Zoznam zmien 5.87.0.1322

Optivus

Verzia 5.87.0.1322 - 28.2.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Upravenie algoritmu zapamätania záložky na dialógu Firma.

Pri vytvorení novej firme sa teraz dialóg vždy otvorí na prvej záložke. Zapamätanie sa použije iba pri editácii firmy.

Obchod

Štítky pre tlačiarne štítkov sa teraz ukladajú priamo do databázy.

Editor štítkov sa nachádza na záložke Obchod v menu Import/Export/Zoznam štítkov.... Máte k dispozícii číselník na štítky, ktoré sa po vložení do systému objavujú v tom istom menu. Po pridaní nového štítku je potrebný reštart programu, aby sa zmeny v menu prejavili.

Vzhľadom na to, že štítky pre vás obvykle pripravujeme my, ďalšie podrobnosti k ovládaniu tohoto systému dostanete až po konzultácii s našou firmou.

Tlač tovarových štítkov podľa skladového pohybu.

Rozšírili sme možnosti tlače štítkov. Teraz môžete tlačiť:

 • Štítky ku skladovej karte, ak máte zobrazenú záložku Skladové karty.
 • Štítky ku skladovému pohybu, ak máte zobrazenú záložku Skladové pohyby.

K označenému skladovému pohybu program zobrazí dialóg so zoznamom skladových kariet a množstvom. Všetky množstvá sú premenené na celé čísla s kladnou hodnotou. Na dialógu môžete upraviť množstvá. Ak nastavíte nulu, daná skladová karta sa nebude tlačiť. Ak zaškrtnete Strihať, bude sa strihať po každej ďalšej skladovej karte.

Oprava reportu subfaktúry.

 • Opravilo sa zobrazenie jedného nadbytočného stĺpca.
 • Opravila sa veľkosť loga.
 • Opravila sa veľkosť podpisu.
 • Čiastočne sa dodržiava farebný štýl.

Funkcie na migráciu obrázkov a PDF ku skladovým kartám do Cloudu.

Program teraz umožňuje presunúť obrázky a PDF ku skladovým kartám do Cloudu. Funkcia sa používa tesne pred migráciou databázy do Cloudu.

Upravenie zoznamu typov faktúr na dialógu na výber faktúry.

Upresnili sme zoznamy:

 • Vystavené teraz obsahujú iba vystavené a hromadné faktúry.
 • Subfaktúry boli odstránené zo zoznamu Vystavené a majú samostatnú položku.

Upravenie tlače faktúry tak, aby sa nerozdeľoval podpis.

V predchádzajúcej verzii to korektne fungovalo iba pri exporte do PDF. Teraz aj priamo pri tlači z programu sa podpis prenesie na ďalšiu stránku, ak sa ocitne na zlome. Pri tlači z programu je mierne posunutý QR kód doľava, pri exporte je na očakávanom mieste. To je spôsobené zapúzdrením Internet Explorera, ktorý nevie korektne interpretovať nastavený CSS štýl.

Úprava je na faktúre, hromadnej faktúre a predfaktúre.

Funkcie na migráciu PDF faktúr k objednávke v e-shope.

Program teraz umožňuje presunúť PDF k objednávkam do Cloudu. Funkcia sa používa tesne pred migráciou databázy do Cloudu.

SMS v obchode možno poslať ku všetkým relevantným objektom.

Zoznam:

 • vystavené faktúry
 • prijaté faktúry
 • vystavené objednávky
 • prijaté objednávky
 • ponuky

SMS v obchode ponúka na dialógu vybrané polia z jednotlivých označených objektov.

Ku každému objektu je ponúkaný vlastný zoznam polí z databázy. Takto si môžete rýchlo poskladať text SMS a doplniť do neho aktuálne polia. Napríklad ľahko pridáte číslo faktúry, cenu alebo koľko ostáva uhradiť.

Toto môžete urobiť aj vo vzoroch SMS, čiže si ľahko pripravíte napríklad šablónu pre SMS správu, v ktorej budete urgovať zaplatenie danej faktúry. Potom už len označíte faktúru, použijete funkciu na odoslanie SMS a v nej si vyberiete takto pripravenú šablónu.

Optivus Klient Cloud

V Cloude možno ukladať k objednávkam faktúry v PDF.

Táto funkcia slúži pre potreby API pre e-shop. Po spracovaní objednávky je takto môžné stiahnuť si faktúru. V predchádzajúcej verzii to fungovalo iba pre SQL verziu programu.

Aby sa funkcia dala použiť je potrebné:

 • Nastaviť Práva užívateľov/Obchod/E-shop/Vytvoriť faktúru pre e-shop.
 • Na reporte faktúry sa zobrazuje tlačidlo ESH Faktúra. Po stlačení tlačidla sa vytvorí PDF a uloží sa v Cloud úložisku.
 • Skontrolovať si to môžete na záložke v detailoch Objednávky prijaté/E-shop dokumenty.

Optivus Licserver

Optivus Online: Na úlohe s pokračovaním je správne vyplnené pole Vytvoril.

Predtým bolo toto pole nevyplnené.

Optivus Online: Pokračovanie úlohy rešpektuje víkend a sviatky.

Program teraz postupuje tak, že zoberie dátum konca úlohy a pripočíta jeden deň. Ak ten deň pripadne na víkend, alebo na sviatok, posúva ho dovtedy, kým nenájde vhodný pracovný deň.

Optivus Online: Dochádzka s identifikačným číslom v menu zobrazuje iba položky z dochádzky.

Špecializovaná verzia pre dochádzku s osobným číslom obsahuje limitovanú ponuku príkazov. V hlavnom menu má len položky:

 • Dochádzka
 • O programe
 • Manuál

Optivus Online: Nová úloha má nastavené synchronizovanie do Kalendára Google.

Tak je to aj v hlavnom programe nastavené.

Optivus Online: Upravenie dizajnu rozmiestnenia tlačidiel.

Modré tlačidlá sú teraz rozmiestnené pri hornom okraji tak, aby na menších displejoch bola medzi nimi na výšku malá medzera v prípade, že sa tlačidlá nezmestia do jedného riadku a objavia sa v dvoch riadkoch.

Optivus všeobecne

Upravenie umiestnenia ľavého okraja užívateľsky definovateľných tlačidiel na dialógu Report.

Tieto tlačidlá boli predtým umiestnené o pár pixelov doľava. Tlačidlá sú určené na podpisovanie dokumentov alebo generovanie faktúr pre e-shop.

Z dialógu na telefonovanie cez TAPI možno vytvoriť kontakt.

Pribudlo tlačidlo Kontakt, ktoré vytvorí nový kontakt podľa telefónneho čísla. Program automaticky do kontaktu vyplní súvisiacu firmu alebo osobu.

Urýchlenie zobrazenia dialógu na SMS, keď máte veľké množstvá firiem.

Zobrazenie bolo predtým priamo úmerné množstvu firiem v databáze.

Podateľňa

V podateľni možno telefónovať.

K označenej pošte možno zobraziť dialóg na telefónovanie.

 • Na označenej pošte pomocou menu Podateľňa/Telefónovať.
 • Na označenej pošte pomocou menu pravej myšky Telefónovať.
 • Na dialógu Pošta pomocou tlačidla Telefónovať.

Registratúra

Vylepšenie interného prehliadača obrázkov.

Tento prehliadač sa zobrazí vtedy, keď stlačíte CTRL a kliknete na hypertext dokumentu. Na dialógu sa upravilo:

 • Dialóg bol vizuálne redizajnovaný.
 • Časť pre TIFF obrázky sa zobrazí len vtedy, ak kliknete na TIFF obrázok.
 • Obrázok môžete prepínať medzi prispôsobením oknu a plnou veľkosťou.
 • V záhlaví okna sa zobrazuje názov súboru a jeho veľkosť.

Upravenie triedenia vzorových dokumentov.

Na dialógu Vzorový dokument sme upravili triedenie tak, aby sa triedilo najprv podľa skupiny a potom podľa mena. To zabezpečuje, že nie sú jednotlivé vzorové dokumenty rozhádzané vo viacerých skupinách s identickým názvom skupiny.

Interný prehliadač obrázkov je prístupný v menu na záložke Registratúra.

V menu pribudla položka Registratúra/Zobraziť v internom prehliadači obrázkov.... Zobrazí sa dialóg, ktorý na ľavej strane ukazuje zoznam obrázkov a na pravej samotný obrázok.

Spisy

Oprava editácie farebnej schémy.

Po stlačení tlačidla na úpravu farebnej schémy sa objavila chyba.

Oprava zobrazenia stromu dokumentov a súborov na dialógu Spis.

Na záložke Dokumenty sa nachádza zaškrtávacie pole Strom. Po jeho stlačení sa sa zobrazuje strom všetkých dokumnetov spolu so súbormi. Bola tam chyba a vždy sa používal zoznam súborov, určených pre Jet verziu a v SQL sa preto nezobrazili žiadne súbory.

Na dialógu Spis môžete prehliadať všetky obrázky obrázky v internom prehliadači.

Na záložke Dokumenty pribudlo tlačidlo Zobraziť obrázky [MV].... Po jeho stlačení sa zobrazí interný prehliadač obrázkov so všetkými obrázkami v spise. Funkcia podporuje multivýber.

Úlohy

Doplnenie chýbajúcich tabuliek s preddefinovanými textami pre obsah a komentár úloh v SQL verzii.

Zabudli sme to doplniť do tejto verzie programu. Teraz je možné si aj v tejto verzii spravovať číselníky vzorových textov.

Vhodný termín pokračovania úlohy je vypočítaný už na dialógu Pokračovanie úlohy.

Predtým program len zobrazil zajtrajší deň a ku kontrole, či sa nejedná o víkend alebo sviatok došlo až pri zapisovaní pokračovania úlohy. Teraz program vypočíta vhodný deň, vy si ale môžete tento termín ešte zmeniť. Teraz ho môžete nastaviť aj na víkend.

Funkcia na získanie statusu o nastavenej synchronizácii Kalendára Google vypíše viac podrobností.

Funkcia sa nachádza v úlohách v menu Úlohy/Google Kalendár/Status. Pribudli informácie:

 • Kalendár:
 • Automatická synchronizácia:
 • Naposledy:
 • Token autorizovaný dňa:
 • Obnovovací token:
 • Typ: