Zoznam zmien 5.86.0.1319

Optivus

Verzia 5.86.0.1319 - 31.1.2023

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Farebné označovanie firiem, osob a spisov sa raz za hodinu prepočíta odznovu.

Má to vplyv na to, že teraz sa raz za hodinu obnovia údaje a farebné označovanie je presnejšie, pretože niektoré zmeny to v predchádzajúcej verzii nebolo schopné postrehnúť. Napríklad aktuálny stav v uhradených faktúrach a označenie danej firmy za neplatiča po splatnosti.

Obchod

Mazanie položiek v objednávke pomocou multivýberu.

Ak si v zozname položiek na dialógu Objednávka prepnete na multivýber, môžete naraz vymazať viac označených položiek.

Funkcia na hromadné nastavenie skladu v objednávke.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky Akcie/Zjednotiť sklad [MV]. Zobrazí dialóg, v ktorom si vyberiete sklad a ten sa nastaví na na všetkých položkách objednávky. Ak chcete zjednotiť iba niektoré, použite multivýber.

Funkcia urobí to, že vybraný sklad skontroluje a ak na danom sklade nie je skladová karta povolená, automaticky ju povolí aj tam.

Oprava pridania položky cenníka do ponuky.

Chyba vznikla vtedy, ak si užívateľ zaškrtol v zozname stĺpcov stĺpec s názvom Všeobecný. Takáto položka sa v tabuľke cenníka nenachádza a preto vznika SQL chyba. V tejto verzii programu sa už takýto stĺpec pridať nedá.

Doplnenie stĺpca Kód na Dialógu Ponuka.

Stĺpec je implicitne vypnutý a treba si zo zapnúť v stĺpcoch pomocou príkazu Stĺpce v menu pravej myšky.

Mazanie skladovej karty podporuje multivýber.

Funkcia teraz pracuje tak, že môžete označenú skladovú kartu označiť ako vymazanú, alebo použijete multivýber skladových kariet. Funkcia postupuje nasledovne:

 • Z výberu kariet nájde tie, ktoré nie sú označená ako vymazané.
 • K nim zobrazí otázku, či sa má operácia realizovať.
 • Potom sa postupne prechádza zoznam skladových kariet.
 • Ak sa skladová karta nedá vymazať (lebo má na niektorom sklad nenulové množstvo), zobrazí sa ku nej chybové hlásenie.
 • Ak sa vymazať dá, vyznačí sa to na nej (vymazanie, neposielať do e-shopu).
 • Operácia sa poznačí do histórie skladovej karty.

Obnovenie vymazanej skladovej karty podporuje multivýber.

Funkcia teraz pracuje tak, že môžete označenú skladovú kartu označiť ako vymazanú, alebo použijete multivýber skladových kariet. Funkcia postupuje nasledovne:

 • Z výberu kariet nájde tie, ktoré nie sú označená ako vymazané.
 • K nim zobrazí otázku, či sa má operácia realizovať.
 • Potom sa postupne prechádza zoznam skladových kariet.
 • Skladová karta sa označí ako živá.
 • Operácia sa poznačí do histórie skladovej karty.

Mazanie položiek ponuky pomocou multivýberu.

Ak si v zozname položiek na dialógu Ponuka prepnete na multivýber, môžete naraz vymazať viac označených položiek.

V nastavení programu možno nastaviť platnosť ponuky v dňoch.

Nastavenie sa nachádza v položke Práva užívateľov/Obchod/Ponuky/Platnosť ponuky. Pri vytvorení novej ponuky sa použije táto hodnota na nastavenie dátumu platnosti ponuky.

Oprava nastavovania implicitných parametrov ponuky podľa zapamätaných hodnôt.

Program si teraz pamätá, čo ste naposledy nastavili v týchto poliach a pri novej ponuke ich použije:

 • Forma úhrady
 • Spôsob dopravy
 • Konštantný symbol
 • Dodacia lehota

Hromadná funkcia nad skladovými kartami, ktorá skopíruje Kód do EAN.

Funkcia sa nachádza na dialógu Hromadná zmena skladových kariet. V menu sa vyvolá funkciou Sklad/Prepočty/Hromadne.... Obláda sa pomocou dvoch zaškrtávacich polí:

 • Kód do EAN - Zapne sa funkcia na kopírovanie, ale iba vtedy, ak je pole Kód vyplnené.
 • Iba do nevyplneného - Iba vtedy, ak je pole EAN prázdne, bude sa hodnota kopírovať.

Doplnenie stĺpca VS do dialógu na vyhľadávanie faktúr.

Dialóg má teraz voliteľné stĺpce.

Doplnenie filtra podľa ceny s DPH na dialóg na vyhľadávanie faktúr.

Teraz na dialógu môžete hľadať aj v poliach Minimum a Maximum. Filter vyhľadáva podľa nich v cene s DPH.

Vyriešenie duplicitného automatického párovania.

Program si teraz sleduje jednotlivé položky na výpisoch a pokiaľ ste raz daný riadok výpisu použili, je automaticky poznačený a program ho už neponúkne na párovanie. Toto umožňuje aj opätovný návrat do dialógu párovania, keď ste z nejakého dôvodu nemohli spárovať naraz všetky záznamy. Jasne vidíte, ktoré je ešte treba párovať.

Na dialógu cenovej ponuky sa dá nastavovať platnosť aj pomocou dní.

Je to nastavené podobne ako sa dá robiť na faktúre so splatnosťou.

Urýchlenie hromadných operácií nad skladovými kartami.

Na dialógu s hromadnými operáciami sa teraz aktualizuje zoznam vykonaných zmien iba po každej 100 karte (predtým po každej). To výrazne urýchľuje hromadné operácie, lebo sa omnoho menej aktualizuje strom s vykonanými zmenami.

Oprava kliknutia na hypertext na faktúru v párovaní platieb.

Kliknutie sme pokazili, keď sme pridali k jednému záznamu párovania až 5 možných faktúr.

Vytlačiť na tovarovom štítku možno ďalšie údaje.

Teraz je dostupné:

 • číslo skladovej karty
 • vlastné číslo skladovej karty
 • EAN
 • kód
 • názov
 • predajná cena bez DPH
 • predajná cena s DPH

Na šablóne tovarového štítku sa dajú používať aj hexadecimálne hodnoty v špeciálnom tvare.

Niektoré novšie tlačiarne štítkov používajú aj hodnoty znakov mimo bežných ASCII znakov. Teraz vieme aj tieto hodnoty vkladať v tvare [0xff].

Optivus Licserver

Optivus Online: Pri vytvorení a úprave úlohy sa vypočíta aj hodnota Trvanie úlohy.

V predchádzajúcej verzii bola hodnota prázdna. Nemalo to síce vplyv na prácu programu, ale z takejto úlohy nebola v štatistikách dobre vypočítaná dĺžka trvania úlohy.

Optivus Online: Vytvorenie novej úlohy do histórie poznačí, že vznikla online.

Je to kvôli prehľadnosti. Úloha môže vzniknúť v rôznych prostrediach a preto sa teraz všetky, ktoré vzniknú mimo programu Optivus, poznačia do histórie:

 • Keď úlohy vznikne online.
 • keď úlohy vznikla pri synchronizácii s Kalendárom Google.

Pokladňa

Do pokladne možno zapísať úhradu len ak do nej má užívateľ prístup.

Ak užívateľ v úhrade faktúry zaškrtne vytvorenie záznamu v pokladni a vyberie konkrétnu pokladňu, môže pokračovať v úhrade iba vtedy, keď je splnené:

 • Má prístup do modulu Pokladňa.
 • Môže pridávať transakcie do pokladne.
 • Má povolený prístup k danej pokladni (a nie len na čítanie).

Kontrola sa uskutočňuje v okamihu stlačenia tlačidla OK.

Na dialógu Pokladňa je na záložkách zobrazený počet užívateľov, ktorí majú k pokladni prístup.

Počet sa zobrazuje na dvoch záložkách. Prispieva to k prehľadnosti nastavenia, pretože bez toho, aby ste zadú záložku otvorili, vidíte, že je na nej niečo nastavené.

 • Prístup
 • Iba na čítanie

Kontrola prístupu k transakcii v pokladni na globálnej úrovni.

Teraz je pri každom pokuse o zobrazenie transakcie v pokladni kontrolované, či má užívateľ k danému záznamu v pokladni prístup. Ak prístup nemá, zobrazí sa chybové hlásenie. Kontrola sa prejavuje na nasledovných miestach:

 • Na dialógu na výber transakcie po stlačení tlačidla Zobraziť.
 • Po kliknutí v súvislostiach na hypertext, smerujúci na transakciu.

Zoznam pokladní sa v celom programe zozbrazuje jednotne.

Zjednotili sme správanie programu a všade sa teraz zoznam pokladní zobrazuje podľa nastavenia v programe:

 • Na záložke Pokladňa.
 • Na dialógu Úhrada faktúry.
 • Na dialógu Výber transakcie.
 • Vymazané pokladne sa v zozname zobrazujú v tvare † Názov.

Na dialógu na výber transakcie z pokladne program upozorní, ak vyberáte transakciu v zrušenej pokladni.

V zozname transakcií je v stĺpci Pokladňa vyznačená zrušená pokladňa a po výbere takejto transakcie sa zobrazí otázka: Vybrali ste transakciu v zrušenej pokladni. Chcete pokračovať v operácii a naozaj vybrať túto transakciu?

Oprava zobrazenia zoznamu pokladní priamo na dialógu transakcie v pokladni.

Teraz je pri novej transakcii zobrazený zoznam pokladní:

 • Ku ktorému má prístup.
 • A pokladňa nesmie byť vymazaná.

Oprava zobrazenia pokladne užívateľom, keď pokladňa nemá nastavené žiadne prístupy.

Teraz sa takáto pokladňa objaví v zozname užívateľovi, ktorý ju nemá implicitne zaškrtnutú.

Registratúra

Z Cloudu možno sťahovať súbory väčšie ako 30 MB.

Odstránili sme limit na veľkosť sťahovaných súborov.

Stiahnutie dokumentu z Cloudu vypíše do informačného boxu cestu, kam sa súbor uložil.

Je to takto pre užívateľa prehľadnejšie v prípadoch, keď napríklad len uložil súbor na disk. Vidí, že sa operácia uskutočnila a na ktorom mieste nájde súbor. Informácia je zobrazená 30 sekúnd.

Oprava funkcie na uloženie dokumentu zo spisu v Cloude.

Funkcia sa nachádza na dialógu Spis na záložke Dokumenty v menu pravej myšky Akcia/Uložiť....Vo verzii programu Optivus Klient Cloud funkcia nefungovala. Teraz korektne uloží dokument s jedným súborom aj s viac súbormi.

Oprava funkcie na uloženie dokumentu do ZIP zo spisu v Cloude.

Funkcia sa nachádza na dialógu Spis na záložke Dokumenty v menu pravej myšky Akcia/Uložiť ako ZIP....Vo verzii programu Optivus Klient Cloud funkcia nefungovala. Teraz korektne uloží dokument s jedným súborom aj s viac súbormi do výsledného ZIP.

Spisy

Oprava výstupu v spisoch Hrubý zisk rozšírený - nefaktúrované pohyby.

Teraz sú v stĺpci Nefaktúrované pohyby zarátané iba Výdajka a Spotreba. Týka sa to výstupov:

 • Výstupy/Viac/Hrubý zisk rozšírený
 • Výstupy/Viac/Hrubý zisk rozšírený celkom

Oprava kontroly prístupu pri zapísaní novej transakcie do pokladne v spise.

Nesprávne sa kontrolovala pokladna na označenom zázname namiesto pokladne, ktorú si užívateľ vybral na dialógu transakcie.

Ak je už za novým spisom vytvorený ďalší spis, systém ho iba označí za vymazaný.

Toto zabraňuje vzniku dier v číslovaní spisu. Vznikalo to tak, že:

 • Užívateľ A si vytvoril nový spis.
 • Užívateľ B s vytvoril nový spis.
 • Užívateľ B spis uložil.
 • Užívateľ A spis zrušil stlačením tlačidla Zrušiť.

Teraz program pri tomto stave spis v zozname ponechá, označí ho za vymazaný a do popisu dopíše dôvod, prečo sa to stalo.

Vymazanie spisu zapíše do histórie, kto spis označil za vymazaný.

V predchádzajúcej verzii programu nebola vyplnená história a potom nebolo jasné, kto danú operáciu urobil. Funkcia sa nachádza na záložke Spisy v menu Spisy/Vymazanie spisu.

Obnovenie vymazaného spisu zapíše do histórie, kto spis označil za vymazaný.

V predchádzajúcej verzii programu nebola vyplnená história a potom nebolo jasné, kto danú operáciu urobil. Funkcia sa nachádza na záložke Spisy v menu Spisy/Akcie/Obnovenie vymazaného spisu.

Vymazanie spisu je podmienené splnením niekoľkých podmienok.

Teraz v spise nemiete mať:

 • Nesplnené úlohy
 • Dokumenty v revízii
 • Nevybavené objednávky

Odomknutie spisu zapíše do histórie, kto spis odomkol.

V predchádzajúcej verzii programu nebola vyplnená história a potom nebolo jasné, kto danú operáciu urobil. Funkcia sa nachádza na záložke Spisy v menu Spisy/Odomknutie spisu.

Farebné schémy v spise.

Farebné schémy umožňujú definovať farebnú dvojicu pre písmo a pozadie a pomenovať ich. Potom užívateľ už nemusí pracne skúmať, aké farby použil na niektorom spise, ale si ich logicky vyberá podľa svojho vlastného názvu.

Dialóg na spravovanie farebných schém sa nachádza v menu Číselníky/Spisy/Farebná schéma. Na dialógu Spis stlačíte tlačidlo Akcie a vyberiete:

 • Definuj farebnú schému na vytvorenie novej schémy podľa aktuálneho nastavenia v spise.
 • Farebné schémy/Názov na nastavenie schémy v aktuálnom spise.

Hromadné vymazanie úloh v spise.

Ak si v zozname úloh v spise zapnete multivýber a označíte niekoľko úloh, môžete ich naraz vymazať tlačidlom Vymazať [MV].... Aby ste úlohy mohli mazať, musíte mať povoleně:

 • Mazanie vlastných úloh
 • Alebo mazanie cudzích úloh

Štatistika

Na záložke Štatistika je možné nastaviť rok až po 2030.

V predchádzajúcej verzii to bolo po rok 2020.

Úlohy

Opraviť synchronizáciu s Google Kalendár - null a getHours.

Pri synchronizácii úlohy s nevyplneným koncom v Optivuse vznikala chyba a takáto úloha sa nesynchronizovala do Kalendára Google.

Optivus Online: Oprava interného certifikátu na získanie oprávnenia na prístup ku Kalendáru Google.

Došlo k nejakým interným zmenám v komunikácii a bolo potrebné vygenerova´t nový servisný certifikát pre prístup ku kontám Google.

Oprava zobrazenia úlohy v plánovacom kalendári, ktorá má rovnaký začiatok a koniec.

V predchádzajúcej verzii programu sa takáto úloha zobrazila v časti kalendára, kde sú úlohy priradené na deň. Chybne sa ale zobrazila aj úloha, ktorá bola nastavená na rovnakú hodinu a minútu. Tearz sa úloha s časom zobrazuje v hlavnom okne plánovacieho kalendára. Toto sa zjednotilo podľa zobrazenia, ktoré preferuje Outlook alebo Google Kalendár.

Upravenie algoritmu na nastavenie synchronizácie s Kalendárom Google.

Google na konci roku 2022 zrušil podporu pre autorizáciu typu out of box, ktorú sme používali. Museli sme kvôli tomu vytvoriť nový OAuth2 účet, ktorý dokáže dokončiť proces autorizácie priamo na našom licenčnom serveri.

Pravdepodobne si bude musieť každý zákazník nanovo autorizovať prístup ku Kalendáru Google. Ak vám nefunguje funkcia v úlohách Úlohy/Google Kalendár/Zobraziť úlohy z Kalendára Google, potom musíte absolvovať novú autorizáciu.

Nový typ autorizácie teraz nevyžaduje kopírovanie vygenerovaného kódu, ale si všetko nastaví po úspešnej autorizácii bez zásahu užívateľa.

Upravenie dialógu na nastavenie autorizácie s Kalendárom Google.

Teraz už na dialógu nemusíte kopírovať autorizačný kód. Po úspešnej autorizácii vás Google presmeruje na pokračovanie na našej stránke na licenčnosm serveri, ktorý dokončí zapísanie údajov. Na ukončenie dialógu stlaćíte OK a pokračujete výberom synchronizovaného kalendára.

Na záložke Úlohy možno zobraziť históriu synchronizácie konkrétnej úlohy.

Toto je podobná funkcia ako celková história synchronizácie, len sa sústreďuje len na označenú úlohu. Funkciu nájdete v menu Úlohy/Google Kalendár/História synchronizácie označenej úlohy....