Zoznam zmien 5.68.0.1269

Optivus

Verzia 5.68.0.1269 - 31.10.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Administrátor môže nastaviť prístup ku každému reportu samostatne.

Administrátor môže nastaviť každý report samostatne. Ak má niekto zakázaný prístup, report si síce otvorí, ale vidí v ňom iba oznam, že nemá prístup k údajom. Nastavenie sa nachádza v podmenu tlačidla Uložiť/Nastavenie prístupu. Tam môže zaškrtnúť, kto bude mať k danému reportu prístup. Na zobrazenom dialógu sa dá skontrolovať, ktoré všetky reporty sú obmedzené, koľko ľudí má prístup a kto dané nastavenie urobil.

Rozdelenie objednávky v rámci tej istej objednávky na viac riadkov.

Rozdeliť možno iba existujúci riadok. Vtedy je na dialógu riadku objednávky prístupné tlačidlo Rozdeliť. Zobrazí sa dialóg, do ktorého napíšete množstvo, ktoré sa má oddeliť do nového riadku. Po potvrdení sa aktuálny riadok rozdelí na dva.

V spise možno vytvoriť vystavenú objednávku z prijatej.

Toto urýchľuje proces práce. Prijmete objednávku a obratom môžete v tom istom spise vystaviť objednávku na ten istý tovar dodávateľovi. Správanie je rovnaké ako na záložke Obchod, takže dostanete na výber dve možnosti nastavenia cien.

Tlač faktúry zobrazuje názov banky za IBAN (faktúra, predfaktúra, hromadná a v cudzej mene).

Je potrebné si v číselníku bánk vyplniť položku SWIFT pri banke, pretože SWIFT na firme alebo firemnom účte sa pri tlači páruje s číselníkom bánk. Keď sa nájde zhoda, vytlačí sa názov banky na reporte. Toto je dôležité napríklad pri vystavení faktúry mimo EU, kedy býba názov banky vyžadovaný druhou stranou.

Po pridaní novej skladovej karty sa v tabuľke nastaví správne formátovanie meny.

Predtým ostali po pridaní všetky stĺpce bez nastavenej meny za hodnotou a bolo potrebné obnoviť tabuľku napríklad zmenou filtra.

V číselníkoch spôsob dopravy a forma úhrady si možno vyplniť zahraničné preklady, ktoré sa preložia na vystavenej faktúre.

V číselníkoch sú polia na české a anglické preklady. Tieto preklady sa použijú pri tlači faktúr, v ktorej sa nastaví iný jazyk.

V číselníku textov pred a po položkách možno nastaviť implicitný text pre ponuku a objednávku.

Pri danom text sa zaškrtne, kde má byť daný text implicitný.

Pri vytvorení novej ponuky sa nastaví implicitný text pred a za položkami.

Toto je podmienené, aby v číselníku textov bol niektorý z nich označený ako implicitný na ponuke.

Pri vytvorení novej prijatej objednávky sa nastaví implicitný text pred a za položkami.

Toto je podmienené, aby v číselníku textov bol niektorý z nich označený ako implicitný na objednávke.

Filter na vyhľadanie duplikátov skladových kariet podľa EAN, Kód, Kód 1 a Kód 2.

Filter pomáha pri vyhľadaní duplikátov kódov, ktoré mohli nastať napríklad pri importe skladových kariet alebo nejakým iným spôsobom.

Oprava nastavenia akcie pri vystavenej faktúre.

Teraz sa ako dátum berie dátum vystavenia faktúry. Predtým sa používal aktuálny dátum a to mohlo občas sôsobiť problémy, keď sa vystavila faktúra s imým dátumom, ako bol aktuálny.

Ak sa tlačí uzol na dialógu Porovnanie predaja a nákupu, v názve reportu je aj názov označeného uzla.

Je na konci oddelený pomlčkou.

Pri importe skladového pohybu z MoDo sa lepšie kontroluje kód skladovej karty.

Ak sa stane, že kód nie je na žiadnej skladovej karte, objaví sa chybové hlásenie. Ak je na daný kód napojených viac skladových kariet, tak sa zobrazí dialóg s výberom skladových kariet, kde treba upresniť, ktorá z nich to je.

Na detailoch vystavených a prijatých faktúr možno zapnúť stĺpce EAN a Kód.

V dialógu Nastavenie stĺpcov.

Optivus Klient Cloud

Upravenie prístupu pre IP v. 6 klientov tak, aby sa dostali aj na SQL servery 2019 v Cloude.

V Cloude sa už používa iba SQL Server 2019 na ukladanie databáz.

Dialóg Optivus Online na nastavenie pripojenia k databáze cez prehliadač.

Dialóg sa nachádza v menu Súbor/Optivus Online. Na dialógu si vyplníte svoj e-mail a prihlasovacie heslo. Vytvoríte si online pripojenie k databáze a môžete prepojenie aj rovno vyskúšať. Ak program oznámi, že nemáte na túto operáciu povolenie, tak to zatiaľ pre svoju firmu nemáte povolené. Funkcia je momentálne využiteľná iba pre užívateľov programu Optivu Klient Cloud, pretože sa pripája k databáze v Cloude.

Optivus všeobecne

Kalendár sviatkov 2022.

Aktualizované sviatky.

Oznamy pri spodnom okraji okna sú výraznejšie vďaka farebnému štvorčeku v každom riadku.

Podľa typu oznamu sa zobrazí rôzna farba štvorčeka.

Optivus neposiela logy na licenčný server, ak poradové číslo logu prekročí 1000.

Takýto stav môžeme považovať za závažnejšie spadnutie systému a v týchto logoch sa už nenachádzajú žiadne zmysluplné informácie, iba donekonečna opakovaná chyba. Čiže v tomto prípade by sme z tých neskorších logov aj tak nedokázali vypátrať problémy, pretože tie sú s veľkou pravdepodobnosťou zaslané už skôr.

Úlohy

Do šablóny k SMS pre úlohy možno pridať vybrané polia z úloh.

Funguje to tak, že na dialógu šablóny pribudlo tlačidlo Polia, pomocou ktorého sa dá vložiť názov poľa. Pole sa vloží do šablóny v tvare [pole]. Keď sa potom na SMS vyberie šablóna, program v nej nahradí aktuálne polia a vloží to ako text SMS.

Odoslanie SMS k úlohe, ktorá je na záložke Úlohy rešpektuje aj osobu, ktorá je nastavená na dialógu Úloha.

Predchádzjúce verzia programu odoslala SMS iba na osobu, ktorá bola nastavená v spise. Teraz sa odošle aj osobe, ktorá je nastavená v podrobnostiach na úlohe.

Do SMS vytvorenej z úlohy možno pridať polia priamo z označenej úlohy.

Na dialógu SMS sa nachádza tlačidlo polia. Po jeho stlačení sa zobrazí zoznam vybraných polí z úlohy a po výbere sa obsah poľa vloží do miesta, kde sa nachádza kurzor.

Opravený preklep v tabuľke s úlohami.

V stĺpci Pripomenúť.

Zariadenia

Vytvorenie zariadenia podľa skladového pohybu s nastaveným typom a stavom.

Teraz je možné na dialógu na nastavenie parametrov a výrobných čísiel, ktorý sa zobrazí po výbere skladového pohybu nastaviť aj hromadne typ a stav. Toto urýchľuje vytvorenie zariadenie a ich nastavenie do zodpovedajúcich kategórií.

Na záložke Zariadenia možno filtrovať podľa stavu V koši.

Toto súvisí s tým, že zariadenia možno vymazať do koša.

Funkcia na zlúčenie zariadení.

Ak multivýberom označíte dve zariadenia, môžete použiť funkciu Zariadenia/Zlúčiť dve zariadenia. Zobrazí sa dialóg s informáciami o dvoch zariadeniach a ich súvislosťami.Vyberiete si jedno alebo druhé zariadenia a dáte do neho zlúčiť to druhé. Všetky odkazy z objektov Optivusu sa prelinkujú na vybrane zariadenia. Druhé zariadenie sa odhodí do koša. Do histórie sa poznačia všetky vykonané zmeny.

Funkcia na vysypanie zariadení z koša.

Funkciou sa dá vymazať kôš s vymazanými zariadeniami. Funkcia sa nachádza v menu Kôš/Vysypať kôš. Funkciu treba povoliť v nastavení programu Práva užívateľov/Zariadenia/Funkcie koša.

Funkcia na obnovenie zariadenia z koša.

Funkciou sa dá obnoviť vymazané zariadenie. Funkcia sa nachádza v menu Kôš/Obnoviť zariadenie z koša. Funkciu treba povoliť v nastavení programu Práva užívateľov/zariadenia/Funkcie koša.

Na dialógu Zariadenia sa zobrazuje informácia o počte záznamov.

Ak si to užívateľ zapne v nastavení programu v položke Na záložkách v dialógoch zobrazovať počet záznamov.