Zoznam zmien 5.84.0.1312

Optivus

Verzia 5.84.0.1312 - 30.11.2022

Zoznam zmien v programe.

Jazdy

Do typov paliva na dialógu Vozidlo sa doplnila elektrina.

V rozbaľovacej ponuke v poli Používané palivo.

Na dialógu Zoznam cieľov sa dá hľadať bez diakritiky.

Môžete zadať do polí Odkial a Kam aj text bez diakritiky. Zoznam cieľov je teraz triedený podľa Odkiaľ a Kam.

Obchod

Dialóg na párovanie platieb je kompletne prepracovaný.

Hlavný rozdiel je v tom, že ak program niečo automaticky nespáruje podľa variabilného symbolu, môžete si ručne pridať až 5 faktúr a nastaviť na nich jednotlivé úhrady. Zoznam transakcií už nie je multivýber, ale zapisovanie platieb je ovplyvnené v poli P automaticky alebo pomocou tlačidiel Pridať faktúru, Páruj alebo Nepáruj.

SEPA platba, podklad pre hromadny prikaz.

Funkciu nájdete na záložke Obchod. Nachádza sa v menu Výstupy/SEPA XML príkaz k úhrade [MV]. Musíte mať zobrazenú záložku Faktúry prijaté.

Môžete si zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry. V opačnom prípade sa použijú všetky filtrované faktúry.

Na zobrazenom dialógu musíte nastaviť:

 • Exportovať do adresára - Vyberiete adresár, do ktorého sa budú exportovať SEPA súbory. Každý súbor je pomenovaný podľa aktuálneho dátumu v tvare YYYYMMDD.XML.
 • Účet - Z ktorého účtu budete platiť.

Tlačidlom Export vygenerujete SEPA príkaz. Tento súbor musíte použiť vo svojom Internetbankingu v časti hromadné platby (Konkrétny spôsob použitia sa líši medzi jednotlivými bankami).

Uzávierka skladu sa nekontroluje na predfaktúre.

Vykonali sa dve úpravy:

 • Teraz je možné predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka upravovať.
 • Teraz je možné pridať predfaktúru s termínom starším ako je posledná uzávierka.

Report Hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.

Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.

Report Podklad pre hromadný príkaz k úhrade podporuje multivýber.

Predtým ste si mohli vybrať iba pomocou filtra. Teraz si môžete aj zapnúť multivýber cez skratku Ctrl-M a zaškrtnete si požadované prijaté faktúry.

Na dialógu na párovanie platieb pribudli nové polia.

Dialóg na párovanie sa zobrazí po použití funkcie Faktúry/Párovanie platieb. Doplnili sme polia z výpisu, ktoré vám môžu pomôcť pri párovaní:

 • Príjemca - Tak ako je uvedené na výpise.
 • Platiteľ - Tak ako je uvedené na výpise.
 • Účet príjemcu - Tak ako je uvedené na výpise.
 • Účet platiteľa - Tak ako je uvedené na výpise.
 • Informácia pre príjemcu - Tak ako je uvedené na výpise.
 • Informácie rozšírená - Tak ako je uvedené na výpise. Jedno z týchto polí bude obvykle vyplnené, ale presné použitie poľa sa líši medzi jednotlivými bankami.
 • Spárované - Aká suma je spárovaná.
 • P - Po stlačení OK sa budú zapisovať platby.

Polia sú pre prehľadnosť v samostatných detailoch pod zoznamom transakcií.

Na dialógu na párovanie platieb sú jednotlivé typy transakcií farebne odlíšené.

Prijaté platby sú zelené a odoslané sú červené.

Na dialógu na párovanie platieb sa už nezapíše duplicitná platba.

Ak je už predtým nájdená faktúra plne uhradená, už sa na ňu nezapíše ďalšia plná suma z výpisu. Ak je uhradená len čiastočne, zapíša sa úhrada iba z toho, čo ešte treba uhradiť.

Pokiaľ kvôli nejakým príčinám potrebujete túto platbu zapísať, môžete prepísať hodnotu v poli Uhradiť. Program bude síce protestovať, ale dovolí vám danú operáciu vykonať.

Na dialógu na párovanie platieb možno tlačidlom pridať faktúru.

Toto slúži na priradenie faktúry v prípade, že máte platbu, ale platiteľ nazadal správny variabilný symbol. V taktom prípade stlačíte tlačidlo Pridať faktúru a vyberiete si správnu faktúru.

Môžete pridať k jednej transakcii až 5 faktúr. V poli uhradiť môžete upravovať jednotlivé sumy, ktoré sa k faktúram pridajú ako úhrady.

Na dialógu na párovanie platieb je v stĺpci Suma farebne indikované, čo sa bude s danou transakciu diať.

Platia nasledovné pravidlá:

 • Ak nie je zaškrtnuté pole P, suma je podfarbená šedou farbou.
 • Ak je zaškrtnuté pole P (automaticky alebo tlačidlom Páruj alebo tlačidlom Pridaj faktúru) a nezhoduje sa pole Suma a Spárované, je podfarbená červenou farbou.

Po ukončení párovania platieb sa zobrazí log so zoznamom vykonaných zmien.

Zobrazí sa v ňom zoznam použitých transakcií a ku ktorej faktúre sa pridali úhrady. Súčasne sa aj prepočítajú zoznamy vystavených a prijatých faktúr, aby ste videli zmeny, ktoré sa na nich prejavili.

Dialóg na výber faktúr umožňuje filtrovať neuhradené faktúry.

Doplnil sa zaškrtávací box Neuhradené a stĺpce Cena s DPH a Uhradiť.

Na dialógu na párovanie platieb sa korektne vyrieši aj predfaktúra.

Doplnili sa dve funkcie:

 • Program automaticky rozozná variabilný symbol na predfaktúre.
 • Ak je platba spárovaná s predfaktúrou, program automaticky ponúkne vytvorenie faktúry z predfaktúry a úhradu zapíše na túto novú faktúru.

Na dialógu na párovanie platieb dialóg na výber faktúry implicitne zobrazuje iba neuhradené faktúry.

Predpokladá sa, že párovať budete iba neuhradené faktúry.

Na niektorých dialógoch v obchode je rozbaľovacie menu pridané ku tlačidlo Pridať.

Je to len kozmentická úprava. Rozbaľovacie menu pravej myšky sa dá teraz zobraziť aj po stlačení malej šípky na pravej strane tlačidla Pridať. Úprava sa vykonala na dialógu faktúra, objednávka, ponuka a skladový pohyb.

Zapísanie úhrady na predfaktúru automaticky vygeneruje faktúru a zapíše úhradu na ňu.

Takto sa správa program na dvoch miestach:

 • Na záložke Obchod
 • V spise

Na dialógu na párovanie platieb sa rozoznáva variabilný symbol podľa viacerých formátov.

Tieto údaje sa nachádzajú v XML v poli EndToEndId. Môžu sa vyskytnúť dva formáty:

 • /VS1234/SS0/KS558 - Prevažne slovenské banky.
 • VS:1234SS0:KS:558 - Prevažne české banky.

Počas importu cenníka sa z názvu odstránia úvodzovky a skráti sa maximálne na 255 znakov.

Odstránili sa znaky ' a ". To mohlo počas importu spôsobovať problémy.

Na dialógu na import cenníkov možno funkciou vymazať zoznam položiek v cenníku.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky pod názvom Vymazať položky z cenníka....

Export do programu Omega zapisuje log do iného súboru.

Kvôli tomu, že Windows obvykle skrývajú príponu súboru, sme zmenili názov súboru. Zmenil sa z formátu xxx.txt.log na log_xxx.txt. Skrývanie prípony vnášalo zmätok do toho, aký súbor majú užívatelia vlastne poslať svojmu klientovi s Omegou.

Počas vytvorenia uzávierky skladu sa vygeneruje aj podrobný log.

Log sa zapíše do súboru log/uzavierka_skladu.log.

Oprava zobrazenia dátumu uzávierky na dialógu s podrobnosťami uzávierky.

Na dialógu sa zobrazovala iba hodina a nebol tam uvedený presný deň.

Na dialógu uzávierky sa zobrazuje pozícia aktuálneho záznamu.

Informácia sa zobrazuje v tvare XX/ZZ vedľa tlačidla OK.

Na dialógu uzávierky možno hľadať podľa čísla a názvu skladovej karty.

Pribudli dve nové polia, pomocou ktorých môžete v uzávierke vyhľadávať skladové karty.

Na dialógu uzávierky sa pri zobrazení uzávierky zobrazia všetky riadky.

Vďaka chybe sa zobrazil iba každý druhý riadok. Iba pri editácii existujúcej uzávierky. Pri novej uzávierke ukázal všetky riadky.

Oprava posunu dátumu uzávierky o 1 deň pri ukladaní.

Chyba spôsobovala to, že keď ste napríklad vybrali deň uzávierky na 30.9.2022, do databázy sa uložil dátum uzávierky na 1.10.2022. To spôsobilo, že akoby z výpočtov zmizli pohyby vytvorené dňa 1.10.2022. Pretože výpočet uzávierky postupuje podľa tohoto algoritmu:

 • Vyberie sa deň X uzávierky.
 • Vypočíta sa stav na sklade ku koncu dňa X.
 • Zobrazí sa dialóg.
 • Po jeho potvrdení sa uzávierka uloží do databázy.

Všetky nasledovné výpočty (napríklad inventúra) sa riadia podľa dňa X. Vďaka tej chybe sa ale všetký nasledovné výpočty brali odo dňa X+1 a tak tie pohyby, ktoré vznikli v dni X, neboli do výpočtu zahrnuté, lebo došlo k tomu nechcenému posunu o deň. Chyba pravdepodobne vznikla pri konverzii programu z verzie 4 na 5.

Optivus Licserver

Optivus Online: Vypočítanie lehôt registratúry na editovanom spise.

Ak zmeníte na spise registratúrny plán, vypočítajú sa podľa neho lehoty a nastavia sa aj na spise aj na vložených dokumentoch.

Optivus Online: Pridanie nového dokumentu do spisu.

Nový dokument vložíte v spise pomocou tlačidla Nový dokument. Vyplníte:

 • Predmet - Povinný parameter.
 • Obsah - Nepovinný parameter.

Vyberiete si súbory, ktoré sa budú pridávať. Všetky súbory budú pridané ako jeden dokument, ktorý bude obsahovať viac súborov. Tlačidlom Vložiť sa spustí proces vkladania dokumentov. V priebehu odosielania sa zobrazuje, ako sa súbory postupne odosielajú. Tlačidlom Odstrániť môžete pred odoslaním zo zoznamu vymazať niektoré súbory. Tlačidlom Odstrániť všetky zo zoznamu odstrániť vśetky súbory.

Môžete vytvoriť aj dokument bez súborov. Vtedy je vhodné, aby ste vyplnili obsah, ktorý sa stane samotným dokumentom. Po pridaní dokumentu sa vrátite naspäť do spisu. V hornom informačnom prúžku je informácia, ako pridanie dokumentu dopadla. V zozname dokumentov je aktualizovaný stav.

Optivus Online: Splnenú ulohu možno naplánovať ako pokračovanie na neskorší termín.

Ak úlohu označíte ako splnenú v zaškrtávacom poli Splnená úloha, zobrazí sa niekoľko nových polí. Jedno z nich je Pokračovanie úlohy. Ak do neho kliknete, automaticky sa nastaví zajtrajší deň. Po stlačení OK sa program opýta, či sa má v danej úlohe naozaj pokračovať. Ak to potvrdíte, daná úloha sa splní a vznikne nová úloha. Bude mať nastavené nasledovné parametre:

 • Predmet - Skopíruje sa pôvodný predmet a doplní sa text - pokračovanie.
 • Obsah - Doplní sa text Pokračovanie úlohy z DD.MM.YYYY.
 • Skopíruje sa užívateľ a priradenie k spisu.

Optivus Online: Ak sa objaví chybové hlásenie, stránka odroluje hore na miesto, kde je chyba zobrazená.

Takto užívateľ na stránke, kde nastala chyba skôr zistí, že má problém, pretože sa ocitne hore na stránke, kde je chybové hlásenie zobrazené.

Optivus Online: Na stránke O užívateľovi si môžete zistiť svoju polohu na mape.

Pomocou tlačidla Určiť polohu si môžete zistiť, kde sa práve nachádzate. Funkcia vyžaduje vaše povolenie na používanie. Pokiaľ ho povolíte, zobrazí sa tabuľka s vašou polohou. Zobrazí sa aj mapa na OpenStreetMap.

Najpresnejšie určenie polohy je na zariadeniach s GPS. Pokiaľ funkciu použijete v počítači, presnosť bude na úrovni vášho mesta.

Optivus Online: Oprava nastavenia položky Zobraziť vo filtri úloh.

Položka sa neustále nastavovala na konkrétnu hodnotu bez ohľadu na to, čo si nastavil užívateľ.

Optivus Online: Po pridaní alebo zmene úlohy do spisu je dialóg spisu v tom istom stave, ako ste ho opustili.

To znamená, že ak ste v ňom niečo upravovali, vaše zmeny ostali zachované. V informačnom pruhu v hornej časti obrazovky sa zobrazuje informácia, čo ste presne urobili. Možností sú, nová úloha, zmena úlohy alebo vytvorenie dokumentu.

Optivus Online: Po zmene spisu vidíte v zozname spisov informáciu, ktorý spis ste zmenili.

Informácia sa zobrazí v hornom informačnom prúžku.

Optivus Online: Po zmene spisu vidíte v zozname úloh informáciu, ktorú úlohu ste zmenili.

Informácia sa zobrazí v hornom informačnom prúžku.

Optivus Online: Zoznamy užívateľov sú zobrazované len s aktuálnymi užívateľmi.

Správanie bolo prispôsobené tomu, čo vidia užívatelia v Optivuse.

Optivus Online: Naplánovanie pokračovania úlohy teraz berie do úvahy aj nastavený čas.

Predtým sa program snažil naplánovať pokračovanie úlohy od 8:00. Teraz nastaví hodiny a minúty podľa toho, čo si nastavil samotný užívateľ. Koniec nastaví na +1 hodina.

Optivus Online: Autofocus na vybrané ovládacie prvky.

Na spríjemnenie ovládania sme pridali autofocus na niektoré ovládacie prvky. Vďaka tomu môžete hneď začať písať text do daného poľa. Funguje to na týchto miestach:

 • Pridanie novej úlohy
 • Upravenie úlohy
 • Upravenie spisu
 • Pridanie nového dokumentu

Optivus všeobecne

Na reportoch možno používať farebný štýl Optivus Gold.

Využívajú sa fraby v odtieňoch zlatej.

Kalendár sviatkov 2023.

Doplnil sa zoznam sviatkov na rok 2023.

Na záložke Optivus je prehliadač Internetu v Silent móde.

Vďaka tomu nastaveniu by sa mali prestať zobrazovať občasné chybové hlásenia s skriptom na danej stránke.