Zoznam zmien 5.44.0.1182

Optivus

Verzia 5.44.0.1182 - 20.12.2019

Zoznam zmien v programe.

Kasa

Pri úhrade faktúry sa automaticky vytlačí aj kópia dokladu.

Táto kópia sa môže rovno dať účtovníčke, aby vedela, s ktorou faktúrou je daná úhrada spojená.

Oprava ESC sekvencií pre kasu FT5000B.

Tlačový manažér TM5000 vyžaduje striktnejšie ukončovanie ESC sekvencií. Táto chyba sa prejavovala tak, že boli problémy pri uzávierkách a tlači bločkov.

Obchod

Bolo zakázané manuálne vyznačovanie zrušenia faktúry.

Takto sa dala zrušiť faktúra aj v prípade, že uźívateľ mal zakázané zrušenie faktúry. Na vymazanie stále existuje špecializovaná funkcia, ktorú možno ovládať v nastavení programu.

Bolo zakázané manuálne vyznačovanie zrušenia skladovej karty.

Na zrušenie je špecializovaná funkcia. Takto sa dalo obísť nastavenie systému, ktoré konkrétnemu užívateľovi zakazovalo túto funkciu.

Na dialógu Manko a prebytok je rozšírená možnosť tlače.

Teraz sú na dialógu tri tlačidlá, ktoré umožňujú vytlačiť všetky možné kombinácie.

Na dialógu Manko a prebytok sa dajú filtrovať skladové karty.

Filter podľa kódu, čísla a názvu. Hľadá sa podreťazec v každom nastavenom stĺpci.

Na reportoch inventúry bolo upravené správanie stĺpca Umiestnenie.

V predchádzajúcich verziách programu došlo k upraveniu poľa umiestnenie na sklade, ktoré sa teraz vyplňuje na každom sklade osobitne. To sa prispôsobilo aj pri tlači inventúry, podkladov pre inventúru a aktuálneho stavu na sklade.

Spisy

Spisy možno filtrovať podľa položky dátum vybavenia.

Táto položka sa vyplní v okamihu prepnutia stavu spisu na vyplnený.

Na spisoch boli doplnené stĺpce Vybavené a Uzavreté.

Obe položky sa vyplnia v okamihu prepínania stavu spisu.

Na dialógu Spis je na záložke Použité diely možné zapnúť stĺpec užívateľ.

Zobrazí sa užívateľ, ktorý vytvoril skladový pohyb, z ktorého sa na záložke zobrazujú použité diely.