Zoznam zmien 5.88.0.1325

Optivus

Verzia 5.88.0.1325 - 31.3.2023

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Doplnenie nastavenia DPH pri ponuke do zahraničia.

Teraz si môžete sadzby DPH nastaviť na ponuke rovnako, ako sa nastavuje na vystavenej faktúre. Ak situácia vyžaduje, že je potrebné použíť sadzby DPH danej krajiny, môžete si ich vybrať v číselníku.

Na reporte Vystavenej fakúry možno zaškrtnúť Suma na úhradu

Toto môžete využiť vtedy, keď sú na faktúre nejaké nejasnosti ohľadom toho, koľko má ešte zákazník uhradiť. Intormácia sa na reporte zobrazí hneď pod sumarizačnou tabuľkou pod celkovou cenou.

Ak potrebujete z nejakého dôvodu uviesť inú sumu, môžete to urobiť na dialógu Faktúra na záložke Zaokrúhľovanie v položke Uhradiť.

Upravenie názvoslovia na dialógu na výber faktúry.

Typ sa premenoval na Druh. V zobrazenom zozname došlo aj k spresneniu názov, aby bolo jasné, čo za faktúry sa v danej položke nachádzajú.

Oprava veľkosti loga a podpisu na reporte objednávky.

Úprava sa urobila na prijatej aj vystavenej objednávke. Teraz logo aj podpis fungujú rovnako ako na iných reportoch. Mierne sa aj upravili tabuľky na reporte, takže celá časť od textu pred pojednávkou je vizuálne oddelená od hlavičky.

Objednávku možno presunúť do rovnakého spisu ako je súvisiaca faktúra.

Funkcia sa nachádza na záložke Obchod v menu Funkcie/Presuň do spisu podľa súvisiacej faktúry pravej myšky pri objednávkach.

Doplnenie nastavenia DPH pri prijatej objednavke zo zahranicia.

Teraz si môžete sadzby DPH nastaviť na prijatej objednávke rovnako, ako sa nastavuje na vystavenej faktúre. Ak situácia vyžaduje, že je potrebné použíť sadzby DPH danej krajiny, môžete si ich vybrať v číselníku.

Oprava tlače hromadného príkazu na úhradu ak v zozname prijatých faktúr bolo nastavené triedenie podľa názvu.

Ak bolo nastavené triedenie podľa názvu dodávateľa, objavila sa chyba SQL. Rovnaký problé sa objavil aj na výstupe podkladu pre hromadnú úhradu.

Optivus Licserver

Optivus Online: Dovolenky v tomto roku zobrazujú aj sekciu Sumár.

Za zoznamom dovoleniek je aj tabuľka, ktorá zobrazuje:

  • Vybraná - Sumár z tabuľky dovoleniek.
  • Nárok - Za tento rok a zvyšok z minulého. Nastavuje to administrátor v zozname užívateľov.
  • Ostáva - Rozdiel medzi tymito hodnotami.

Optivus Online: Zoznam firiem.

Pribudla nová stránka so zoznamom firiem.

Optivus Online: Filtrovanie úloh bez diakritiky.

Tak ako to funguje aj v programe.

Optivus Online: Filtrovanie spisov bez diakritiky.

Tak ako to funguje aj v programe.

Optivus Online: Pridanie novej firmy.

Vyplní sa niekoľko základných parametrov o firme. Funkcia slúži len na vytvorenie samotnej firmy. Ostatné operácie treba robiť v ďalších krokoch.

Optivus Online: Upravenie firmy.

Upraví sa niekoľko základných parametrov o firme.

Optivus Online: Informácia o firme.

Ku firme si môžete dať zobraziť základné informácie. Tieto sa nedajú upravovať, ale slúžia na zobrazenie základných informácii o firme na jednom mieste.

Optivus všeobecne

Lepšia detekcia chýb pri komunikácii s API Finstat.

Teraz program vypíše na obrazovku aj presnú príčinu chyby, ktorú pošle API.

Z menu Pomoc bola odstránená položka Výukové videá.

Bola duplicitná, všetky videá sú súčasťou záložky Optivus.

Registratúra

Oprava zobrazenia obsahu dokumentu, ktorý odkazuje na iný dokument.

Pri kliknutí na takýto hypertext sa zobrazila chyba SQL. Teraz už program korektne nájde odkazovaný dokument a zobrazí ho.

Spisy

Úprava netlačenie označeného textu v užívateľskom reporte.

Teraz aj užívateľské reporty rešpektujú označenie textu za netlačiteľný. Všetko čo je v poliach uložené medzi znakmi /.../ sa nebude tlačiť. Napríklad v popise spisu.

Úlohy

Oprava prepočtu označenej oblasti v plánovacom kalendári na dátum a čas.

Ak bola prepnutá iná mierka v kalendári ako 30 minút, program nesprávne prepočítal čas úlohy. To sa dialo napríklad pri posunutí úlohy v jednodennom kalendári.

V plánovacom kalendári na pracovný týždeň možno označiť čas od-do.

Toto umožňuje lepšie pracovať s vytvorením novej úlohy na daný čas.

V plánovacom kalendári na pracovný týždeň možno posúvať úlohu v rámci dňa.

Toto umožňuje lepšie posúvať úlohy.

V plánovacom kalendári možno posunúť úlohu a udalosť na nový čas.

Toto funguje v kalendári typu:

  • Deň
  • Pracovný týždeň

V plánovacom kalendári na pracovný týždeň sa po použití funkcie na vytvorenie úlohy alebo termínu použije čas z označenej oblasti.

Predtým vrátilo čas 8:00 bez ohľadu na označenú selekciu v kalendári. Teraz je správne nastavený čas začiatku a konca úlohy.

Na dialógu Plánovanie úloh sa dajú kliknutím označiť užívatelia v kalendári.

Po zobrazení dialógu sa program snaží označiť práve prihláseného užívateľa. Kliknutím do plánovacieho kalendára označíte iného užívateľa. Teraz program pri vytvorení úlohy tlačidlom Nová úloha nastaví ako zodpovedného za úlohu označeného užívateľa.

Na dialógu Plánovanie úloh sa dajú funkcie na zobrazenie úlohy, spisu alebo s úlohou súvisiacich operácií použiť iba nad úlohou.

Plánovací kalendár vie zobraziť aj iné objekty a mohlo sa stať, že sa omylom zobrazila úloha, ktorá v skutočnosti nebola v kalendári.

Na dialógu Plánovanie úloh možno posunúť úlohu na nový čas.

V kalendári ju chytíte a posuniete.

Zmena správania našepkávača nad plánovacím kalendárom.

Teraz sa našepkávač správa podľa očakávania. Pokiaľ je pod myškou nejaká udalosť, zobrazí sa ku nej informácia o čase. Popresune nad inú udalosť sa zobrauia podrobnosti o novej udalosti. Už nie je potrebné na udalosť kliknúť.

Na dialógu Úlohy možno filtrovať nesplnené úlohy ku dnešnému dňu.

Položka pribudla v zozname možností. Zobrazí všetky staršie nesplnené úlohy. Dnešné nesplnené úlohy sa po tomto filtri nezobrazia.

Vývoj


null

Zariadenia

Vytvorenie spisu ku zariadenie umožňuje aj vytvorenie registratúrneho spisu podľa vzoru.

Predtým sa dal v ponuke vytvoriť iba čistý registratúrny spis. Teraz sú v ponuke ku každej položke registratúrneho číselníka dve položky.

  • Vytvoriť čistý registratúrny spis
  • Vytvoriť registratúrny spis podľa vzoru