Zoznam zmien 5.49.0.1194

Optivus

Verzia 5.49.0.1194 - 30.4.2020

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Klient: Optimalizácia dialógu na výber firiem.

Optimalizovali sa sťahované stĺpce, zoskupovali sa prístupy do databázy a upravil sa algoritmus stránkovania a označenia existujúcej firmy.

Klient: Optimalizácia zobrazenia dialógu Firma.

Dialóg sa teraz zobrazí rýchlejšie.

Obchod

V detailoch zoznamu cenových ponúk možno zapnúť stĺpce kód a EAN.

V detailoch označenej cenovej ponuky.

Na dialógu Faktúra na záložke Podrobnosti bola odstránené položka Odosielať na FTP.

Zastaraná položka.

Na dialógu Objednávka na záložke Podrobnosti bola odstránené položka Odosielať na FTP.

Zastaraná položka.

Do nastavenia programu pribudla možnosť dostávať oznam pri zmene ISO na faktúre a ponuke.

Nie každému vyhovovalo, že sa oznam zasiela pri zmene. Teraz sa dá nastaviť, či sa má oznam odoslať. Implicitná hodnota je áno. V nastavení programu sa položka nacházda v Práva užívateľov/Obchod/Zaslať ISO oznam.

V reporte Inventúra ku dňu sa dá vybrať zoznam skladov.

V zozname skladov pribudla položka Vybrať sklady. Ak ju použijete, potom sa zobrazí doplňujúci dialóg, ktorý umožňuje vybrať sklady. Implicitne sú zaškrtnuté všetky živé sklady. Po výbere sa report vypočíta pre všetky označené sklady. Report sa v tomto prípade mierne zmení v stĺpci umiestnenie na sklade. Tu sú všetky umiestnenie z vybraných skladov oddelené čiarkami.

Optivus všeobecne

Klient: Optimalizácia sťahovania dát do tabuliek.

Do programu bol doplnený algoritmus, ktorý umožňuje sťahovať iba tie údaje, ktoré sú viditeľné v zobrazenej tabuľke. Množstvo prenášaných údajov sa prispôsobuje tomu, čo má užívateľ vybrané v stĺpcoch.

Klient: Zoskupovanie prístupov do databázy v odpájavom režime.

Naša databáza pracuje v offline režime, čo znamená, že sa po každom selecte odpojí. Pripojenie trvá určitý čas. Zoskupovanie prístupov vytvára logické bloky v programe, počas ktorých sa program neodpojí od databázy, aby mohol naraz vykonať niekoľko selectov. To výrazne urýchľuje operácie, počas ktorých sa musí vykonať naraz veľa operácií s databázou.

Klient: Optimalizácia zobrazenia histórie na dialógoch.

Zobrazenie histórie je teraz rýchlejšie. Prejavuje sa to najmä na dialógoch, kde sú časté zmeny a je potrebné prehľadať veľa údajov.

Klient: Optimalizácia zobrazenia súvislostí na dialógoch.

Súvislosti sa teraz zobrazia rýchlejšie.

Klient: Optimalizácia štartu programu.

Bolo optimalizované zoskupenie prístupov do databázy. Pri štarte sa to môže prejaviť nárastom rýchlosti 1-10 s. Závisí to od toho, na ktorej záložke program štartuje. V Klientovi je urýchlenie najviac viditeľné.

Klient: Optimalizácia prepínania záložiek na hlavnom okne.

Každé prepnutie hlavnej záložky je teraz vykonané v režime zoskupených prístupov do databázy. To výrazným spôsobom urýchľuje prepnutie záložiek. Najvýraznejšie to je viditeľné pri prvom otvorení danej záložky po spustení programu.

Klient: Optimalizácia ukladania transakčných údajov do databázy.

Toto je zásadná úprava rýchlosti, akou sa ukladajú údaje v transakcii z rozpracovaného stavu, v akom ich vidíte v dialógoch. Transakčné údaje sa ukladajú do databáza v okamihu stlačenia tlačidla OK. Celý tento proces bol optimalizovaný, aby sa údaje uložili v režime zoskupeného prístupu do databázy. V niektorých prípadoch (napr. faktúry) sa v takomto okamihu spúšťajú desiatky zápisov do databázy. Táto úprava by mala byť viditeľná aj pri normálnom používaní programu. V režime klienta môže byť miestami úspora v desiatkach sekúnd.

Z nastavenia programu boli odstránené položky, nastavujúce odosielanie na FTP server.

Zastarané nastavenie.

Osoby

Klient: Optimalizácia dialógu na výber osôb.

Optimalizovali sa sťahované stĺpce, zoskupovali sa prístupy do databázy a upravil sa algoritmus stránkovania a označenia existujúcej osoby.

Klient: Optimalizácia zobrazenia dialógu Osoba.

Dialóg sa teraz zobrazí rýchlejšie.

Klient: Optimalizácia záložky Osoby.

Z databázy si teraz sťahuje iba tie stĺpce, ktoré sú viditeľné v tabuľke.

Na záložke Osoby si možno zapnúť stĺpec kategórie.

V stĺpci sú všetky priradené kategórie, navzájom oddelené čiarkami.

Registratúra

Na dialógu Dokument na záložke Podrobnosti bola odstránené položka Odosielať na FTP.

Zastaraná položka.

Spisy

Klient: Optimalizácia štartu záložky Spisy.

Záložka sa teraz rýchlejšie inicializuje.

Klient: Optimalizácia dialógu Spis.

Štart dialógu aj prepínanie záložiek je teraz rýchlejšie.

Do spisu možno vložiť prílohu z e-mailu v Outlooku.

Ak sa nachádzate na dialógu Spis a na záložke Dokumenty, po stlačení tlačidla Vložiť v ponuke pribudla možnosť Z Outlooku (výber). Táto funkcia zobrazí dialóg s ponukou nikeoľkých akcií. Vložiť celý e-mail, vložiť iba text e-mailu, vložiť výber príloh alebo vložiť jednu konkrétnu prílohu.

Na dialógu na výber spisov sa zobrazuje stĺpec osoba.

Na spisoch sa dá vypĺňať kontaktná osoba, preto bol doplnený aj tento stĺpce na dialóg, aby sa uľahčilo hľadanie spisov.

Na dialógu Spis na záložke Podrobnosti bola odstránené položka Odosielať na FTP.

Zastaraná položka.