Zoznam zmien 5.48.0.1189

Optivus

Verzia 5.48.0.1189 - 31.3.2020

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Na vystavenej faktúre možno nastaviť, že sa nedá zmeniť jednotková cena.

V nastavení programu práva užívateľov/Obchod/Faktúry/Faktúry vystavené/Zmena jednotkovej ceny možno zakázať uźívateľovi zmenu jednotkovej ceny. Vterdy môže iba poskytovať zľavu na cenu, ktorá prichádza zo systému.

Na dialógu faktúry, objednávky a ponuky sa dá text pred a za faktúrou editovať pomocou hypertextu vo veľkom okne.

Kliknutím na hypertext pred veľkým textovým poľom sa zobrazí veľké okno editora, v ktorom možno text pohodlne upravovať.

Pri vytvorení skladového pohybu z MODO sa do poznámky zapíšu zdrojové údaje, z ktorých sa import urobil.

Je to bezpečnostné opatrenie, dôležité pre analýzu možných cýb.

Oznam po schválení ISO faktúry alebo ponuky.

Po schválení ISO na faktúre, alebo po vyplnení ISO položiek na ponuke sa odošle autorovi faktúry alebo ponuky oznam o ISO zmenách.

Upravenie kontroly kreditu na firme.

V predcháduajúcej verzii programu bola chyba a aj v prípade dostatku kreditu program odmietol pokračovať ďalej, keď bola aspoň jedna neuhradená faktúra. Nové pravidlo funguje tak, že pokiaľ je kreditu dostatok, aj v prípade nastavenia Vystavené faktúry/Kontrola kreditu povolí pokračovať na chybu je toto považované za varovanie. Chybou sa to stáva až po vyčerpaní kreditu pod nulu.

Na skladovom pohybe možno upravovať predajnú cenu.

Toto umožňuje nahradiť zdĺhavé vymazanie a následné pridanie položky v prípade, že sa ceny v sklade výrazrnejšie menia a skladový pohyb je už vytvorený. Dá sa takto korigovať výpočet zisku na faktúre, ktorá sa z danéhop pohybu vyrobí. Funkcia je prístupná iba pri nastavení programu Práva užívateľov/Obchod/Skladové pohyby/Úprava priemernej ceny na pohybe.

Optivus všeobecne

Oprava vytvorenia novej demo databázy.

V databáze pribudlo niekoľko tabuliek, ktoré sa nemôžu kopírovať počas vytvárania demo databázy. Tieto sa už teraz program nepokúša kopírovať a potom nevzniká chyba z kopírovania.

Pri zmene nastavenia parametrov pripojenia sa vytvára záloha súboru s nastavením.

Táto funkcia slúži na to, aby sme mali k dispozícii 10 posledných nastavení, ktoré sa udiali. Toto nám pomôže v prípade, že sa súbor s nastavením vymazal. Môžeme sa takto rozhodnúť, ktoré nastavenie použijeme na obnovenie. Primárne je táto funkcia určená pre našich technikov, ktorí obvykle s týmto súborom manipulujú. Sú tam ale aj iné možnosti, kedy sa súbor s nastavením zmení. Napríklad pri vytváraní dema, alebo jeho mazaní.

Registratúra

Ak užívateľ nemá prístup k dokumentu, chybové hlásenie obsahuje presnejšiu identifikáciu, prečo nemá prístup.

Program oznámi, ktoré pravidlo nastavenia použil naposledy a v ktorej časti overovania sa prístup k dokumentu zakázal.

Spisy

V zozname spisov si možno zapnúť stĺpec Pobočka.

V stĺpci Pobočka sa zobrazuje názov pobočky a mesto.

Plná podpora SSL pre SMTP.

V nastavení parametrov SMTP servera sme doplnili položku Práva užívateľov/Oznamy/SSL prihlásenie cez SMTP. Ak je zaškrtnutá, potom sa program pokúša spojiť so SMTP serverom rovno cez SSL. Ak zaškrtnutá nie je, potom sa program spojí normálne a aj spojenie podporuje SSL, prepne sa naň. Doporučené je nechať toto nastavenie vypnuté a použiť ho iba vtedy, keď nemáte inú možnosť.