Zoznam zmien 5.46.0.1186

Optivus

Verzia 5.46.0.1186 - 31.1.2020

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Odstránenie pôvodnej funkcie na automatický obed zo softvérového turniketu.

Funkcia bola nahradená inou funkciou, ktorá sa spúšťa obvykle v noci a modifikuje chýbajúce záznamy v dochádzke. Táto funkcia bola odstránená, pretože robila problémy vtedy, ak mali naraz spustený program viacerí užívatelia.

Oprava kontoly neprítomnosti podľa hardverového turniketu.

Ak užívateľ odišiel a následne prišiel v tej istej minúte, mohlo sa stať, že kontrola zobrazila jeho neprítomnosť v žltom prúžku v hornej časti obrazovky. V prípade používania hardverového turniketu bolo v tomto prípade hlásenie ešte viac mätúce, pretože zobrazovalo informácie zo softvérového turniketu.

V softvérovom turnikete je v ponuke zoznam iba tých užívateľov, ktorí sú viditeľní v ponukách.

Predtým boli v zozname všetci, ktorí neboli vymazaní.

Prepočítanie dochádzky podľa hardverového turniketu sa nepodarí, ak na dané dni existujú záznamy zo softvérového turniketu.

Toto mohlo spôsobovať problémy pri použití oboch systémov. Teraz má kontrola vylúčiť to, že keď má pár užívateľov na dané dni záznamy v softvérovom turnikete, predpokladá sa, že ho používajú a vtedy je zakázané daný deň prepočítať podľa hardvérového turniketu.

Kasa

Ak zlyhá automatická detekcia vytlačeného bločku, užívateľ môže bloček potvrdiť ručne pomocou vizuálnej kontroly UID a OKP.

Na detekciu sa používa jednoduchý algoritmus. Získa sa info z kasy pred bločkom a po vytlačení. Porovnaním poradového čísla sa dá zistiť, ci sa poradové číslo dokladu zmenilo. Ale niekedy táto kontrola zlyhá. Zaznamenali sme prípad, keď došlo k nejakému výpadku na Internete a potom obsahovalo info z kasy úplne iné údaje. Teraz môže v takomto prípade užívateľ porovnať identifikačné čísla na bločku a na dialógu, kde ich vypíše Optivus. Ak sa zhodujú, môže potvrdiť správosť zapísania do kasy.

Obchod

Oprava stlačenia tlačidla Vymazať na dialógu Započítanie pohľadávok.

Po stlačení dialógu nasleduje otázka programu. Bez ohľadu na výber z ponuky (áno, nie) sa akcia vždy vykonala.

Doplnené stĺpce na použitých dieloch v spise - priemerné ceny.

Na zálkožke pribudli priemerné ceny v sklade a priemerné ceny v čase vytvorenia skladového pohybu.

V ponuke pribudla funkcia na prepočítanie cien podľa aktuálneho stavu na sklade.

Funkcia sa nachádza v menu pravej myšky. Po prepočte zobrazí všetky skladové karty, na ktorých sa upravila cena.

Oprava chybného pravidla na kontrolu prístupu k vystaveným faktúram.

Pravidlo zle kontrolovalo hypertexty na prijaté faktúry a pri niektorých kombináciách porovnalo prístup k vystavenej faktúre s pravidlom pre prijaté faktúry. A potom nepustilo užívateľa na faktúry alebo dokladu z kasy.

Nastavenie oprávnenia na nefaktúrovanie skladového pohybu.

V predchádzajúcej verzii sa nič nenastavovalo. Pravidlo (Práva užívateľov/Obchod/Skladové pohyby/Môže nastavovať nefaktúrovať) je rozdelené na vystavené a prijaté faktúry. Implicitná hodnota je áno.

Nastavenie oprávnenia na stornovania faktúry.

V predchádzajúcej verzii sa nič nenastavovalo. Pravidlo (Práva užívateľov/Obchod/Faktúry vystavené/Storno faktúry) je rozdelené na vystavené a prijaté faktúry. Implicitná hodnota je áno.

Do objednávky možno pridávať položky z rôznych skladov stlačením jedného tlačidla.

Funkcia sa správa rovnako, ako pred pár mesiacmi pridaná funkcia na faktúre. Vo výberovom dialógu na skladové karty sú pri spodnom okraji dialógu tlačidlá, na ktorých sú stavy na všetkých skladoch. Stlaćením tlačidla sa tovar pridá z konkrétneho skladu jediným stlačením tlačidla.

Stĺpec Umiestnenie na detaile položky prijatej objednávky.

Na detailoch prijatej objednávky si možno zapnúť nový stĺpec.

Report Strom skladových kariet.

Report sa nachádza v obchode v menu Výstupy/Viac/Strom skladových kariet.

Optivus všeobecne

Sťahovanie licencií na počítače teraz možno robiť online na dialógu s licenciami.

Predtým sa na vydanie licencií čakalo asi 10 minút a sťahovalo sa to druhým tlačidlom, než bolo odoslanie. Teraz je na dialógu s licenciami nové tlačidlo, ktoré operáciu vykoná okamžite cez náš licenćný server.

Na každej tabuľke možno skopírovať označenú bunku do schránky.

Predtým sa dala skopírovať iba celá tabuľka. Teraz možno skopírovať aj jednu bunku pomocou funkcie menu, ktoré sa vyvolá po stlačení pravého tlačidla myšky.

Vloženie reportu do registratúry ako PDF.

Na dialógu tlače sa funkcia nachádza v rozbaľovacom menu Uložiť ako jedna z ponúk. Názov dokumentu sa vytvorí podľa šablóny pre názov, ktorú si môžete nastaviť priamo na reporte. Ak je report prepojený so spisom (faktúry, objednávky, ponuky), tak sa dokument vloží rovno do toho istého spisu.

Podateľňa

Ak sa vloží v spise dokument do odoslanej pošty a na dokumente nie je vyznačená firma, nastaví sa firma podľa spisu.

Pravidlá sú nasledovné. Ak je na dokumente nastavená firma, použije sa toto nastavenie. Ak nie je, použije sa nastavenie firmy a kontaktnej osoby podľa spisu.

Ak sa vloží v registratúre dokument do odoslanej pošty a na dokumente nie je vyznačená firma, nastaví sa firma podľa spisu.

Pravidlá sú nasledovné. Ak je na dokumente nastavená firma, použije sa toto nastavenie. Ak nie je, použije sa nastavenie firmy a kontaktnej osoby podľa spisu.

Registratúra

Úprava výberu dokumentu - nové stĺpce a filtre.

Pribudol stĺpec firma na dokumente a filter firma na dokumente. Dialóg sa pouźíva na viacerých miestach, napríklad aj pri vkladaní hypertextov do textu.

Spisy

Oprava zobrazenia detailov spisov pri nastavení rozšíreného filtrovania.

Ak si užívateľ zapol nastavenie Personálne nastavenie/Spisy/Rozšírené filtrovanie, prestali sa zobrazovať detaily k spisom.

Report Hrubý zisk si možno zobraziť aj nad označeným spisom v detailoch spisov.

Na záložke Spisy sú v spodnej časti zobrazené detaily. Na detaile Spisy je možné v každom pohľade použiť funkciu Akcia/Hrubý zisk.

Report Hrubý zisk celkom si možno zobraziť aj nad spismi v detailoch spisov.

Na záložke Spisy sú v spodnej časti zobrazené detaily. Na detaile Spisy je možné v každom pohľade použiť funkciu Akcia/Hrubý zisk celkom.

Dialóg Vyhodnotenie nákladov si možno zobraziť aj nad označeným spisom v detailoch spisov.

Na záložke Spisy sú v spodnej časti zobrazené detaily. Na detaile Spisy je možné v každom pohľade použiť funkciu Akcia/Vyhodnotenie nákladov na označený spis.

Z detailov spisov boli odstránené zastarané položky.

Všetky tieto zastarané položky zobrazovali iba rôune filtre nad spismi. Všetky sú úplne nahradenej v jedinej položke, ktorá podporuje pohľady a funkcie menu.

Zariadenia

V detailoch zariadení sú nové položky ku spisom, ktoré podporujú aj kontextové menu.

K dispozícii je taká istá ponuka menu ako na detailoch na spisoch. Toto úplne nahrádza dve pôvodné položky v detailoch, ktoré zobrazovali všetky alebo iba rozpracované spisy.