Zoznam zmien 5.62.0.1249

Optivus

Verzia 5.62.0.1249 - 31.5.2021

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Doplnenie QR kódu na vystavenú faktúru.

Možno sa nastaviť v nastavení programu menu a heslo do služby Pa By Square. Potom ak si na vystavenej faktúre povolíte zobrazenie QR kódu, začne sa kód generovať na konci faktúry pod tabuľkou s výslednou sumou.

Vylepšenia reportov ponúk - optimalizácia reportu na výšku.

Niektoré časti textov boli zmenšené, aby sa šetrilo priestorom. Boli optimalizované vzdialenosti medzi jednotlivými tabuľkami.

Oprava zobrazenia konštantného symbolu.

Po prechode na cache verziu tohto číselníka z neho omylom vypadol samotný kód a ostal len popis. Teraz sa v ponuke opäť zobrazuje kód a popis.

Redizajn reportu vystavenej faktúry do moderného vzhľadu.

Ten istý vzhľad, ako report ponúk.

V nastavení programu možno nastaviť výšku loga a podpisu.

Parameter sa nastavuje v položkách Globálne nastavenie/Výška loga a Personálne nastavenie/Výška podpisu. Nastavenie sa prejavuje napríklad pri moderných faktúrach a ponukách, kde logo a podpis vyplnia celú povolenú plochu pre tieto dva obrázky.

Oprava chyby Cannot drop table ##optivus_semafor_faktura.

Chyba sa prejavovala v Cloude pri niektorých operáciách s faktúrou.

Redizajn reportu vystavenej hromadnej faktúry do moderného vzhľadu.

Ten istý vzhľad, ako report ponúk.

Filter skladových pohybov podľa názvu.

Skladové pohyby možno filtrovať podľa toho poľa.

Redizajn reportu vystavenej predfaktúry do moderného vzhľadu.

Ten istý vzhľad, ako report ponúk.

Dialóg Kontrola vložených údajov je upravený do memo podoby s posuvnou lištou.

Mohlo sa stať, že dialóg vypísal toľko údajov, ž sa nezmestili na obrazovku. Teraz má dialóg posuvnú lištu, takže sa dá celý text oznamu zobraziť.

Redizajn reportu vystavenej faktúry v cudzej mene do moderného vzhľadu.

Ten istý vzhľad, ako report ponúk.

Oprava zablokovania jednotkovej ceny na prijatej faktúre.

Ak bolo nastavené Obchod/Faktúry vystavené/Zmena jednotkovej ceny na hodnotu nie, nedala sa cena editovať ani na prijatej fakltúre.

Optivus všeobecne

Oprava chyby reportu generovaný do PDF a uloženého do toho istého adresára vypísal chybu o nemožnosti prepísania súboru.

Táto chyba vznikla ešte počas prechudu medzi verziami 4 a 5 programu. Teraz program korektne porovnáva cestu k súboru a keď sa zhoduje, vtedy nič neprepisuje a rovno otvorí PDF v prehliadaći.

Na reporte možno nastaviť, či sa má tlačiť aj pozadie.

Nastavenie sa nachádza na reporte po stlačení tlačidla Okraje a zaškrtnutí položky Tlačiť farbu pozadia.

Na reporte možno nastaviť hlavičku a pätu.

Nastavenie sa nachádza na dialógu s nastavením okrajov. Možno nastaviť tri hodnoty pre hlavičku a tri pre pätu. Môžete použiť názov tlačeného dokumentu a číslovanie strán.

Na reporte možno nastavenú hlavičku a pätu generovať do PDF.

Nastavenie sa nachádza na dialógu s nastavením okrajov. Možno nastaviť tri hodnoty pre hlavičku a tri pre pätu. Môžete použiť názov tlačeného dokumentu a číslovanie strán.

Redizajn dialógu reportu.

Dialóg dostal modernejší vzhľad, plocha samotného reportu je väčšia a ovládacie prvky možno schovávať.

Oprava triedenia tabuliek, ktoré na načítavajú z lokálnej cache.

V rámci urýchlenia programu sme implementovali lokálnu cache na niektoré tabuľky, ktoré sa často nemenia. To sa prejavovalo tak, že sa prvýkrát zobrazila tabuľka správne zotriedené, ale potom sa už nčítala z chace a nedodržala pôvodné triedenie. Táto oprava problém odstraňuje.

Oprava chybového hlásenia počas štartu programu, že vypršal timeout na pripojenie.

Toto hlásenie sa objavovalo prevažne užívateľom v Cloude. Predtým bol timeout nastavený na 5 sekúnd a potom bolo potrebné potvrdiť obnovenie spojenia. Teraz je timeout nastavený na 3 sekundy a program sám skúsi 3x pripojenie, kým sa začne zobrazovať potvrdzujúci dialóg.