Zoznam zmien 5.70.0.1273

Optivus

Verzia 5.70.0.1273 - 30.11.2021

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava špeciálneho nastavenia práv užívateľa v dochádzke.

Ak mal užívateľ nastavenú možnosť upravovať mesiace, prístup iba k svojmu oddeleniu a nemal nastavené konkrétne oddelenie, mohol síce pridávať svoju dochádzku, ale nik iný ju v programe nevidel. Teraz program presne označí problém a napíše, na ktorom mieste v programe treba čo nastaviť.

Obchod

Importované cenníky.

Do programu možno importovať cenníky na záložke Obchod. Slúži na to funkcia Sklad/Importované cenníky... Tu si môžete importovať ľubovoľné cenníky vo formáte CSV. To je typ výstupu, ktorý vie exportovať aj program Excel.

Funkcia na konvertovanie umiestnenia v sklade.

Konvertuje sa staré nastavenie na skladovej karte na nové, ktoré sa nachádza v tabuľke na skladovej karte pre jednotlivé sklady osobitne. Funkcia je v menu v Obchode Sklad/Prepočty/Konvertovať umiestnenie. Môžu nastať 3 prípady

  • SK má umiestnenie a sklady to nemajú vyplnené - urobí konverziu na sklady
  • SK má umiestnenie, sklady tiež a zhoduje sa to - nerobí nič, iba to vymaže na SK
  • SK má umiestnenie a sklady tiež, ale hodnota sa nezhoduje - iba vypíše číslo karty a na tej SK to treba urobiť ručne.

Pri výbere skladovej karty sa nastavuje focus na poslednú položku filtra, ktorú ste zmenili.

Toto správanie bolo pri nedávnej úprave filtra odstránené. Teraz sa funkcia vrátila vo vylepšenej podobe. Focus sa vráti na položku filtra aj vtedy, ak stláčate niektoré z tlačidiel pri spodnom okraji okna. Pozor na to, že tento focus takto reaguje iba pri šiestich položkách (číslo - VČ), ktoré sú vo filtri. Tu predpokladáme, že to je pre vás to najčastejšie, čo potrebujete pri opätovnom otvorení dialógu. Funkcia by mala spríjemniť opakované pridávanie novej karty a ušetriť pri tom trochu klikania.

Z cenníka možno vytvoriť skladovú kartu.

Funkcia sa nachádza v menu Sklad/Nová skladová karta podľa cenníka.

Z cenníka možno vkladať skladovú kartu do ponuky.

Funkcia sa nachádza ve menu pravej myšky ako Pridať z cenníka. Klávesová skratka je Alt-F3. Funkcia najprv zobrazí dialóg na hľadanie v cenníku. Vyberiete si kartu. Program skontroluje, či pod rovnakým kódom máte aj skladovú kartu. Ak neexistuje, program ju vytvorí podľa cenníka a zobrazí dialóg na potvrdenie. Nasledovne v závislosti od toho, či je daná karta na viac skladoch, alebo len na jednom, zobrazí výberový dialóg, aby ste upresnili sklad. Potom sa zobrazí položka v ponuke s nastavenou skladovou kartou a pokračujete ďalej v úprave tejto položky.

Optivus všeobecne

Na dialógu Zoznam prihlásených užívateľov sa zobrazuje aj IP adresa, tak ako ju identifikoval licenčný server.

Je to IP adresa, ktorú vidí licenčný server, takže obvykle to bude adresa vonkajšej IP adresy vašej siete. Ak niektorí užívatelia robia z domu, bude tam ich IP adresa, ktorá je iná, než obvyklá adresa z firmy. Na základe týchto informácií viete určiť, či sa užívateľ prihlásil z práce alebo z domu.

Na dialógu Zoznam prihlásených užívateľov sa zobrazuje aj verzia klienta.

Tu sa môžu zobraziť 3 hodnoty: Cloud, SQL alebo SQL Klient.Užitočné je to v prípade normálnej SQL inštalácie, kde podľa toho viete rozlíšiť, či máte prihláseného užívateľa cez normálnu zdieľanú ištaláciu, alebo či používa SQL Klienta.

Na dialógu Zoznam prihlásených užívateľov možno pomenovať IP adresu tlačidlom Pomenuj IP.

Toto má význam pre Cloud klientov, ktorí môžu robiť na rôznych miestach. Pomenovaním IP adresy môžete označiť firemnú adresú alebo aj adresy samotných uźívateľov, ak sa niekedy prihlasujú z domu a potrebujete mať lepší prehľad o ich aktuálnom mieste pobytu.

Na dialógu Zoznam prihlásených užívateľov možno upravovať číselník pomenovaní IP adresy.

Z číselníka sa berú údaje do stĺpca IP, kde sa potom objaví IP v tvare "meno (IP)".

Doplnenie odosielania SMS cez HTTP API ako náhrada za e-mail spôsob.

Dialóg na odoslanie je rovnaký, len treba nastaviť novú konfiguráciu v programe. Treba nastaviť Integration ID, Integration KEY a prípadne Odosielateľ v nastavení Globálne nastavenie/Posielanie SMS. Ak sa nenastaví Odosielateľ, vtedy program do SMS dá ako odosielateľa priezvisko aktuálne prihláseného užívateľa. Limit na odosielateľa je 11 znakov, zvyšok SMS brána automaticky odreže. Text je skonvertovaný bez diakritiky.

Registratúra

Na dialógu Vzorový dokument možno funkciou Premenné/Excel/Vlož premennú vložiť premennú do aktuálne označenej bunky.

Aby to fungovalo, musí byť Excel otvorený cez funkciu Premenné/Excel/Nový Excel. Funkcia skopíruje vzorový súbor s makrom DocProp, ktoré je nevyhnutné na to, aby to celé fungovalo. Toto makro zabezpečuje, že sa správne vykoná obsah bunky so vzorcom v tvare "=DocProp("#email")".

Na dialógu Vzorový dokument možno funkciou Premenné/Excel/Aktualizovať aktualizovať všetky vložené premenné na aktuálnu hodnotu

Aby to fungovalo, musí byť Excel otvorený cez funkciu Premenné/Excel/Nový Excel. Funkcia skopíruje vzorový súbor s makrom DocProp, ktoré je nevyhnutné na to, aby to celé fungovalo. Toto makro zabezpečuje, že sa správne vykoná obsah bunky so vzorcom v tvare "=DocProp("#email")".

Na dialógu Vzorový dokument možno funkciou Premenné/Excel/Pridať do vzorov pridať aktívny Excel ako vzor.

Pridá sa medzi vzory na prvej záložke.

Oprava vloženia vzorového dokumentu pomocou tlačidla na dialógu Dokument.

Predtým sa po použití tejto funkcie objavilo chybové hlásenie, pretože bola nesprávne nastavená cesta k súboru na disku.