Zoznam zmien 5.47.0.1188

Optivus

Verzia 5.47.0.1188 - 29.2.2020

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Z menu vo firmách bola odstránená zastaraná položka Hľadaj komunikáciu cez mailserver.

Optivus Mailserver sa už nepredáva.

Obchod

Výstup Upomienka v cudzej mene.

Na výberovom dialógu si možno zaškrtnúť pole Cudzia mena a vtedy sa do reportu doplnia dva stĺpce, ktoré obsahujú sumu v cudzej mene a samotnú cudziu menu.

Na dialógu Manko a prebytok možno tabuľky kopírovať do schránky.

Zaškrtnutím Schránka sa mení význam troch tlačidiel, ktoré skopírujú tabuľku do schránky. Odtiaľ ich môžete nakopírovať do Excelu a ďalej spracovať.

Prístup k objednávkam možno obmedziť v nastavení programu.

Nastavuje sa osobitne prístup k vystaveným a prijatým objednávkam. Implicitne je prístup povolený. Obmedzenie spôsobí to, že sa užívateľovi nezobrazia v obchode príslušné záložky. V menu nemôže vytvoriť novú objednávku a nemôže ani objednať do skladu. Nie je možná ani zmena objednávky (napríklad cez hypertexty alebo cez vytváranie hypertextov). V spise sa to týka funkcii pridať vystavenú a prijatú objednávku, zmena objednávky, vymazanie, kópia, rozdelenie a tlač objednávky.

V detailoch skladovej karty sa vymazané pohyby zobrazujú ako vyškrtnuté.

Predtým, ako sme začali pouźívať detaily, bola na tomto mieste obyčajná tabuľka, ktorá to tak zobrazovala. Po prechode na detaily nebola k dispozícii technológia, ktorý by to aj v detaile takto zobrazila. V tejto verzii sme detaily upravili tak, aby sa dali zobraziť aj riadky, ktoré boli označené ako vymazané pomocou šedej farby a preškrtnutia.

Report Inventúra ku dňu možno triediť podľa viacerých parametrov.

V predchádzajúcej verzii bol report triedený iba podľa názvu skladovej karty. Teraz máte k dispozícii viac možností. Môžete teraz napríklad tiediť aj podľa stromu skladových kariet, kódu alebo EAN. Takto si ľahšie vytvoríte report, ktorý je zoradený tak, aby sa vám v ňom pohodlnejšie hľadali.

Report Predaj podľa stromu skladových kariet obsahuje aj stĺpec množstvo.

Doplnili sme tento stĺpec, takže sa dá z reportu ľahko zistiť, v ktorej vetve stromu skladových kariet sa toho koľko predalo.

Report Predaj podľa stromu skladových kariet podľa uźívateľov obsahuje aj stĺpec množstvo.

Doplnili sme tento stĺpec, takže sa dá z reportu ľahko zistiť, v ktorej vetve stromu skladových kariet sa toho koľko predalo.

Import skladovej karty z Excelu na konkrétny sklad.

Pri importe skladovej karty si možno vybrať, na ktorý sklad sa bude importovať.

Oznamy

Odosielanie cez SMTP server sa pokúša zapnúť SSL komunikáciu v prípade, že SMTP server podporuje SSL.

Možno si to vyskúšať na záložke Oznamy v položke menu Test/Test SMTP. Ak sa vo vypísanom logu objavia riadky

STARTTLS 220 2.0.0 SMTP server ready potom SSL spojenie možno vytvoriť. V programe nie je potrebné nič nastavovať, SSL spojenie sa vytvorí automaticky.

V ozname o úhrade faktúry je teraz uvedená plná adresa odberateľa.

Toto lepšie upresňuje, aká faktúra bola uhradená a rieši aj vystavené faktúry na osoby.

Registratúra

Automatické prepojenie reportu vystavenej faktúry s generovaným dokumentom vloženým do registratúry.

Ak tlačíte faktúru a vložíte ju ako PDF do regidtratúry, vo faktúre sa automaticky vytvorí hypertext s prepojením na tento dokument.

Spisy

Strom podriadených spisov v detailoch na spisoch.

V detailoch Spisy si možno zapnúť pohľad Nadriadené/Podriadené, ktorý zobrazí v hierarchickej podobe vzťahy medzi všetkými spismi, ktoré súvisia s označeným spisom. Vyhľadajú sa všetci predchodcovia aj všetci nasledovníci a výsledok je zobrazený v strome spisov.

Strom podriadených spisov v detailoch na zariadeniach.

V detailoch Spisy si možno zapnúť pohľad Nadriadené/Podriadené, ktorý zobrazí v hierarchickej podobe vzťahy medzi všetkými spismi, ktoré súvisia s označeným zariadením. Vyhľadajú sa všetci predchodcovia aj všetci nasledovníci a výsledok je zobrazený v strome spisov.

V detailoch Spisy v záložkách Spisy a Zariadenia možno používať akciu Vyhodnotenie nákladov na spisy.

Akcia vyhodnotí všetky spisy, ktoré sú práve zobrazené v danom detaile.

Z kontextového menu v spise bola odstránená zastaraná položka na vloženie dokumentu z Optivus Mailservera.

Optivus Mailserver je program, ktorý sa už nepredáva.