Zoznam zmien 5.67.0.1264

Optivus

Verzia 5.67.0.1264 - 30.9.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na dialógu Ponuka sa zobrazuje informácia o počte záznamov.

Ak si to užívateľ zapne v nastavení programu v položke Na záložkách v dialógoch zobrazovať počet záznamov.

Oprava zadávania zľavy s desatinnou čiarkou na dialógu Položka stromu.

Na dialógu sa v poli zľava síce dalo zapísať reálne číslo, pri následnej editácii bolo ale konvertované na celé číslo. Spolu s tým bolo opravených viac položiek (Min, Max, Predajná cena/hodnota, Zľava/obe polia v podmienke Ak) na dialógu, ktoré vykazovali rovnaký problém.

Pri zmene odberateľa na ponuke program automaticky prepočíta aktuálne skladové ceny a zľavy.

Všetky skladové položky sa prepočítajú na aktuálne skladové ceny a zľavy sa nastavia podľa firmy, ak nejaké vlastné zľavy má nastavené.

Na prijatej faktúre možno vyplniť číslo došlej faktúry.

Toto číslo sa nachádza na druhej záložke. Vyplníte tam číslo z faktúry, ktorú vám zaslal dodávateľ.

Oprava zaokrúhľovania stavu na sklade.

Teraz sa stav na sklade zaokrúhi na 6 desatinných miest priamo v SQL dotaze do databázy. To eliminuje občasné zaokrúhľovacie chyby, ktoré sa potom prejavili ako stav 1E-12 a podobné hodnoty, ktoré nebolo možné niekedy zaokrúhliť úplne presne v programe.

Na reporte skladového pohybu sa okrem čísla faktúry vytlačí aj číslo došlej faktúry.

Toto je to číslo, ktoré môžete vyplniť na došlej faktúre. Ak si v rozšírených vlastnostiach necháze vytlačiť na doklade aj číslo faktúry, na reporte sa objaví riadok, ktorý obsajuje číslo našej faktúry, jej názov a číslo došlej faktúry od dodávateľa.

Funkcia Prepočítať aktuálne ceny na ponuke prepočíta aj zľavu na firmu.

Teraz sa do výpočtu použije aj nastavená zľava na firme.

Funkcia na vytvorenie kópie ponuky prepočíta aktuálne ceny a zľavy.

Všetky skladové položky sa prepočítajú na aktuálne skladové ceny a zľavy sa nastavia podľa firmy, ak nejaké vlastné zľavy má nastavené.

Oprava zadávania zľavy s desatinnou čiarkou na dialógu Skladová karta.

Na dialógu sa v poli zľava síce dalo zapísať reálne číslo, pri následnej editácii bolo ale konvertované na celé číslo. Spolu s tým bolo opravených viac položiek (Predajná cena/hodnota, Zľava/obe polia v podmienke Ak) na dialógu, ktoré vykazovali rovnaký problém.

Na dialógu Skladová karta sa kontroluje vyplnenie umiestnenia v zastaranom poli.

Pôvodné pole túto hodnotu vypĺňalo len na skladovej karte. Novšie umiestnenie vypĺňa túto hodnotu pre každý sklad.

Na dialógu Skladová karta sa pri editácii umiestnenia vykoná automatická konverzia zo starého umiestnenia.

Progra staré umiestnenie nastaví do prázdnych umiestnení na skladoch a po potvrdení dialógu vymaže staré umiestnenie.

Zoznam skladových kariet na záložke Obchod ukazuje umiestnenie v danom sklade, ak je vo filtri vybraný konkrétny sklad.

Teraz sa v tom stĺpci zobrazí umiestnenie na danom sklade. Predtým sa zobrazila zastaraná položka umiestnenia zo skladovej karty.

Doplnenie pohľadu do reportu Porovnanie prehľadu predaja a nákupu podľa stromu - Podľa skladových pohybov s uzlami pohybov.

Tento report vychádza zo skladových pohybov a do stromu skladových kariet dopĺňa uzly skladových pohybov a samotných skladových kariet. Report sa nachádza v menu Reporty/Viac/Porovnanie podľa stromu skladových kariet a treba si ho vybrať v rozbaľovacom menu na konci zoznamu.

Doplnenie pohľadu do reportu Porovnanie prehľadu predaja a nákupu podľa stromu - Porovnanie stavu na sklade na začiatku a na konci.

Report porovná počiatočný a koncový stav na sklade a jednotlivé údaje zapíše do stromu skladových kariet, kde sú ako poduzly všetky skladové karty, ktoré mali nejaký stav na začiatku alebo na konci. Potom sa vypoćíta rozdiel medzi hodnotami. Report sa nachádza v menu Reporty/Viac/Porovnanie podľa stromu skladových kariet a treba si ho vybrať v rozbaľovacom menu na konci zoznamu.

Zoznam skladových kariet na záložke Obchod ukazuje celkové umiestnenie, ak sú vo filtri vybrané všetky sklady.

Umiestnenia na jednotlivých skladoch sú v stĺpci oddelené čiarkami a ak je na skladovej karte aj zastarané umiestnenie, je zobrazené spolu so skratkou [zst.].

Optimalizácia pamäťových nárokov pri zobrazení záložky Skladové karty v Obchode.

Teraz sa pri zobrazení všetkých skladov neťahajú z databázy úplne všetky stĺpce, pretože v zozname nie sú používané. To urýchľuje sťahovanie údajov z databázy a tým je práca so zoznamom rýchlejšia.

Na reporte skladového pohybu sa umiestnenie na sklade berie podľa skladu a nie podľa zastaranej hodnoty na skladovej karte.

Došlo k úprave reportu, aby neboli uvádzané umiestnenie tlačené z nastavenia skladovej karty a z nastavenia na sklade.

Na dialógu na výber skladovej karty filtruje pole kód všetky 3 kódy, ktoré sa dajú na skladovú kartu zadať.

Napríklad pri pridávaní skladovej karty do faktúry.

Nová možnosť pri importe skladových kariet - Iba update.

Na dialógu Import skladových kariet je potrebné vybrať typ vloženia údajov Iba update. To spôsobí to, že počas vkladania údajov zo schránky sa kontroluje kód alebo kód 1 a iba ak sa nájde zhoda, iba vtedy sa pridá riadok do podkladovej tabuľky. Všetky ostatné riadky sú ignorované. Toto umožňuje v prípade používania iba niekoľkých kódov skladových kariet aktualizovať z veľkého balíka podkladov iba tie, ktoré v systéme reálne používate.

Na záložke Obchod/Skladové karty filtruje pole kód všetky 3 kódy, ktoré sa dajú na skladovú kartu zadať.

Pole filtruje výskyt v hociktorom z polí kód.

Na riadku ponuky možno nastaviť formátovanie tlače tučným písmom a kurzívou.

Na dialógu Položka ponuky sú dve zaškrtávacie polia. Na tých sa dá vyznačiť, či sa má pri tlači v tomto riadku text formátovať na tučné písmo a kurzívu. Ovplyvnené sú stĺpce PČ a Názov.

Funkcia, ktorou možno nastaviť text na dodacom liste aj na pohybe, ktorý je napojený na faktúru.

Funkcia umožňuje dodatočne upraviť text, pretože môže nastať situácia, že máte vytvorený pohyb, ktorý je prepojený s faktúrou a na tej sa normálne nedá už nič meniť. Funkcia je v menu pravej myšky Akcie/Text na dodacom liste.

Na riadku objednávky možno nastaviť formátovanie tlače tučným písmom a kurzívou.

Na dialógu Položka objednávky sú dve zaškrtávacie polia. Na tých sa dá vyznačiť, či sa má pri tlači v tomto riadku text formátovať na tučné písmo a kurzívu. Ovplyvnené sú stĺpce PČ a Názov.

Na riadku faktúry možno nastaviť formátovanie tlače tučným písmom a kurzívou.

Na dialógu Položka faktúry sú dve zaškrtávacie polia. Na tých sa dá vyznačiť, či sa má pri tlači v tomto riadku text formátovať na tučné písmo a kurzívu. Ovplyvnené sú stĺpce PČ a Názov.

Dialóg na výber skladovej karty a záložka skladové karty umožňuje zapnúť stĺpce kód 1 a 2.

Pretože sme takto upravili filtrovanie, pridali sme na obe miesta aj dva zvyšné kódy.

Report Porovnanie prehľadu predaja a nákupu podľa stromu - Možno vytlačiť iba označený uzol.

Teraz máte možnosť vytlačiť si len konkrétny uzol v strome. Čiže keď máte veľký report, viete si z neho vytlačiť iba tú časť, ktorá je pre vás zaujímavá.

Optivus Klient Cloud

Oprava zobrazenia niektorých nepovolených modulov vo verzii Optivus Klient Cloud.

Časť povoľovaných modulov bola preberaná z nesprávnej licencie a tak mohli klienti vidieť aj niektoré moduly (napr. Požiadavky a Zariadenia), aj keď ich nemali v licencii.

Optivus všeobecne

V menu Pomoc/Zoznam prihlásených užívateľov vidno tých, ktorí práve s programom robia.

Tento dialóg už v programe bol, ale po prechode na odpájavý režim neukazoval dobré údaje. Teraz je zoznam prihláených užívateľov evidovaný na licenčnom serveri a odtiaľ je zobrazený zoznam užívateľov. Program monitoruje aktivitu užívateľov a pri každom vidíte, kedy si program spustil a kedy bola zaznamenaná jeho posledná aktivita. Aktivita je momentálne monitorovaná podľa toho, ako často program odošle log. Momentálne tie údaje nie sú veľmi presné a na dialógu sa môže čas líšiť aj o niekoľko hodín. V niektorej z budúcich verzii programu dodáme presnejšie údaje.

Žlté oznamy o dochádzke boli nahradené krajšími tabuľkovými oznamami, ktoré vedia zobraziť viac údajov a po čase samé zmiznú.

Nová tabuľka sa objavuje pri spodnom okraji programu a v plnej miere nahradzuje pôvodné žlté oznamy. Navyše tento typ oznamov sa dynamicky nafukuje až na 5 riadkov, ktoré postupne po čase samé zmiznú, aby nezaberali miesto na obrazovke.

Zníženie počtu možných chybových hlásení pri ukončovaní programu.

Niekdy sa mohlo stať, že pri ukončení programu nastala chyba, zobrazilo sa chybové hlásenie a po jeho potvrdení sa zobrazilo zase ďalšie hlásenie a tak sa to opakovalo donekonečna. Teraz program pri ukončení prestane zobrazovať prípadné chyby, ktoré nastávajú pri zlej alokácii pamäte. To by malo eliminovať tento stav, keď zobrazenie chyby vyvolalo hneď zase ďalšiu chybu.

Osoby

Na záložke Osoby možno zobraziť stĺpec rodné číslo.

Stĺpec si treba vybrať v nastavení stĺpcov.

Na dialógu na zlučovanie osôb sa zobrazuje aj rodné číslo a dátum vloženia záznamu.

Zobrazi sa iba vtedy, ak je rodné číslo uvedené.

Na záložke Osoby možno vyhľadať duplicity podľa rodného čísla.

Je to ako položka ny vyber vo filtri RČ a volá sa Duplikáty. Nájde to osoby, ktoré majú rovnaké rodné čísla.

Spisy

Na dialógu na výber z Podateľne sa dá pridávať nový záznam.

Pribudlo tlačidlo na vytvorenie nového záznamu. Ak je vo filtri nastavená firma alebo osoba, aj tie sa prenesú na nový záznam.

Zariadenia

Redizajn fitra živé na Zariadeniach.

Filter má teraz podobu rozbaľovacieho zoznamu.

Filter Živé na Zariadeniach umožňuje vyhľadávať duplikáty.

Ak si vo filtri vyberiete vyhľadanie duplikátov, program vyhľadá všetky zariadenia, ktoré majú 2x uvedené to isté číslo.