Zoznam zmien 5.74.0.1286

Optivus

Verzia 5.74.0.1286 - 28.2.2022

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Hromadné označenie firiem za zrušené alebo dočasné podľa definovaných parametrov aktivity.

Funcia sa nachádza v menu Firmy/Hromadná zmena statusu. Zobrazí dialóg s dvomi záložkami. Na prvej záložke definujete, čo je to aktívna firma. Implicitne to je firma, na ktorú je vytvorený nejaký spis, faktúra, objednávka, ponuka alebo zariadenie. Nechajte aj zaškrtnuté, že nechcete vidieť zrušené alebo dočasné firmy.

Na druhej záložke sa zobrazí zoznam firiem, ktoré tvoria presný opak aktívnej firmy. Vidíte aj aktuálny stav zrušenia a dočasnej firmy. Teraz si môžete zaškrtnúť, ktorých firiem sa zmena týka a v zaškrtávacích poliach nastavíte, čo sa má vykonať.

 • Zrušená - Môžete nastaviť 3 stavy. Ak zaškrtnete, označí sa za zrušenú. Ak odškrtnete, označí sa za aktívnu. Je tam aj medzistav, ktorý nerobí v danej položke nič.
 • Dočasné - Presne rovnaká aktivita, iba sa nastavuje pole dočasná.

Tlačidlom Nastaviť zmenu vykonáte. Môžete sa takto ľahko zbaviť firiem v kategórii Zákazníci, s ktorými ste nemali žiadnu aktivitu a preradiť ich medzi dočasné.

Na dialógu Hromadné spracovanie firiem je zablokovaná možnosť Aktualizovať z Finstat.

Táto funkcia mohla preťažiť limit na komunikáciu so serverom Finstat a preto táto operácia prestala byť podporovaná.

Súvislosti na firme ukazujú viac podrobností.

Ukazujú aj priame odkazy z:

 • Spisy
 • Ponuky
 • Objednávky
 • Faktúry
 • Skladové pohyby
 • Zariadenia

Zobrazuje sa to v detailoch pod zoznamom firiem a aj na dialógu Firma.

Obchod

Na dialógu Skladová karta sa dá vymazať pole Lehota.

Treba označiť pole Lehota a stlačiť klávesovú skratku Ctrl-Del.

Na detailoch ku skladovej karte sa nezobrazuje položka Obrázky vo verzii Optivus Klient Cloud.

Táto funkcionalita momentálne v Cloude neexistuje a po výbere položky sa zobrazilo chybové hlásenie.

Optivus Klient Cloud

Google Kalendár: Zapisovanie logu o synchronizácii.

Log sa zapisuje priamo do databázy. Snažili sme sa týmto odstrániť nedostatky predchádzajúcej synchronizácie, keď bolo pre užívateľa skoro nemožné zistiť, či sa niečo synchronizovalo, prípadne aké problémy tam nastali. Vytvorili sme aj jasné pravidlá, ktoré nepripúšťajú nejednoznačnosť v tom, čo sa v ktorej databáze vykonalo.

 • Gcal->Opt - Znamená, že sa úprava vykonala v databáze Optivusu.
 • Opt->Gcal - Znamená, že sa úprava vykonala v Kalendári Google.

Betaverzia synchronizácie úloh do Google Kalendár pre Optivus Klient Cloud.

Funkcia sa nachádza v menu Úlohy/Google Kalendár/Synchronizovať teraz na záložke Úlohy.

Pozor, je to betaverzia, ku ktorej ešte neexistuje dokumentácia. Doporučujeme ju skúšať iba v ladiacej verzii programu.

Optivus všeobecne

Optivus YouTube - Vytvorenie zoznamov na úvodnej stránke.

Na našom YouTube kanáli sme vytvorili zoznamy, kde sú potriedené výukové videá podľa jednotlivých záložiek v programe.

Zoznam článkov na záložke Optivus.

Na prvú záložku sme na ľavú stranu okna doplnili zoznam článkov. Kliknutím na článok sa zobrazí príslušná stránka. Nájdete tu články, ktoré dopĺňajú manuál. Napríklad keď sa doplní nová časť programu, tak tu môže byť podrobnejšie popísaná, než v zozname zmien, ktorý obvykle obsahuje iba stručný popis danej zmeny.

Tento zoznam sa aktuálizuje automaticky a aj v staršej verzii programu nájdete všetky aktuálne články.

Po zmene nastavenia administrátorom sa všetkým užívateľom zobrazuje informácia o vhodnosti reštartu programu.

Oznam sa objaví do piatich minút v systémových oznamoch pri spodnom okraji obrazovky. Je tam uvedené, že administrátor zmenil nastavenie systému a že je vhodné si systém pri najbližšej príležitosti reštartovať. Tento oznam tam ostane trvalo.

Pri zmene nastavenia programu sa kontroluje počet zmenených položiek a oznam sa objaví iba keď sme niečo zmenili.

Daná zmena sa kontroluje na dialógu, ktorý vyvoláte funkciou Súbor/Nastavenie programu. Iba ak ste zmenili nejaké nastavenie, zobrazí sa aj dialóg s upozornením o vykonaných zmenách a potrebe reštartovať program.

Na dialógu Súvislosť sa na položke Cieľ sa zobrazuje číslo a názov zariadenia.

V programe bola chyba a pri zariadeniach sa v tomto poli nič nezobrazilo, napriek tomu, že bolo zariadenie korektne vybrané a na iných miestach programu sa zobrazilo správne.

Po vytvorení užívateľského reportu sa všetkým prihláseným užívateľom zobrazí informácia o tom, že sa im v menu objaví až po reštarte.

Oznam sa objaví pri spodnom okraji okna programu. Rovnako sa odošle oznam aj pri odstránení užívateľského reportu. Oznam sa objaví do piatich minút, ak je program v popredí.

V užívateľskom reporte sú logické polia v tabuľkách formátované ako Áno/Nie.

Predtým bolo nastavené True/False a to v slovenčine nevyzeralo dobre.

Oznamy

Nová funkcia v oznamoch na zobrazenie parametrov SMTP.

Funkcia sa nachádza v menu Test/Zobraziť parametre SMTP. Zobrazí všetky parametre daného užívateľa. Prihlasovacie heslo je zobrazené iba administrátorovi, bežný užívateľ má uvedený iba počet znakov.

Počas testu SMTP sa kontroluje, či je vyplnený e-mail.

Ak nemá dotyčný užívateľ vyplnený e-mail, objaví sa to ako upozornenie v zobrazenom logu. Ak nastane pri teste problém, je to v tej chvíli zobrazené prostredníctvom chybového hlásenia.

Počas odosielania SMTP oznamu ak nastane problém tak sa užívateľovi objaví ako oznam v spodnej lište.

Na zobrazenia oznamu sa využíva spodná lišta oznamov, pretože to nie je kritická chyba, ktorý ba zabraňovala v práci. Oznam sa zobrazí na dve minúty. Zobrazujú sa informácie o chýbajúcom e-maile, zlom nastavení SMTP, prípadne o chybe, ktorá vznikla počas komunikácie so SMTP.

Program sa už teraz mepokúša ako e-mail odosielateľa použiť adresáta, ak normálny e-mail odosielateľa chýba, pretože to aj tak vedie na modernejších SMTP serveroch ku chybe nesúladu prihlasovacích údajov a odosielateľa.

Spisy

Na dialógu Spis sa lepšie kontroluje stlačenie tlačidla na súvislosti.

Ak nie je vyplnený číselník Číselníky/Typy súvislostí, prípadne nie je vyplnená položka Typ súvislosti v číselníku Číselníky/Spisy/Registratúrne spisy, program nie je schopný jednoznačne identifikovať odkazovaný objekt.

Je vhodné, aby v oboch číselníkoch boli vytvorené úplne identické názvy, aby nedochádzalo k omylom.

Na príklade vysvetlíme, prečo je to nevyhnutné.

 • Máme vytvorený registratúrny spis, ktorý vytvára prepojenie medzi spismi a zariadeniami.
 • Iba jediné zariadenie by malo byť prepojené súvislosťou, ktorá je súčasne označená aj typom súvislosti.
 • Okrem toho môžete v spise vytvoriť X súvislostí na iné zariadenia, ale žiadne z nich by už nemalo mať nastavený typ súvislosti.
 • Iba tak sa dá dosiahnuť, že napríklad táto funkcia správne vyberie zariadenie, alebo že bude správne fungovať aj tlač užívateľských reportov typu Master/Detail.

Na dialógu Spis je presnejšia nápoveda o type súvislosti.

Teraz je zobrazená informácia o požadovanom type súvislosti a požadovanom type registratúrneho plánu.

Na dialógu Spis, ak nie je na súvislosti vyplnený Typ, pri stlačení tlačidla na zobrazenie súvislosti ponúkne výber nového objektu.

V predchádzajúcej verzii programu sa v tomto prípade objavilo chybové hlásenie. Teraz program správne vyhodnotí, že síce na spise nejaká súvislost existuje, ale nie to súvislosť správneho typu a tak ponúkne výber zo zoznamu objektov daného typu, aby vytvoríl novú súvislosť so správnym označením.

Pri tlači užívateľského reportu na spise typu Master/Detail sa kontroluje, či sú všade dobre vyplnené parametre registratúrneho spisu.

Kontroluje sa, či je vyplnené:

 • Typy súvislostí.
 • Typy súvislostí na registratúrnom spise.
 • Typy súvislosti na súvislosti.

V spise sa v obchode zobrazuje viac podrobností o skladových pohyboch.

Zobrazuje sa doplňujúci riadok:

 • Faktúra - Nefaktúrovať ak je na pohybe nastavené nefaktúrovať.
 • Faktúra - Číslo ak je pohyb prepojený s faktúrou. Tento riadok sa správa ako normálny riadok s faktúrou, takže ho je možné upravovať alebo tlačiť.

Úlohy

Zoznam úloh Google Kalendár (iba Optivus Klient Cloud).

Pomocou funkcie menu Úlohy/Google Kalendár/Zobraziť úlohy možno zobraziť úlohy z vybraného kalendára v intervale <-30, 90> dní voči aktuálnemu dátumu. Pomocou funkcie si môžete overiť, či máte nastavený správny kalendár. Funkcia zobrazí:

 • ID - Identifikačné číslo v Google Kalendári
 • Predmet - Popis úlohy v kalendári
 • Začiatok - Začiatok úlohy
 • Koniec - Koniec úlohy

Dialóg na prehliadanie logu synchronizácie v úlohách (iba Optivus Klient Cloud).

Dialóg sa nachádza v menu Úlohy/Google Kalendár/História synchronizácie. Zobrazí sa dialóg, v ktorom vidíte všetky posledné úpravy, ktoré sa synchronizovali. Najnovšie úpravy sa nachádzajú na začiatku zoznamu.