Zoznam zmien 5.42.0.1174

Optivus

Verzia 5.42.0.1174 - 31.10.2019

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava softvérového turniketu, ktorý zle vypočítal priznané nadčasy.

Softvérový turniket je teraz kompatibilný s výpočtom v programe Optivus.

Oprava výpočtu dochádzky - Celý deň čerpanie náhradného voľna.

Celodenné čerpanie bolo vo výpočte zostatku reportu zarátané iba ako jedna hodina namiesto 8 hodín.

Celodenné náhradné voľno sa započíta aj do odpracovaných dní.

V predchádzajúcej verzii sa to nezapočítavalo.

Oprava výpočtu prerušení v tabuľke dní na reporte dochádzky za mesiac.

Tieto údaje neboli zosumarizované za celý deň a tak sa mohlo stať, že keď bolo v daný deň viac prerušení jedného typu, tak sa zobrazila hodnota iba za prvé nájdené prerušenie.

V reporte Moja dochádzka v mesiaci je hodnota odpracované zobrazená tučným písmom.

Hodnota sa nachádza v druhej tabuľke od vrchu.

V reporte Moja dochádzka v mesiaci je na konci doplnené prehlásenie a podpis.

Prehlásenie o pravdivosti údajov.

V reporte Moja dochádzka v mesiaci sú doplnené nové stĺpce o úlohách.

Sú to stĺpce Sumár času podľa splnených úloh a porovnanie tejto hodnoty s časom, ktorý je odpracovaný podľa dochádzky. Podľa týchto nových stĺpcov si môžete porovnávať teoretickú vyťaženosť daného zamestnanca. Pokiaľ svoje úlohy vyznačuje a plní, dá sa podľa stĺpcov porovnať, koľko času z dochádzky strávil pri plnení úloh. Stĺpce sa dajú vypnúť v nastavení programu Práva užívateľov/Dochádzka/Splnené úlohy v prehľade.

V reporte Moja dochádzka v mesiaci obsahuje nové riadky o vzniknutých nadčasoch a priznaných nadčasoch.

Údaje sa nachádzajú v tretej tabuľke na reporte.

Obchod

Doplnenie stĺpca Kód do reportu Predaj podľa stromu skladových kariet.

Boli upravené oba reporty pod sebou.Aj predaj podľa stromu aj predaj podľa užívateľa a stromu.

Na reporte prijatej objednávky na osobu sa tlačí aj telefón a mobil.

Ak sa prijme objednávka na osobu, tak pri tlači objednávky sú pod adresou aj telefónne čísla.

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť faktúra, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť objednávka, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť skladová karta, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť skladový pohyb, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť ponuka, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Doplnenie popisov nastavenia, ktoré povoľuje Obchod.

Do popisu sa doplnila informácia, že keď je povolená kasa, záložka Obchod sa vďaka nej povolí, aj keď je to priamo na obchode zakázané.

Optivus všeobecne

Filtrovanie užívateľskej premennej typu dátum na spisoch a zariadeniach.

Teraz je možné zaškrtnúť filtrovanie aj na dátumovej užívateľskej položke. Tento filter funguje odlišne od ostatných filtrov na užívateľských premenných. Program pri vytvorení filtra vytvorí tri polia na vyplnenie. Dve dátumové polia a jedno rozbaľovacie menu, v ktorom je zoznam všetkých dátumových položiek, ktoré majú byť vo filtri.

Dátumové položky vo filtri majú rozšírené menu pravej myšky.

Teraz možno pohodlnejšie vybrať rozsah dátumov, pretože nie je potrebné ísť do hlavného menu a vyberať rozsah tam. Teraz rovnakú ponuku nájdete aj v menu pravej myšky.

Pokladňa

Cez hypertext v súvislostiach alebo vložený v texte sa nedá otvoriť záznam v pokladni, pokiaľ na to užívateľ nemá oprávnenie.

Program vypíše aj presné pravidlo z nastavenia programu, ktoré danú operáciu zakázalo.

Oprava chyby na dialógu na výber transakcie v pokladni, ktorá umožňovala meniť a vymazávať záznamy.

V tabuľke so zoznamom transakcii sa dalo vpisovať a meniť údaje. Dal sa tam aj vymazať celý záznam.

Úlohy

Upravenie zobrazenia plánovacieho kalendára - dovolenky.

Teraz sú zobrazené v časti od-do, namiesto celodennej udalosti.