Zoznam zmien 5.64.0.1258

Optivus

Verzia 5.64.0.1258 - 31.7.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Úpravy obchodu na vystavovanie faktúr v inej sadzbe DPH pre zahraničie a e-shop.

Úprava dopĺňa možnosti číselníka DPH o sadzby DPH v iných štátoch a výbere tejto DPH na vystavenej faktúre.

Report: Porovnanie predaja a nákupu podľa stromu skladových kariet.

Report sa nachádza v menu Výstupy/Viac/Porovnanie predaja a nákupu podľa stromu skladových kariet na záložke Obchod. Na začiatku zadáte dané obdobie. Implicitne je nastavený aktuálny mesiac. Potom program zostaví strom skladových kariet. Do stromu pridá aj jednu položku pre textové položky na faktúrach. Potom zoberie riadky z vystavených faktúr, hromadných faktúr a bločkov na kase a predajnú cenu vloží do stĺpca Predaj tak, ako je skladová karta priradená do stromu. V Stĺpci s priemernými cenami sa pridá počet položiek x priemerná skladová cena v danom okamihu. Rovnako sa do reportu pridajú aj prijaté faktúry, len sa pridajú do stĺpca nákup. V stĺpci rozdiel program odpočíta predaj a nákup. Niektoré stĺpce sú sumarizačné, tie sa potom postupne spočítaju od konca stromu až po koreň.

Oprava zobrazenia chybového kódu qrcode na uhradenej faktúre.

Ak bola faktúra uhradená a v programe bolo nastavené, že uhradené faktúry nemajú používať QR kód, objavilo sa na reporte chybové hlásenie namiesto toho, aby len ostalo miesto pre QR kód prázdne.

Nový editor na číselník DPH.

Editor dopĺňa položky, ktoré sú určené pre firmy, ktoré cez e-shop veľa predávajú do zahraničia. Je to položka Štát, ktorá umožňuje priradiť danú sadzbu DPH ku konkrétnemu štátu a položka implicitná, ktorá sa nastaví ako DPH pre novú faktúru.

Skladový pohyb typu výdajka sa dá uložiť medzi vzory.

Na záložke Obchod označíte skladový pohyb a použijete funkciu Sklad/Pridanie výdajky medzi vzory. Program si vyžiada názov a pod týmto názvom uloží zoznam skladových kariet spolu s množstvami.

Optivus Klient Cloud

Optivus Klient Cloud odstraňuje staršie setupy z inštalačného adresára.

Súbory sa nachádzajú v adresári internet_update a sú odstránené súbory, ktoré majú viac ako 2 mesiace. Toto zabezpečuje, že v adresári stále ostane dosť setupov pre prípad, ak Optivus potrebuje použiť niektorý z predchádzajúcich setupov a nepotrebuje si ich vtedy stiahnuť z Internetu.

Optivus všeobecne

Optivus odstraňuje staršie logy z adresára s logmi.

Logy sa nachádzajú v adresári log a sú odstránené logy staršie ako 12 mesiacov. Za určitých okolností môže byť v tomto adresári aj niekoľko GB starých logov, takže teraz Optivus nespotrebuje toľko miesta na disku.

Osoby

Funkcia na zlúčenie osob.

Ak multivýberom označíte dve osoby, môžete použiť funkciu Osoby/Zlúčiť dve osoby. Zobrazí sa dialóg s informáciami o dvoch osobách a ich súvislosťami.Vyberiete si jednu alebo druhú osobu a dáte do nej zlúčiť tú druhú. Všetky odkazy z objektov Optivusu sa prelinkujú na vybranú osobu. Druhá osoba sa odhodí do koša. Do histórie sa poznačia všetky vykonané zmeny.

Funkcia na zistenie, kde všade v systéme je daná osoba odkazovaná.

Funkcia sa nach=adya v detailopch osobz a zobrazí strom podľa modulov a pod každým modulom zoznam hypertextov na objekty, ktoré danú osobu nejako odkazujú.

Funkcia na hromadné vymazanie osob.

Primárne slúži táto funkcia napríklad na vymazanie importovaných osob, ktoré boli omylom importované. Využíva sa normálna funkcia na mazanie osoby. Treba si prepnúť tabuľko so zoznamom osob pomocou Ctrl-M do multivýberu, zaškrtnúť požadované osoby a použiť funkciu Vymazať osobu. Ak sú s niektorou osobou prepojené objekty v programe, tak taká osoba sa nevymaže a program o nej vypíše chybové hlásenie. Ostatné osoby sa vymažú.

Osobu možno vymazať iba do koša.

V programe už nemožno priamo vymazať osobu. Maže sa iba do koša, aby bolo možné opraviť prípadné problémy, keď niekto príliš rýchlo vymazal osobu. Na mazanie sa pouźíva rovnaka funkcia, iba sa upravilo jej správanie.

Na Záložke Osoby bol zrušený filter Živé osoby.

Už nie je potrebný, nahradzuje ho komplexnejší filter Stav.

Na Záložke Osoby bol doplnený filter Stav.

Umožňuje filtrovať podľa položiek Všetci, živé, zrušená a v koši.

Dialóg na výber osoby nezobrazuje osoby v koši.

Toto bolo upravené vzhľadom na to, že sa pridávalo mazanie osôb cez kôš. Osoby, ktoré sa raz ocitnú v koši, sa nedajú vyberať cez tento dialóg. Pre program sa správajú, ako keby neexistovali.

Funkcia na vysypanie osôb z koša.

Funkciou sa dá vymazať kôš s vymazanými osobami. Funkcia sa nachádza v menu Kôš/Vysypať kôš. Funkciu treba povoliť v nastavení programu Práva užívateľov/Osoby/Funkcie koša.

Funkcia na obnovenie osoby z koša.

Funkciou sa dá obnoviť vymazaná osoba. Funkcia sa nachádza v menu Kôš/Obnoviť osobu z koša. Funkciu treba povoliť v nastavení programu Práva užívateľov/Osoby/Funkcie koša.

Pole štát na osobe.

Doplnilo sa nové pole na dialóg a do tabuľky so zoznamom osôb.

Spisy

Vymazaná úloha v spise sa zapíše do histórie spisu.

Predtým sa toto vymazanie nepoznačilo a ak užívateľ omylom úlohu vymazal, nijako sa nedozvedel, ktorú úlohu vymazal.

Úlohy

Priradenie pohybu na úlohu implicitne filtruje výdajky.

Teraz sa dialóg spustí so zapnutým filtrom na druh výdajky.

Na úlohe možno vytvoriť výdajku funkciou na vytvorenie kópie existujúcej výdajky.

Na záložke Podrobnosti sú rozšírené možnosti na tlačidle Výdajka. V rozbaľovacom menu je funkcia Kopírovanie existujúceho skladového pohybu.

Vymazanie úlohy na záložke Úlohy sa zapisuje do histórie spisu.

Aj daná úloha v spise.

Na úlohe možno vytvoriť výdajku funkciou na pridanie výdajky zo vzoru.

Na záložke Podrobnosti sú rozšírené možnosti na tlačidle Výdajka. V rozbaľovacom menu je funkcia Pridať výdajku podľa vzoru. Zobrazí sa zoznam vzorov. Jeden si vyberiete a podľa neho sa do výdajky pridajú skladové karty spolu s množstvami.