Zoznam zmien 5.71.0.1275

Optivus

Verzia 5.71.0.1275 - 23.12.2021

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

V prehľade dochádzky sa zobrazuje aj IP adresa s pomenovaním.

Zobrazuje sa stĺpec s IP adresou na pohľadoch Telefónny zoznam, Oddelenia a Dochádzka turniket. Uľahčuje to prácu v prípade, že zamestnanci robia aj z domu a máte takto prehľad, odkiaľ sa do programu prihlásili.

Obchod

Na reporte inventúra ku dňu možno triediť sklad podľa umiestnenia.

Vyberiete si to na nastavení reportu v položke Trieď. Pozor na to, že to takto funguje iba vtedy, keď je vybraný iba jeden sklad. Ak vyberiete viac skladov, vtedy program na to upozorní a triedi iba podľa názvu skladovej karty.

Pri vyhľadávaní v cenníkoch možno hľadať aj podreťazec v kóde.

Predchádzajúca verzia umožňila hľadať iba podreťazec zľava. Ten algoritmus je rýchly. Tento doplnený vyhľadá podreťazec hocikde, ale je to za cenu pomalšej rýchlosti.

Po importovaní položiek cenníka sa aktualizuje aj množstvo položiek v cenníku.

V predchádzajúcej verzii sa import vykonal, ale počet záznamov nebol aktualizovaný.

Do importovaného cenníka možno priradiť súvisiacu firmu.

Priraďuje sa na prvej záložke cenníka. Priradená firma sa využíva pri vytváraní skladovej karty v položke Dodávateľ 1.

Nový cenník možno vytvoriť klonovaním existujúceho cenníka.

Funkcia je v menu tlačidla Pridať CSV a volá sa Klonuj nastavenie a pridaj CSV. Je vhodná vtedy, keď po nejakom čase dostanete nový cenník od toho istého výrobcu. Vtedy si naklonujete pôvodné nastavenie importu a všetky parametre ostanú zachované, zmení sa len názov cenníka podľa aktuálne vybraného CSV.

Oprava chyby vytvorenia novej skladovej položky z cenníka, ak je v programe viac cenníkov.

Mohlo sa stať, že program na kartu pridal parametre, ktoré boli nastavené v inom cenníku.

Do parametrov cenníka možno nastaviť výrobcu skladovej karty.

Toto nastavenie sa preberie do skladovej karty do poľa Výrobca.

Do parametrov cenníka možno nastaviť algoritmus na opravu zle generovaných kódov pri exporte.

Môže sa stať, že dostanete zle exportované kódy, kde napríklad chybajú znaky '0' na začiatku do určenej dĺžky. Týmto nastavením to viete opraviť pri importe kariet. Nastavíte algoritmus na opravu kódu zľava na danú dĺžku a vyplňovací znak. Pri importe to program automaticky urobí.

Konštanta na upravenie predajnej ceny v cenníku pri vytvorení skladovej karty.

Ak potrebujete upraviť predajnú cenu voči cenníkovej, nastavete na záložke Vytvorenie skladovej karty položku Upraviť predajnú cenu napríklad na hodnotu Vynásobiť konštantou a konštantu nastavte na hodnotu, ktorou sa má predajná cena prenásobiť. Môžete takto zvýšiť, ale aj znížiť predajnú cenu.

Aktualizovanie ceny v sklade podľa cenníka.

Na dialógu Importované cenníky si označíte daný cenník a použijete funkciu Aktualizovať ceny na aktualizáciu cien. Program podľa kódov nájde príslušné skladové karty a aktualizuje na nich ceny.

Na objednávke možno zjednotiť užívateľa a oddelenie na položkách.

Treba sa nastaviť užívateľa a oddelenie v hlavičke objednávky a použiť funkciu menu pravej myšky Zjednotiť užívateľa na položkách. Program toto nastavenie nakopíruje na každú položku objednávky.

Užívateľské reporty možno vytvárať v obchode nad skladovými kartami.

Musíte mať vybranú záložku Skladové karty a musí byť nejaká skladová karta v zozname. Potom môžete otvoriť editor v menu a vytvoriť si vlastný report. V menu sa nové reporty objavia po reštarte programu.

Optivus všeobecne

Ak je príliš dlhá SMS a odosiela sa cez API, program rozozná chybu a oznámi to.

V programe bola chyba, ktorá nerozoznala chybový kód od API.

Prepracovanie užívateľských reportov.

Úprava spočívala v konverzii zo staršej verzie kompilátora na aktuálnu verziu a v programe sa urobili aj drobné korekcie dizajnu.

Spisy

Oprava veľkosti podpisu na odovzdávacom protokole.

Veľkosť podpisu bola na odovzdávacích protokoloch zjednotená podľa faktúry. Týka sa to odovtdávacieho a preberacieho protokolu na spise a na úlohe.