Zoznam zmien 5.77.0.1295

Optivus

Verzia 5.77.0.1295 - 31.5.2022

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Doplnenie individuálneho nastavenia kontroly neprítomnosti podľa turniketu.

Nastavovanie kontroly funguje nasledovne. Najprv program kontroluje záznamy v softvérovej dochádzke. Ak podľa nej nezistí prítomnosť, skúsi skontrolovať hardvérovú dochádzku. Ak nezistí ani potom prítomnosť, vypíše do spodného informačného okna správu, že Podľa turniketu nie ste momentálne v práci.

Správanie programu môžete upraviť dvomi nastaveniami:

 • Globálne nastavenie/Turniket/Zobraziť varovanie o neprítomnosti z turniketu - Týmto sa celá kontrola zapne.
 • Práva užívateľov/Dochádzka/Turniket/Nekontrolovať neprítomnosť z turniketu - Individuálne ale môžete z kontroly vyradiť dôležité osoby. Napríklad vedenie firmy, ktoré si nemusí sledovať dochádzku.

Firmy

Oprava filtra podľa štátu vo firmách.

Pri výbere nejakého štátu vo filtri sa objavila chyba SQL.

Lepšia kontrola zadania prázdnych znakov na firme do polí IČO, DIČ a IČ DPH.

Teraz program pri kontrole automaticky odstráni nadbytočné medzery na konci alebo na začiatku reťazca, ktoré mohli vzniknúť pri kopírovaní údajov z webstránok.

Jazdy

Číselník typov motorových vozidiel

V predchádzajúcej verzii programu sa tento číselník nedal upravovať. Teraz ho môžete upraviť pomocou položky menu Číselníky/Jazdy/Typ motorového vozidla.

Kasa

Pri vytváraní bločku na kase sa orezávajú medzery z DIČ v prípade, že je bloček priradený na firmu.

Vyskytol sa prípad, že bolo DIČ zadané s nadbytočnou medzerou a vtedy sa objavili počas vystavenia bločku chyby pri komunikácii s chránené úložiskom kasy.

Obchod

Ku skladovej karte možno prikladať PDF súbory.

Toto sa týka iba lokálnej SQL verzie programu. Na záložke Obchod v detailoch skladovej karty pribudla položka PDF. Po kliknutí na ňu sa zobrazí zoznam PDF súborov ku skladovej karte. Máte k dispozícii nasledovné funkcie, ktoré sú prístupné cez menu pravej myšky.

 • Pridať PDF - Na disku vyberiete PDF. Potom sa zobrazí dialóg so základnými informáciami o súbore. Maximálna veľkosť je 20 MB. Môžete vyplniť popis a potvrdiť vloženie.
 • Povoliť pre e-shop - Povoľujete alebo zakazujete prístup k súboru cez API.
 • Zobraziť súbor - Zobrazíte si obsah súboru.
 • Vymazať súbor - Vymazete označený súbor.

Oprava rozdelenie riadku objednavky.

Chyba nastala iba za špecifických okolností. Museli ste otvoriť existujúcu objednávku, pridať do nej nový riadok s viac ako 1 ks tovaru. A hneď potom ak ste ten istý riadok otvorili na editáciu a zvolili funkciu rozdelenia, vtedy program rozdeľoval predchádzajúci riadok v objednávke a zmiešal predchádzajúci riadok s najnovším. Treaz už program korektne rozdelí aj takýto prípad.

Pole merná jednotka bolo upravené na 6 znakov.

Pôvodná veľkosť bola 3 znaky. Zmena bola vykonaná na nasledujúcich miestach:

 • Čiselník merných jednotiek.
 • Skladová karta.
 • Čiselník alternatívnych jednotiek na skladovej karte.
 • Položka faktúry.
 • Položka objednávky.
 • Položka ponuky.

V tabuľke so zoznamom skladových kariet sa dajú zobrazovať stĺpce s prepočtom množstva na doplňujúce jednotky.

Ak máte na skladovej karte aj doplňujúce merné jednotky, tieto stĺpce sa dajú zobraziť. V zobrazenom stĺpci je prepočítané množstvo na sklade na danú mernú jednotku pomocou zadaného koeficientu. Ak daná skladová karta nemá rovnakú doplňujúcu mernú jednotku, je daný stĺpec prázdny. Ak je nejaká chyba v prepoćítacom keficiente, je zobrazené rovnaké množsvo ak v základnej mernej jednotke.

Na záložke Obchod/Skladové karty sa stĺpce nastavujú cez pohľady.

Pohľady sú modernejší spôsob zobrazenia stĺpcov a umožňujú vytvoriť si aj viac vlastných pohľadov. Úpravu si vyžiadaklo využitie niektorých špeciálnych nových vlastností nad skladovými kartami.

Na záložke Obchod/Skladové karty sa v zozname skladových kariet dajú zobrazovať aj stĺpce s užívateľskými premennými.

Stĺpce sa vyberajú na dialógu, ktorý umožňuje vytvárať pohľady.

Zobrazenie stĺpca s alternatívnymi jednotkami na dialógu skladového pohybu.

Ak si pridáte stĺpec s názvom Alternatívne množstvo, zobrazia sa v ňom všetky prepočty na alternatívne jednotky na danej skladovej karte.

Číselník na stĺpce doplňujúcich merných jednotiek.

Číselník sa nachádza v menu Číselníky/Obchod/Merné jednotky (stĺpce). Vyplňujete 2 hodnoty:

 • Názov - Použije sa ako názov stĺpca pre skladové karty.
 • Jednotka - Použije sa na porovnanie s hodnotou na skladových kartách na záložke Podrobnosti/Doplňujúce merné jednotky.

Ak je číselník vyplnený, je možné v pohľade na skladových kartách používať jednotlivé položky. Položky sa zobrazujú v nastavení pohľadu v poli Zoznam užívateľských stĺpcov. Sú tam uvedené v tvare Názov (Na sklade). Program potom pri zobrazenom stĺpci prehľadá všetky doplňujúce merné jednotky na skladovej karte a ak nájde zhodu s poľom Jednotka, vydelí množstvo na sklade nastaveným koeficiemtom a zobrazí hodnotu v príslušnom stĺpci.

Použitie číselníka si vyžaduje reštart programu.

Vkladanie obrázkov ku skladovým kartám pre Optivus Klient Cloud.

V predchádzajúcich verziách programu nebola táto funkcia pre Cloud k dispozícii.

Vkladanie PDF ku skladovým kartám pre Optivus Klient Cloud.

Správanie je identické s lokálnou SQL verziou programu, iba samotné PDF sú ukladané v Cloude.

Oprava zbytočného resamplovania vkladaného obrázka ku skladovej karte.

Ak má obrázok menšie rozmery, než je nastavená veľkosť na resamplovanie, vtedy sa vôbec neprepočítáva. To zabraňuje tomu, aby sa obrázky zbytočne zväčšovali a tým sa znižovala ich kvalita voči originálu.

Optimalizácia internej cache pre naplnenie počítaných polí na dialógoch.

Optimalizácia spočíva v tom, že teraz je možné v jednej cache obslúžiť aj viac počítaných stĺpcov. To redukuje počet prístupov do databázy a preto je výsledné zobrazenie dialógu s nejakými tabuľkovými údajmi rýchlejšie.

Optivus Licserver

Stránka na sťahovanie dokumentov je preložená do češtiny.

Ak máte ako jazyk nastavenú češtinu, potom je aj vygenerovaný hypertext v e-maile nastavený na adresu stránky, ktorá je preložená do češtiny.

Automatická synchronizácia úloh s Kalendárom Google pre Optivus Client Cloud.

Každú hodinu sa synchronizujú úlohy pre užívateľov, ktorí majú povolenú automatickú synchronizáciu. Funkcia je momentálne v beta verzii, čo znamená, že si ju užívatelia nemôžu sami nastaviť. Po komplexnom testovaní tu bude povolené pre všetkých užívateľov Optivus Client Cloud.

Optivus všeobecne

Dialóg na odosielanie e-mailu zo spisu si pamätá nastavenie parametrov.

Teraz všetko čo nastavíte, ostane zapamätané. Výnimku majú iba nasledujúce parametre, ktoré sa nastavujú v konfigurácii programu.

 • Odoslať cez SMTP
 • Uložiť ako dokument

Zmena otváraných hypertextov v programe z protokolu http: na https:.

Jedná sa najmä o hypertexty, ktoré smerujú na naše rôzne stránky, kde sú súvisiace informácie s programom Optivus.

Ošetrenie možného chybového hlásenia, keď sa pri spustení program hneď zatvorí.

Niekedy sa mohlo stať, že keď užívateľ iba spustil program a hneď ho na úvodnej obrazovke zatvoril, že sa objavilo chybové hlásenie.

Spisy

Oprava viacnásobného vkladania rovnakej premennej do Wordu.

Teraz program aj druhýkrát vloží premennú na miesto, kde sa nachádza kurzor. V predchádzajúcej verzii sa nesprávne iba aktualizoval obsah už existujúcej premennej, ale nové vloženie poľa sa nevykonalo.

Prepracovanie vzhľadu oznamu o vytvorení úlohy vo vašom spise.

Ak iný užívateľ vytvorí úlohu vo vašom spise, dostanete tento oznam. Graficky je tento oznam teraz rovnaký, ako iné oznamy o úlohe a umožňuje zobraziť viac podrobností.

Dialóg na odosielanie dokumentov podporuje češtinu.

Ak máte nastavenú češtinu ako jazyk programu, bude dialóg kompletne preložený ďo češtiny. Aj generované texty pre e-mail sú teraz preložené. Na stiahnutie dokumentov je mierne pozmenená URL, z ktorej sa sťahujú.

Úlohy

V plánovacom kalendári možno zobraziť aj priepustky a žiadanky o dovolenky.

Implicitne sú obe možnosti vypnuté, ale môžete si ich v kalendári zapnúť pomocou funkcie menu Kalendár/Zobraziť/ alebo menu pravého tlačidla myšky Zobraziť/. Spolu s touto funkciou sa dajú zapnúť aj ostatné možnosti:

 • Udalosti
 • Dovolenky
 • Služobné cesty
 • Sviatky
 • Priepustky
 • Žiadanky dovolenky

Na úlohy možno do obsahu a komentára vkladať pripravené číselníkové texty.

Texty sa vypĺňajú do číselníka. Môžno vyplniť dva číselníky:

 • Číselníky/Úlohy/Vzorové texty obsahu úlohy
 • Číselníky/Úlohy/Vzorové texty komentára úlohy

Potom ich možno využiť na dialógu úlohy. Vedľa obsahu a komentára sa nachádzajú malé tlačidlá, pomocou ktorých si vyberiete text z číselníka a ten sa vloží na miesto aktuálneho kurzora v textovom poli.

Oprava nezobrazenia úloh v plánovacom kalendári, ak bol nastavený ako užívateľ Celá firma.

Vtedy bol plánovací kalendár v dolnej časti obrazovky prázdny.

Ak je úloha synchronizovaná s Kalendárom Google a vymažete ju, v tej chvíli je vymazaná aj z kalendára.

Toto sa týka iba verzie programu Optivus Klient Cloud. Mazanie v Kalendári Google sa vykoná okamžite, aby bol celý proces synchronizácie efektívnejší.

V ulohách sú povolené len tie funkcie na synchronizáciu Kalendára Google, ktoré sú relevantné vo vašej verzii programu.

V SQL verzii programu sú teraz prístupné iba tieto funkcie. Ostatné funkcie sú neprístupné.

 • Úlohy/Google Kalendár/Google účet - zabezpečenie
 • Úlohy/Google Kalendár/Nastavenie synchronizácie

V predchádzajúcej verzii programu sa síce dali spustiť, ale iba vypísali oznam o tom, že nie sú pre túto verziu programu. To bolo pre užívateľov mätúce.

V histórii synchronizácie s Kalendárom Google je uvedený počet kontrolovaných udalostí.

Informácia je určená pre náš vývoj ako pomocka na optimalizáciu celého procesu synchronizácie. Sú uvedené 2 hodnoty:

 • Koľko udalostí v Kalendári Google sa nachádza v danom časovom rozpätí, ktoré spadá pod synchronizáciu.
 • Koľko úloh v Optivuse sa nachádza v danom časovom rozpätí, ktoré spadá pod synchronizáciu.

Zariadenia

Na dialógu Zariadenie sa v užívateľoch zobrazujú iba živí užívatelia.

V predchádzajúcej verzii sa zobrazovali aj archivovaní užívatelia.