Zoznam zmien 5.54.0.1205

Optivus

Verzia 5.54.0.1205 - 30.9.2020

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Pri pridávaní ďalších účtov k firme je povinný údaj IBAN.

Číslo účtu a banka už povinné nie sú.

Obchod

Vystavenie faktúry, objednávky a ponuky v inej mene vyplní automaticky kurz NBS do správnych polí na doklade.

Teraz sa po stlačení hypertextu Kurz NBS rovno zobrazí ponuka s aktuálnymi kurzami. Po výbere konkrétnej meny sa údaje o aktuálnom kurze zapíšu do správnych polí na doklade. V predchádzajúcej verzii sa len zobrazila stránka na portáli NBS, odkiaľ bolo potrebné daný kurz prekopírovať.

Nová výdajka z príjemky nenastavuje na pohybe firmu na vlastnú.

Teraz sa vytvorí príjemka bez nastavenej firmy.

Oprava nastavenia kurzora do poľa filtra pri pridávaní skladových kariet do dokladov.

Niektoré polia mali nastavené nesprávne identifikátory a preto sa mohlo stať, že pri opakovanom zobrazení dialógu bol kurzor v inom poli, než by užívateľ očakával.

Skladové karty možno filtrovať podľa užívateľských vlastností.

Ak nastavíte niektorú užívateľskú vlastnosť tak, že sa má zobraziť vo filtri, po reštarte programu sa objaví vo filtri na záložke Obchod/Skladové karty.

Ak sa na existujúcej faktúre zmení cudzia mena, program prepočíta existujúce položky do tejto cudzej meny automaticky.

Program teraz automaticky prepočíta položku tak, aby sedela cena v EUR, dopočíta cenu v cudzej mene a odstráni DPH.

Ak sa na existujúcej objednávke zmení cudzia mena, program prepočíta existujúce položky do tejto cudzej meny automaticky.

Program teraz automaticky prepočíta položku tak, aby sedela cena v EUR, dopočíta cenu v cudzej mene a odstráni DPH.

Ak sa na existujúcej ponuke zmení cudzia mena, program prepočíta existujúce položky do tejto cudzej meny automaticky.

Program teraz automaticky prepočíta položku tak, aby sedela cena v EUR, dopočíta cenu v cudzej mene a odstráni DPH.

Na vystavenej a prijatej faktúre na dialógu sa čísla účtov používajú v tvare názov/IBAN/SWIFT.

V predchádzajúcej verzii sa používalo staršie zobrazovanie podľa účtu a banky.

Vylepšenie kontroly do mínusu na skladovom pohybe (výdajka, prevodka), ak bola skladová karta použitá vo viac riadkoch.

Predchádzajúca verzia programu zlyhala napríklad vtedy, ak ste na sklade mali 2 položky a v skladovom pohybe sa vyskytli 2x riadky s 2 kusmi na jednom riadku. Nový algoritmus správne vypočíta, že rozdiel 2 kusy na sklade chýba.

Vylepšenie kontroly do mínusu na položke skladového pohybu (výdajka, prevodka), ak bola skladová karta použitá vo viac riadkoch.

Teraz to zachytí všetky možné kombinácie, ktoré predchádzajúca verzia nerozoznala. Berie do úvahy diferenciálnu zmenu množstiev na celej výdajke, takže teraz už neprejde výdaj, kde jedotlivé riadky sú pod množstvom na sklade, ale ich sumár by stav na sklade prekročil.

Oprava kontroly do mínusu pri vytvorení výdajky z objednávky.

Teraz program odhalí aj prípady, že je jeden tovar vo viac riadkoch, ktoré jednotlivo neprekračujú stav na sklade. Program postupne ráta pre daný tovar zostatok a postupne vypočíta pre každý riadok, že koľko ešte máme tovaru na sklade. Snaží sa vybaviť postupne jednotlivé riadky, kým nedôjde k vyčepaniu stavu na sklade.

Oprava kontroly do mínusu pri vytvoreni faktúry s viac riadkami tovaru, ktoré samostatne neprekračujú stav na sklade.

Predtým sa dala vytvoriť faktúra, ktorá mala napríklad 2 riadky po 1 kuse a na sklade bol iba jeden kus. Treaz sa kontroluje komplexne celá faktúra.

Optivus všeobecne

Optivus pri štarte nastaví správny typ prístupu k dokumentom, aj keď sa nepodarilo spojiť s licenčným serverom.

Optivus podporuje ukladanie dokumentov v Optivus Cloud a v prípade, že sa pri štarte nepodarilo spojiť s licenčným serverom, program sa nedokázal dobre nastaviť a dokumenty boli neprístupné. Teraz je to považované len za drobné zlyhanie Internetu a kópia posledne získaných parametrov sa v takom prípade prečíta z databázy.

Osoby

Pri kontrole e-mailových adries môže mať doména 2-6 znakov.

Toto sa prejavovalo napríklad pri doménach s dlhším názvom (napr. .legal), ktoré pôvodný algoritmus odmietal ako nesprávne.

Registratúra

Na stavovej lište sa zobrazuje informácia o nahrávaní dokumentu do Optivus Cloud.

Informácia sa zobrazuje v dvoch režimoch ukladania doumentov. 1. Vkladanie v samostatnom vlákne. 2. Vkladanie do Optivus Cloud. Oba prípady neblokujú prácu s programom, pokiaľ sa deje samotné vkladanie dokumentov. Počas vkladania sa v pravom dolnom roku zobrazí červený nápis Dok. X. V X je uvedený počet dokumentov, ktoré ešte čakajú na odoslanie. Po odoslaní dokumentov červený nápis zmizne.

Triedenie záznamov v registratúre pri zapnutom stránkovaní a kliknutí na stĺpec.

Teraz program korektne zotriedi záznamy aj pri zapnutom stránkovaní.

Informácia o dokumente v registratúre.

Funkcia menu Registratúra/Informácia o dokumente slúži na zobrazenie informácií o súboroch, ktoré sa nachádzajú v dokumente. Dialóg zobrazí informácie o veľkosti súborov. Ak je súbor uložený v Optivus Cloud, sú zobrazené aj GUID informácie, slúžiace na lokalizáciu súboru.

Interný prehliadač obrázkov vie zobraziť súbor z Optivus Cloud.

Interný prehliadač obrázkov sa zobrazuje pri stlačení klávesy CTRL a kliknutí na hypertext s dokumentom. Teraz vie stiahnuť a zobraziť súbor, ktorý je uložený v Optivus Cloud.

Z dialógu s informáciou o dokumente si možno prehliadať obrázky v internom prehliadači.

Táto funkcia slúži na to, aby ste si mohli pohodlne prehliadať obrázky vo formáte JPG a PNG v prípade, že sa ich nachádza viac v jednom dokumente. Na tomto dialógu sa rozhodujete, ako budete postupovať ďalej v prípade, že sú obrázky príliš veľke a pomocou iných funkcií ich budete zmenšovať.

Oprava hlásenia o nemožnosti otvoriť dokument, lebo prebieha jeho vkladanie.

Celá kontrola bola odstránená, pretože v programe nie je možné zaručiť, že sa v priemehu čase nemení spôsob ukladania dokumentov. Je k dispozícii niekoľko rôznych algoritmov a typov úložísk a podmienky v nich nie sú všade úplne rovnaké. Preto sme túto kontrolu odstránili.

Lepšie hlásenie chyby pri sťahovaní dokumentu z Optivus Cloud.

Napríklad ak vznikne problém na sieti a nie je prístupný Internet.

Lepšia detekcia problémov pri sťahovaní dokumentov z Optivus Cloud.

Program teraz presnejšie popíše, čo sa stalo. Rozoznáva bežné problémy s vypadnutím spojenia ako aj prípady, že nesúhlasia záznamy medzi Cloudom a lokálnymi informáciami o dokumente. Tieto informácie nám pomôžu pri odhaľovaní možných chýb.

Lepšia detekcia problémov pri odosielaní dokumentov do Optivus Cloud.

Program teraz presnejšie popíše, čo sa stalo. Rozoznáva bežné problémy s vypadnutím spojenia ako aj prípady, že nesúhlasia záznamy medzi Cloudom a lokálnymi informáciami o dokumente. Tieto informácie nám pomôžu pri odhaľovaní možných chýb.

Existujúci dokument je možné presunúť do Optivus Cloud na dialógu Informácie o dokumente.

Na dialógu sa na to používa tlačidlo Do Cloudu. Ak máte povolený Optivus Cloud na ukladanie dokumentov.

Na záložke Registratúra možno filtrovať dokumnety podľa toho, či sa nachádzajú v Optivus Cloud.

Filter sa nachádza v novo pridanej sekcii filtra, ktorá sa týka Cloudu.