Zoznam zmien 5.89.0.1328

Optivus

Verzia 5.89.0.1328 - 30.4.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Upravenie nastavenia pre spoluprácu s Finstat.

Teraz v programe môžete vyplniť parametre k API Finstat. Úprava súvisí s tým, že voľné API nebude od 06/2023 podporované a preto túto službu budú môcť využiť iba tí, čo majú zaplatený vlastný prístup. Položky sa nachádzajú v nastavení programu Práva užívateľov/Firmy/Finstat.

 • API KEY - Zadajte parameter, ktorý ste dostali k balíku PREMIUM, ELITE alebo ULTIMATE.
 • PRIVATE KEY - Zadajte parameter, ktorý ste dostali k balíku PREMIUM, ELITE alebo ULTIMATE.

Obchod

Mazanie položiek na skladovom pohybe podporuje multivýber.

Po stlačení klávesovej skratky Ctrl-M môžete označiť naraz viac položiek a vymazať ich tlačidlom Vymazať [MV]....

Zjednotenie názvoslovia stĺpcov reportov vo faktúre, objednávke a ponuke.

Niektoré stĺpce (napr. DPH) sa mierne líšili v názvosloví.

Report ponuka - Možnosť vypnuť sumarizačnú tabuľku.

V rozšírenom nastavení možno vypnúť položku Sumarizačná tabuľka. Použiť sa to dá v dvoch reportoch:

 • Vystavená ponuka
 • Vystavená ponuka v slovenčine a cudzej mene

V obchode bola z menu pravej myšky nad ponukou odstránená položka Ponuka (experiment).

Položka bola zastaraná.

Úprava funkcie zápočet faktúr - preplatok na vystavenej faktúre.

Ak vám uhradia dvakrát vystavenú faktúru, zápočet teraz správne zobrazí faktúru v zozname vašich záväzkov. Po zápočte dostane táto faktúra úhradu v mínusovej hodnote, aby sa celková suna na úhradu znížila. A hodnota sa vypáruje do zoznamu vľavo medzi pohľadávky v plusovej hodnote, aby sa znížili aj vaše pohľadávky.

Mazanie položiek vo faktúre podporuje multivýbery.

Po stlačení klávesovej skratky Ctrl-M môžete označiť naraz viac položiek a vymazať ich tlačidlom Vymazať [MV].... Pozor na to, že takto sa dajú vymazať iba položky, ktoré nie sú napojené na skladový pohyb. Na tieto prípady existuje špecializovaná funkcia.

Pridanie úhrady na faktúru, ktorá už je uhradená má vylepšený oznam.

Hlásenie teraz obsahuje:

 • Ak prichádza úhrada z dialógu Zápočet, je zobrazený riadok Chystáte sa pridať na faktúru úhradu = XX
 • Táto faktúra FV2023/XXXXX už je uhradená
 • Ostáva uhradiť = XX

Optivus Licserver

Optivus Online: Evidencia osôb.

Pribudla nová záložka na práci s osobami.

Na informačných stránkach o firme a osobe sú vhodne formátované telefónne čísla, e-maily a www stránky.

Formátované sú tak, aby poskytovali hypertexty, ktoré umožnia priamo telefónovať z mobilného telefónu, odoslať e-mail, alebo otvoriť hypertext v novom okne.

Optivus Online: Na stránke Turniket sa autorizuje každé použitie tlačidla s funkciou.

To zabezpečuje, že aj keď ostanete na stránke a vrátite sa na ňu o viac ako hodinu, neobjaví sa chybové hlásenie, ktoré vás vyzýva na obnovenie celej stránky.

Optivus Online: Na stránke Turniket s osobným číslom sa autorizuje každé použitie tlačidla s funkciou.

To zabezpečuje, že aj keď ostanete na stránke a vrátite sa na ňu o viac ako hodinu, neobjaví sa chybové hlásenie, ktoré vás vyzýva na obnovenie celej stránky.

Optivus Online: Na stránke Turniket s osobným číslom je prepracovaný dizajn do podoby malej klávesnice.

Pôvodné zadávanie osobného čísla je nahradené malou klávesnicou. Na nej sa vyťuká osobné číslo. Potom sa stlačí tlačidlo nejakej akcie dochádzky. Po desiatich sekundách neaktivity sa vymažú všetky zadané údaje, aby bol turniket pripravený na ďalšieho zamestnanca.

Optivus všeobecne

Optimalizácia otvárania tabuliek s užívateľskými vlastnosťami, keď daná tabuľka žiadne vlastnosti nemá definované.

Teraz program pri spustení programu kontroluje, či nad danou tabuľkou sú definované nejaké užívateľské vlastnosti. Ak nie sú definované, následne vôbec nepristupuje do databázy a nesnaží sa získať tieto údaje, pretože by aj tak žiadne nezískal. To ušetrí 6 selektov a napríklad v prípade Cloudu ušetrí asi 0,4 s pri zobrazení danej tabuľky.

Oprava chybového hlásenia Preťaženie v dôsledku iného príkazu hstmt.

Program si teraz pri spustení prichystá zoznam užívateľských vlastností nad danou tabuľkou. Počas získania nových údajov počas filtrovania už nezískáva tento zoznam z databázy, ale si ho udržuje v pamäti a podľa neho zostavuje užívateľské stĺpce v zobrazovanej tabuľke. To odstraňuje občasné zobrazenie tohto hlásenia a zobrazenie údajov je mierne rýchlejšie vďaka vynechaniu prístupu do databázy.

Štart programu podrobnejšie vypisuje informácie o tom, čo sa v danej chvíli deje.

Niektoré operácie trvali dlhšie a preto teraz program podrobnejšie vypisuje, čo práve robí.

Lišta ikon má mierne upravené farby.

Zo šedého farebné prechodu sa upravila na svetlejší prechod s nádychom modrej farby.

Optimalizácie farebných schém.

Farebne sa doladili nasledovné časti programu:

 • Súvislosti - 2 odtiene na odlíšenie hĺbky vnorenia
 • História - 2 odtiene na odlíšenie svojich a cudzích zmien, iná farba na vyznačenie hľadania
 • Úlohy/Prehľad mojich úloh
 • Detaily v spisoch
 • Pohľady v požiadavkách

Registratúra

Kópia registratúrneho záznamu.

Na záložke Registratúra môžete používať funkciu menu Registratúra/Nová kópia dokumentu. Funkcia použije označený dokument na nastavenie niekoľkých polí:

 • Predmet
 • Registratúrna značka
 • Firma
 • Osoba

Ostatné polia sa nastavia ako pri novom dokumente.

Úlohy

Oprava vymazania úlohy z Kalendára Google, keď úlohu nemaže jej autor.

Ak program zistí, že sa vymazáva úloha, ktorá sa synchronizovala s Kalendárom Google a užívateľ, ktorý ju maže nie je súčasna ze úlohu zodpovedny, teraz korektne použije na odmazanie správne údaje toho, komu úloha patrila a ktorý ju má vo svojom Kalendári Google.

Opravenie kliku v plánovacom kalendári, ktorý posúval čas na úlohách, ktoré neboli zaokrúhlené na polhodiny.

Ak bola vložená úloha napríklad na 8:10 - 8:20, kliknutie na ňu v plánovacom kalendári spôsobilo jej posun na 8:00 - 8:30. Teraz program sleduje, či ste sa v plánovacom kalendári posunuli aspoň o 1 dielik a iba vtedy vykoná posun úlohy.

Na dialógu Úloha možno používať koliesko myšky na úpravu času.

Ak presuniete kurzor myšky nad čas začiatku alebo konca úlohy a rolujete kolieskom myšky, posúva sa čas o definovanú hodnotu:

 • implicitne o 5 minút
 • stlačená klávesa Ctrl - o 1 hodinu

Na dialógu Udalosť možno používať koliesko myšky na úpravu času.

Ak presuniete kurzor myšky nad čas začiatku alebo konca úlohy a rolujete kolieskom myšky, posúva sa čas o definovanú hodnotu:

 • implicitne o 5 minút
 • stlačená klávesa Ctrl - o 1 hodinu

Ak sa presunie úloha na inú osobu a úloha bola synchronizovaná do Kalendára Goggle, po presune sa vymaže v pôvodnom kalendári.

Predtým sa mohlo stať, že sa takáto úloha obnovila tomu istému užívateľovi podľa kópie v Kalendári Google. Teraz sa úloha kontroluje pri presune a ak bola synchronizovaná, pôvodnému užívateľovi sa vymaže z kalendára.

Vylepšená kontrola a chybové hlásenie pri použití funkcie Úlohy/Google Kalendár/Synchronizovať teraz.

Ak si užívateľ iba nastavil účet a nevybral si žiaden kalendár, pri použití funkcie ** Úlohy/Google Kalendár/Synchronizovať teraz** sa objavilo ťažko pochopiteľné chybové hlásenie. Teraz program správne oznámi, že nemá vybraný kalendár.

Vylepšené chybové hlásenie pri použití funkcie Úlohy/Google Kalendár/Výber a kalendára a Zobraziť úlohy.

Vzniknutá chyba je presnejšie identifikovaná.

Autorizácia do Kalendára Google si teraz vynúti pridelenie Refresh Tokenu.

Stávalo sa, že keď užívateľ opakovane autorizoval Kalendár Google, nedosta Refres Token, pomocou ktorého si môže Optivus opakovane vyžiadať pripojenie k jeho kalendáru, aby ho mohol synchronizovať. Potom mu za niekoľko hodín prestala fungovať synchronizácia.

Teraz už tento problém nenastáva.

Upravenie farebnej schémy kalendára a plánovacieho kalendára.

Sú vykreslené v odtieňoch modrej.

Kalendár zobrazuje podrobnejšiu nápovedu k úlohe.

Teraz zobrazuje tieto údaje:

 • Od-do
 • Predmet
 • Číslo a názov spisu
 • Obsah úlohy, skrátený na max. 255 znakov

Na dialógu Plánovanie úloh kalendár zobrazuje podrobnejšiu nápovedu k úlohe.

Doplnil sa obsah úlohy, skrátený na max. 255 znakov.

Na dialógu Plánovanie úloh kalendár zobrazuje štátne sviatky.

Zobrazia sa každému označenému užívateľovi v jeho stĺpci v kalendári.

Zobrazenie dialógu Plánovanie úloh bolo optimalizované.

Teraz sa všetko v klaendároch nastavuje iba raz, potom ako boli na dialógu zaškrtnuté všetky osoby. Predtým sa dialóg niekoľkokrát prepočítal, čo spomaľovalo jeho úvodné zobrazenie.