Zoznam zmien 5.73.0.1283

Optivus

Verzia 5.73.0.1283 - 31.1.2022

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava importu cenníka, ak neboli vyplnené niektoré parametre.

Ak bolo nastavené, že sa nemá upravovať dĺžka kódu a zvyšné dva parametre bolo nenastavené, tak sa import nevykonal.

Funkcia na aktualizáciu cien podľa cenníka so zníženou spotrebou pamäte.

Funkcia Aktualizovať s malou spotrebou RAM sa nachádza v menu na tlačidle Aktualizovať ceny. Pôvodná funkcia mohla mať problémy so spotrebou pamäte. Najmä v prípade, že máte viac ako 100 000 skladových kariet a pracujete s cenníkmi, ktoré majú viac ako 500 000 položiek.

Nastavenie implicitnej jednotky na cenníky, kde táto hodnota nie je uvedená.

Toto uľahčuje vytvorenie skladovej karty na položke cenníka, kde táto hodnota nie je vyplnená. Je jedno, či v cenníku vôbec neexistuje daný stĺpec, alebo je nevyplnený. Ak si na dialógu Importovaný cenník na záložke Vytvorenie skladovej karty nastavíte položku Pre nevyplnené MJ použiť hodnotu, táto sa použije ako implicitná hodnota pre pole MJ.

Na pohybe sa dá pridať položka aj z cenníka.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky na skladovom pohybe. Volá sa Pridať z cenníka a dá sa vyvolať aj klávesovou skratkou Alt-F3. Po jej spustení prebehne nasledovný rad príkazov.

 • Otvorí sa dialóg na vyhľadanie v cenníku.
 • Po jeho potvrdení sa skontroluje, či je už karta v zozname skladových kariet. Ak nie je, vytvorí sa a zobrazí sa dialóg na uloženie skladovej karty.
 • Potom sa kontroluje, či je táto skladová karta prístupná v tom sklade, na ktorý sa vytvára skladový pohyb.
 • Potom sa zobrazí dialóg s položkou pohybu, v ktorom je daná skladová karta nastavená. Upravíte množstvo a potvrdíte cez tlačidlo OK.

Na dialógu Faktúra sa zobrazujú upozornenia na osoby.

Kontrola sa vykoná pri týchto operáciách:

 • Priradenie osoby, ktorá má nastavené upozornenie.
 • Stlačenie tlačidla OK ak je priradená osoba, ktorá má nastavené upozornenie.

Optivus Klient Cloud

Vo verzii programu pre Cloud nie je prístupná položka menu Pomoc/Integrácia/Integrovať službu na plochu.

Funkcia pre Cloud aj tak nefungovala, pretože pre Cloud verziu sa nedistribuuje príslušné DLL.

Ako plnohodnotnú náhradu môžete používať funkciu potiahni a pusti. Ak máte nejaký súbor na ploche, môžete ho potiahnuť priamo do Spisu, kam sa vloží ako dokument.

Postupujte nasledovne:

 • Zmenšite okno Optivusu, aby sa zmestilo na plochu a videli ste tam aj kus voľnej plochy s daným súborom. Alebo používajte dva monitory.
 • Otvorte cieľový spis.
 • Vyhľadajte daný súbor na ploche a potiahnite ho myškou na spis. Rovnako to funguje aj pri súboroch v Prieskumníkovi.

Optivus Klient Cloud po aktualizácií programu zobrazí ako prvú stránku zoznam zmien.

Táto úprava sa urobila preto, lebo pre Optivus v Cloude sa zoznam zmien zobrazil iba počas inštalácie a nie ako oznam na záložke Oznamy. Užívateľ často pri aktualizácii nemá čas si tento zoznam prečítať. Preto teraz program stránku so zoznamom zmien zobrazí na prvej záložke a užívateľ sa môže prepnúť na hocijakú inú záložku. Keď bude mať čas, môže si v kľude prečítať zmeny.

Reálne sa táto zmena začne prejavovať až od verzie programu 5.74.

Licenčný server zabezpečuje stiahnutie dokumentu, ktorý prišiel do e-mailu ako oznam cez SMTP.

Po kliknutí na hypertext v e-maile sa zobrazí stránka, na ktorej je popis dokumentu a zoznam súborov. Kliknutím na hypertexty si môžete tieto dokumenty stiahnuť.

Optivus všeobecne

Menu Pomoc/Zoznam zmien je nasmerované na novú stránku s prehľadným zoznamom zmien.

Smeruje na stránku optivusupdater.appspot.com/changelog. Optivus sa prepne na prvý záložku s názvom Optivus, na ktorej tento zoznam zmien ukáže. Zoznam zmien je stránka so zoznamom jednotlivých verzií programu. Po kliknutí na hypertext verzie sa zobrazí podrobnejší zoznam zmien.

Menu Pomoc/Zoznam zmien pre túto verziu zobrazí aktuálny zoznam zmien aj s podrobnosťami.

Optivus sa prepne na prvý záložku s názvom Optivus, na ktorej tento zoznam zmien ukáže. Ukáže aj taký zoznam zmien, ktorý ešte nebol oficiálne publikovaný. Toto sa môže ale stať iba vo výnimočných situáciach, pretože klienti sa obvykle k takejto skoršej verzii nedostanú.

Osoby

Na záložke Osoby možno vytvoriť upozornenie na osobu.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky a vola sa Vytvor upozornenie.... Treba ju použiť nad označenou osobou. Zobrazí sa dialóg Upozornenie a osoba v ňom je už vyplnená. Ešte treba nastaviť:

 • Objekt - Nastavíte ho na spis alebo faktúru, pretože len tam sa kontrola vykonáva.
 • Upozornenie - Vyplníte text samotného upozornenia.

Na záložke Osoby možno zobraziť dialóg Zoznam upozornení na osobu.

Funkcia sa nachádza v menu Osoby/Upozornenia. Umožňuje spravovať zoznam upozornení na osoby.

 • Pridať nové upozornenie.
 • Upraviť existujúce upozornenie.
 • Vymazať označené upozornenie.

Oznamy

Prepracovanie spôsobu odoslania oznamov cez SMTP tak, aby podporoval SSL TLS v. 1.2.

Napríklad SMTP pre Office 365 vyžaduje toto nové nastavenie. Interne sme zmenili túto časť programu, aby podporovala aj tento novší spôsob.

Doplnenie parametrov pre SSL spojenie odosielania oznamov na e-mail.

Pribudlo nastavenie na SSL verziu. Toto si vyžadujú niektoré SMTP servery, napríklad aj SMTP pre Office 365. Doporučené nastavenie je sslvTLSv1_2, ktoré doporučované aj Microsoftom na ich serveroch. Je aj vysoký predpoklad, že toto SSL nastavenie podporujú iné SMTP servery.

Nastavuje te prístup na SMTP server v položke Práva užívateľov/Oznamy. Tam má prístup iba administrátor. Tu nastavujete položku:

 • SSL Verzia

Prepracovanie testu SMTP na záložke Oznamy.

Predchádzajúci spôsob nepodporoval SSL TLS 1.2. Preto sme túto časť programu kompletne prepracovali.

Odosielanie e-mail z oznamu cez SMTP korektne kóduje diakritiku.

Na e-mail príde teraz mail aj s diakritikou.

Oprava odoslania prílohy z oznamu o dokumente cez SMTP (iba pre SQL server inštalácie).

Keďže sa menil dizajn oznamov, existujúci program nebol schopný rozoznať v ozname odkaz na dokument a nevygeneroval z neho prílohu. Teraz ho už rozozná. Pozor na to, že toto momentálne funguje iba pre SQL inštalácie. V Cloude to nefunguje, pretože tam sa dokumenty vkladajú oneskorené a v čase vytvárania oznamu ešte nie sú k dispozícii. Tu budeme v nasledujúcich verziách programu robiť úpravu, aby sa oznam generoval až v okamihu, ako je dokument uložený v Cloude.

Preposlaný oznam cez SMTP s odkazom na dokument je pre Optivus Klient Cloud doplnený o hypertext na online stiahnutie dokumentu.

Normálny Optivus dokument pridáva do e-mailu ako prílohu. Optivus Klient Cloud do e-mailu pridá iba hypertext na stiahnutie dokumentu online. Toto generuje menšie e-maily, pretože do nich nie je potrebná príloha.

Nastavenie užívateľského mena a hesla pre SMTP server je aj v personálnom nastavení.

Normálne sa nastavuje prístup na SMTP server v položke Práva užívateľov/Oznamy. Tam má prístup iba administrátor. Tu nastavujete položky:

 • Povolenie SMTP
 • SMTP server
 • SMTP prihlasovacie meno
 • SMTP prihlasovacie heslo
 • SSL prihlásenie cez SMTP
 • SSL Verzia

V nastavení Personálne nastavenie/Oznamy môžete okrem toho nastaviť toto. Personálne nastavenie má prioritu pred nastavením v Práva užívateľom.

 • SMTP prihlasovacie meno
 • SMTP prihlasovacie heslo

Pozor: Oznam sa bude odosielať iba vtedy, ak je vyplnené aj meno aj heslo. Toto zabraňuje tomu, aby sa zbytočne generovali nefukčné e-maily, ktoré by SMTP server aj tak odmietol ako chybné.

Spisy

Potiahnutie dokumentu z plochy na spis spôsobí automatické prepnutie na záložku Dokumenty.

Toto zabráni následnej chybe, ktorá sa objavila, ak užívateľ nebol prepnutý na záložke Dokumenty.

Na dialógu Spis sa zobrazujú upozornenia na osoby.

Kontrola sa vykoná pri týchto operáciách:

 • Priradenie kontaktnej osoby, ktorá má nastavené upozornenie.
 • Stlačenie tlačidla OK ak je priradená kontaktná osoba, ktorá má nastavené upozornenie.