Zoznam zmien 5.83.0.1309

Optivus

Verzia 5.83.0.1309 - 31.10.2022

Zoznam zmien v programe.

Kasa

V kase sa vyhľadáva bez diakritiky aj v poliach názov a popis.

Tu je použitý starší typ filtra, ktorý to nerobil automaticky.

Obchod

Funkcia na hromadný export faktúr do PDF podporuje multivýber.

Funkcia v obchode v menu Import/Export / Export vystavených faktúr do PDF [MV] podporuje teraz výber faktúr cez multivýber. Kliknete na zoznam faktúr, nastavíte si filter, stlačíte Ctrl-M a zaškrtnete faktúry, ktoré sa majú exportovať. Bez použitia multivýberu sa exportujú všetky selektované faktúry.

Upravenie Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov do ľahko pochopiteľného výstupu.

Predchádzajúci výstup bol zmätočný. Teraz je v reporte pri každej faktúre uvedené:

 • Zostáva uhradiť
 • Zápočet
 • Zostatok

Odstránilo sa orámovanie celej tabuľky. Opravila sa veľkosť podpisov. K dispozícii sú dva voliteľné texty, v ktorých môžete upraviť text dohody.

Export vystavených faktúr pre Kros Omega.

Funkcia sa nachádza v obchode v menu Import/Export/Export vystavených faktúr do Omega. Manuál

Nový číselník kategórií faktúr.

Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Obchod/Číselník kategórií faktúr. Umožňuje vytvoriť kategórie faktúr, ktoré môžete na faktúre nastaviť na záložke Podrobnosti v položke Kategória. Podľa kategórie môžete filtrovať vystavené alebo prijaté faktúry.

Redizajn filtra vystavených faktúr.

Filtre je teraz rozdelený na 3 tématické časti.

 • Faktúra
 • Firmy a spisy
 • Obchod

Z dialógu na vzájomné započítanie pohľadávok boli odstránené transakcie.

Transakcia počas celého otvoreného dialógu mohlo spôsobiť zaseknutie práce u ostatných užívateľov.

Optivus Klient Cloud

Na dialógu Optivus Online je lepšie identifikovaný užívateľ, ktorý je už vytvorený v Cloude.

Ak je daný užívateľ už vytvorený v Cloude, pri zobrazení dialógu sa stiahnu jeho aktuálne údaje (užívateľské meno a e-mail), pod ktorými bol vytvorený. Tieto informácie sú zobrazené v sekcii Užívateľ v Cloude. Toto je ako pomôcka v prípade, že sa užívateľ vytvoril pod iným e-mailom než má v Optivuse, nepamätá si ho a potrebuje sa prihlásiť do Optivus Online.

Na dialógu Optivus Online je záložka s inštrukciami

Inštrukcie presne popisujú, ako si máte vytvoriť online prihlasovacie konto. V prípade, že ste administrátor, tak tu máte návod, ako vytvárať online kontá pre všetkých.

Na dialógu Optivus Online je záložka Administrátor, ktorá umožňuje spravovať všetkých užívateľov firmy.

Administrátor vidí túto záložku. Môže vytvoriť označeného užívateľa v Optivus Online a môže aj overiť, či je daný užívateľ vytvorený a pod akým e-mailom bol vytvorený.

Optivus Licserver

Optivus Online: Na úlohách si program pamätá stránku, na ktorej bol naposledy.

Toto uľahčuje prácu, pretože ak napríklad ste na druhej stránke a upravíte nejakú úlohu, tak sa po návrate na zoznam úloh ocitnete na tej istej stránke.

Optivus Online: Program si pamätá nastavenie filtra a ďalších parametrov pre každú pripojenú databázu samostatne.

V online editore môžete mat pripojených aj viac databáz (napríklad ostrú a ladiacu). Pre každú sa zapamätávajú údaje samostatne.

Optivus Online: Vo filtri úloh možno nastaviť aj spôsob triedenia údajov.

Môžete si vybrať triedenie podľa dátumu alebo podľa predmetu.

Optivus Online: Dizajn filtra je rozdielny pre široké a úzke obrazovky.

Teraz je zobrazenie optimalizované aj pre širšie obrazovky, napríklad pri používaní prehliadača v počítači. Ak je obrazovka dosť široká, sú ovládacie prvky (popiska, ovládacie pole) v jednom riadku. Iba ak nie je dostatok miesta (napríklad v mobile na výšku), sú umiestnené v dvoch riadkoch.

Optivus Online: Dizajn editora je rozdielny pre široké a úzke obrazovky.

Teraz je zobrazenie optimalizované aj pre širšie obrazovky, napríklad pri používaní prehliadača v počítači. Ak je obrazovka dosť široká, sú ovládacie prvky (popiska, ovládacie pole) v jednom riadku. Iba ak nie je dostatok miesta (napríklad v mobile na výšku), sú umiestnené v dvoch riadkoch.

Optivus Online: Voliteľné stĺpce na zozname úloh.

Zoznam úloh obsahuje niekoľko pevne daných stĺpcov a niekoľko voliteľných stĺpcov, ktoré si môžete zapnúť v prípade, že máte k dispozíci širšiu obrazovku.

Optivus Online: Voliteľné stĺpce na zozname spisov.

Zoznam spisov obsahuje niekoľko pevne daných stĺpcov a niekoľko voliteľných stĺpcov, ktoré si môžete zapnúť v prípade, že máte k dispozíci širšiu obrazovku.

Optivus Online: Vo filtri spisov možno nastaviť aj spôsob triedenia údajov.

Môžete si vybrať triedenie podľa čísla, názvu, termínu alebo dátumu vytvorenia.

Optivus Online: Na spisoch si program pamätá stránku, na ktorej bol naposledy.

Toto uľahčuje prácu, pretože ak napríklad ste na druhej stránke a upravíte nejaký spis, tak sa po návrate na zoznam spisov ocitnete na tej istej stránke.

Optivus Online: Vo filtri spisov možno filtrovať podľa registratúrnej značky.

Vo filtri si vyberie v zozname registratúrnych značiek.

Optivus Online: Vo filtri spisov si možno vybrať firmu.

Po stlačení tlačidla na výber firmy sa zobrazí nová stránka, na ktorej si môžete vybrať firmu. Po potvrdení tlačidlom Vybrať sa daná firma nastaví vo filtri a hneď sa aj vykoná filtrovanie spisov.

Optivus Online: V zozname spisov možno upraviť spis.

Možno upraviť tieto parametre:

 • Názov
 • Registratúrna značka
 • Popis
 • Zodpovedný
 • Termín
 • Vytvorené
 • Firma

Po úprave sa do histórie spisu zapíšu aj zmeny.

Optivus Online: Editácia úlohy v spise.

Editácia úlohy zo spisu je identická, ako keby ste ju začali zmeniť zo zoznamu úloh. Iba sa po skončení úprav vrátite do toho istého spisu.

Optivus Online: Pridanie novej úlohy do spisu.

Pridanie novej úlohy zo spisu je identické, ako keby ste ju začali pridávať zo zoznamu úloh. Iba sa po skončení úprav vrátite do toho istého spisu.

Optivus Online: Zobrazenie zoznamu dokumentov v spise.

Zoznam je mierne odlišný od zobrazenia v Optivuse. V zozname vidíte už rovno zoznam všetkých súborov, čiže k jednému dokumentu môžete mať zobrazených viac súborov. Je to z praktických dôvodov, pretože v budúcnosti sa bude dať na súbor rovno kliknúť a zobraziť si ho. V mobilnom telefóne by len zdržovalo, keby sa program mal ešte pýtať aj na to, ktorý súbor chcete vidieť.

Optivus Online: Zoznam úloh v spise zobrazuje splnené úlohy ako preškrtnuté.

Tu je napodobnené rovnaké správanie v programe Optivus. Aj tam sú splnené úlohy vyznačené v tabuľkách ako preškrtnuté.

Optivus Online: Na úvodnej strane prihlásenia, ak neviete prihlasovacie heslo, si môžete odoslať e-mail na reset hesla.

Na stránke je celý postup na reset hesla popísaný. Po zadaní nesprávneho hesla sa zobrazí červené tlačidlo, pomocou ktorého si odošlete na e-mail správu s hypertextovým odkazom na resetnutie hesla.

Optivus Online: Manuál.

Manuál nájdete ako poslednú položku v ponuke príkazov pod názvom Manuál.

Optivus Online: Prehľad dochádzky zobrazuje tabuľku zoskupenú podľa prítomnosti v práci.

Teraz je už tabuľka zobrazená presne ako v Optivuse. Tabuľka môže mať tri skupiny:

 • a) V práci
 • b) Mimo
 • c) Neprišiel

Optivus Online: Dovolenky v tomto roku.

Zobrazí sa zoznam všetkých dovoleniek v aktuálnom roku, zoskupený podľa mesiacov.

Optivus Online: Úlohu možno splniť.

Úloha sa plní tak, že zaškrtnete pole Splnená úloha. Po jeho zaškrtnutí sa zobrazia dovtedy ukryté polia:

 • Percento splnenia - Automaticky sa nastaví na 100%.
 • Trvanie úlohy (min) - Automaticky sa vypočíta rozdiel medzi koncom a začiatkom úlohy v minútach.
 • Spôsob vybavenia - Môžete nastaviť hodnotu z číselníka.
 • Pokračovanie úlohy - Slúži na vytvorenie pokračovania úlohy v nastavenom termíne.

Splnená úloha sa aj odpojí z procesu synchronizácie s Kalendárom Google.

Optivus všeobecne

Zoznam položiek v rozbaľovacom zozname Výber uloženého filtra má 30 položiek na výšku.

V predchádzajúcej verzii mal iba 20 položiek, čiže ak aktívnejšie využívate túto funkciu, budete musieť menej rolovať v zozname.

Dialóg so zoznamom položiek číselníka bol roztiahnutý na dvojnásobnú šírku.

Dnes sa používajú široké monitory a preto bola šírka upravená na 800 pixelov.

Osoby

Upravenie filtrovania osôb podľa mesta.

Došlo k viacerým úpravám:

 • Všetky filtre, súvisiace s firmami dostali samostatnú skupinu (Iba vo firmách, Živá firma, Bez firmy, Firma, Ulica, Mesto, Pobočka).
 • Všetky tieto filtre, ak hľadajú podreťazec, tak ho hľadajú tak, aby ste nemuseli písať diakritiku.
 • Všetky tieto filtre boli jasne označené skratkou [F], aby bolo jasné, že sa jedná o hľadanie v údajoch súvisiacej firmy.
 • Bolo doplnené hľadanie podreťazca v ulici a meste, ktoré sú vyplnené na príslušných poliach priamo na odobe a tieto filtre sa nachádzajú na mieste pôvodných filtrov.

Podateľňa

Tlačidlo na odoslanie SMS sa nachádza priamo na dialógu pošty.

V predchádzajúcej verzii sa v pošte dali SMS odoslať iba na zoznam záznamov v podateľni.

Tlačidlo na odoslanie SMS sa nachádza priamo na dialógu výberu osoby.

Uľahčuje to odoslanie SMS aj na miestach, kde sa priamo odoslať nedá. Ak je na danom mieste možnosť hľadať osobu, potom si môžete zobraziť tento dialóg, v ktorom je už osoba vybratá a len odošlete požadovanú SMS.