuje na chýbajúci SWIFT.

Chýbajúci SWIFT obvykle spôsobí, že vaša banka celý SEPA XML súbor odmietne ako nesprávny a bez vysvetlenia, kde presne máte chybu.

Na dialógu Export SEPA sa implicitne ignorujú riadky, ktoré nemajú vyplnený IBAN.

Na dialógu sa nachádza zaškrtávacie pole Ignorovať riadky bez IBAN. Bez IBAN nemá zmysel generovať SEPA XML, pretože bude aj tak odmietnuté.

Na záložke Obchod/Skladové karty možno filtrovať podľa toho, či sú dané varianty na sklade.

Filter sa nachádza v sekcii Viac v položke Variant. Ponúka 3 možnosti:

 • Všetky - Implicitné nastavenie.
 • Je na sklade - Vyhľadajú sa všetky koreňové varianty tak, že sa spočítajú množstvá ich skladových kariet na sklade, ktoré sú väčšie ako 0.
 • Nie je na sklade - Vyhľadajú sa všetky koreňové varianty tak, že sa spočítajú množstvá ich skladových kariet na sklade, ktoré sú rovné 0.

Filter počíta iba celkové množstvo. Neberie do úvahy, ak v položke filtra Skladové karty/Sklad vyberiete konkrétny sklad.

Na záložke Obchod je prístupná funkcia na zistenie celkového stavu na sklade variantov.

Treba sa prepnúť na stránku Skladové karty, vo filtri vybrať Typ=Variant a použiť funkciu menu Sklad/Stav variantov na sklade. Zobrazí sa tabuľka všetkých skladových kariet daného variantu spolu s ich stavom celkovo aj na jednotlivých skladoch.

Optivus Licserver

Optivus Online: Oprava zobrazenia stĺpcov Termín a Vytvorené v zozname spisov.

Teraz majú štandartný formát ako aj iné dátumové stĺpce.

Optivus Online: Presunutie manuálu na nové miesto.

Manuál je prístupný hypertextom z pôvodného miesta a aj z prvej stránky licenčného servera v sekcii Manuály. Manuál je teraz rozdelený na podstránky a má doplnené obrázky.

Optivus všeobecne

Upravenie generovania do PDF, ktoré niekedy rozladilo ovládacie prvky v oknách.

PDF sa teraz negeneruje priamo v programe, ale používa vlastnú aplikáciu na vygenerovanie PDF. Užívateľ nevidí žiaden rozdiel, iba po vygenerovaní PDF nedochádza k rozhodeniu ovládacích prvkov v niektorých oknách.

Optimalizácia rozoznávania súvislostí.

Teraz súvislosti ktoré odkazujú aj súvislosti, ktoré sú odkazované, zobrazujú stĺpce číslo a názov rovnako.

Optimalizácia práce s hypertextami a názvami súvislostí.

Zjednotilo sa názvoslovie a program teraz na všetko používa jednotný mechanizmus na ich identifikovanie.

Automaticky detekovaná súvislosť z hypertextu je zapísaná aj do logu.

Predtým nebola takáto operácia zaznamenaná.

Upravenie tlačidiel na generovanie PDF na reporte.

Samotné tlačidlo Do PDF teraz len vygeneruje PDF na požadovanej ceste a cestu vypíše do informačného oznamu v spodnej časti okna.

Na tlačidle pribudlo menu, ktoré obsahuje funkciu Do PDF a zobraziť, ktorá po vygenerovaní použije aj prehliadač na PDF súbory.

Osoby

Hypertext na objekt vložený do poznámky na osobe je automaticky rozoznaný a vložený do súvislostí.

Automaticky sa objaví aj v zozname súvislostí.

Pokladňa

Vyznačenie úhrady faktúry cez výber transakcie vloží sumu z transakcie do poľa úhrady.

Do poľa suma sa vloží hodnota z vybranej transakcie.

Na dialógu Úhrada faktúry sa v zozname pokladní zobrazujú iba tie, do ktorých môžete robiť zázanamy.

Predtým tam bol zobrazený zoznam všetkých pokladní. Z neho sú teraz odstránené tie, ktoré:

 • sú vymazané
 • majú nastavené povolenie prístupu a vy ho nemáte

Na dialógu Úhrada faktúry možno vybrať transkaciu len z takej pokladne, do ktorej máte prístup na zapisovanie.

Na dialógu na výber transakcie máte vtedy iba zoznam pokladní, do ktorých viete zapisovať.

Registratúra

Oprava potvrdenia revízie dokumentu pre Cloud.

Teraz sa program spýta, čo sa revíziou zmenilo. Toto sme omylom odstránili z Cloud verzie a správne to fungovalo len v SQL verzii.

Na dialógu Import e-mail Outlook sa zobrazuje pole Odoslal a Prijal.

Teraz je vďaka tomu lepšie identifikované, čo za e-mail to je.

Import e-mailu z Outlooku vyplní na dokumente polia Odoslal a Prijal.

Vďaka tomu si v zozname dokumentov môžete zapnúť tieto polia a vďaka nim máte lepšiu informáciu o dokumente.

Spisy

Na dialógu Spis fungujú nové klávesové skratky pre vkladanie dokumentov.

Funguje to tak, že použitie skratky najprv prepne na záložku Dokumenty a potom sa použije samotná akcia.

 • Ctrl-D - Nový dokument.
 • Shift-Ctrl-D - Nový dokument zo súboru.
 • Ctrl-O - Nový dokument z Outlooku.
 • Shift-Ctrl-O - Nový dokument z Outlooku s možnosťou výberu.

Na dialógu Spis fungujú klávesové skratky Ctrl-F(2-12) na prepnutie farebnej schémy.

Farebné schémy sú prístupné pod tlačidlom Akcie a majú priradenú klávesovú skratku postupne podľa abecedy. Iba prvých 11 schém má svoju skratku.

Na dialógu Spis môžete prepínať záložky klávesovými skratkami.

Príkazy sú aj v menu tlačidla Akcia aj na klávesové skratky:

 • Akcia/Záložka/Predchádzajúca - Ctrl+ľavá šípka
 • Akcia/Záložka/Nasledujúca - Ctrl+pravá šípka

Zariadenia

Dialóg Zariadenie podporuje v poli Popis vkladanie hypertexov.

Podporuje všetky funkcie pravej myšky, ktoré sú obvyklé v programe Optivus aj na iných dialógoch.

Hypertext na objekt vložený do popisu zariadenia je automaticky rozoznaný a vložený do súvislostí.

Automaticky sa objaví aj v zozname súvislostí.

Na záložke Zariadenia sa dá filtrovať podľa termínov.

Pribudla nová sekcia vo filtri Termíny. Obsahuje tieto filtre:

 • Názov - Podreťazec v názve termínu.
 • Od-Do - Filtrovanie podľa dátumu.
  • Naposledy
  • Nasledovný termín
 • Zodpovedný - Zodpovedný za termín.

Filtrovanie podľa dátumu bolo predtým v sekcii Zariadenia, odkiaľ sa presunulo do tejto sekcie.