Zoznam zmien 5.34.0.1156

Optivus

Verzia 5.34.0.1156 - 30.4.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava zoskupovania položiek na faktúre v prípade rozdielneho množstva.

V predchádzajúcej verzii boli v tomto prípade na faktúre dva riadky.

Povoľovanie hromadnej zľavy vo faktúre, objednávke a ponuke.

V predchádzajúcih verziách programu bola funkcia vždy povolená. Teraz je nutné jej použitie povoliť alebo zakázať. Implicitne je funkcia zakázaná. Funkcia sa povoľuje v nastavení programu v položke Práva užívateľov/Obchod/Hromadná zľava.

Hromadná tlač faktúr.

Na záložke obchod môžete používať hromadnú tlač faktúr. Funguje to tak, že si najprv kliknete myškou do tabuľky s vystavenými faktúrami. Potom stlaćíte klávesovú skratku Ctrl-M. Označíte si požadované faktúry a stlaćíte ikonu na tlač. Program postupne zobrazí dialóg na tlač pre každú oznaćenú faktúru.

Na dialógu Import skladových kariet je zoznam položiek stromu hierarchicky zotriedený.

Predtým bol zoznam vykreslený tak, že sa nedalo rozoznať, ako hlboko je konkrétna položka vnorená.

Redizajnovanie dialógu na import skladových kariet.

Na dialógu sú teraz rozbaľovacie panely, aby tam bol priestor na pridanie nových nastavení importu.

Na dialógu Import skladových kariet je tlačidlo na vymazanie prvého riadku.

Pri importe z Excelu je obvyklé, že v prvom riadku sa nachádza zoznam názvov stĺpcov. Touto funkciou ich môžete pohodlne odstrániť.

Dialóg na rozdeľovanie objednávok je širší.

Teraz sa pohodlnejšie čítajú dlhé názvy skladových kariet.

Na dialógu Import skladových kariet je viac možností na importovanie stĺpcov.

Teraz možno nastaviť, či sa majú niektoré stĺpce aktualizovať aj vtedy, keď sa vykonáva iba aktuálizácia existujúcej skladovej karty. Takto možno nastaviť napríklad stĺpce s názvami, ktoré si užívatelia po importe aj modifikujú.

Na dialógu na rozdelenie objednávky je doplnený stĺpec kód.

Nový stĺpec pomáha pri rozoznávaní skladových kariet v položke.

Dialóg na párovanie platieb lepšie kontroluje chybné XML výpisy.

Ak výpis nezodpovedá norme ISO 20022 - camt 053.001.02, program oznámi chybu.

Na dialógu Import skladových kariet sa vytvára počas importu zoznam nových vytvorených skladových kariet.

Tento zoznam je dôležitý pre prípadné budúce vymazanie skladových kariet, ktoré boli importované omylom.

Dialóg na párovanie platieb ukazuje aj transakcie bez variabilného symbolu.

Veľa transakcií na dialógu bolo skrytých.Teraz sa zobrazuje kompletný výpis z XML.

Na dialógu Import skladových kariet sa dajú vymazávať chybné importy.

Dajú sa takto vymazať skladové karty, na ktorých ešte nebola žiadna operácia.

Optivus všeobecne

Oprava chybového hlásenia Index out of box v reporte.

V reportoch sa občas stalo, že sa objavilo toto chybové hlásenie.

Osoby

Oprava nastavovania viditeľnosti funkcií GDPR podľa licencie.

Program používal na spístupnenie GDPR nesprávnu informáciu z licencie.

Podateľňa

Oprava názvoslovia vo filtri podateľne.

Líšil sa názov poľa Obsah vo filtri a na dialógu s otvorenou poštou.

Registratúra

Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre.

Na záložke Registratúra si môžete po kliknutí do tabuľky dokumentov pomocou klávesovej skratky Ctrl-M zapnúť režim hromadného označovania. Po označení dokumentov pomocou funkcie Výstupy/Tlačiť obsah dokumentu môžete hromadne všetko vytlačiť.

Spisy

Oprava nastavovania vystupov o pridelení spisov.

Pri pokuse o úpravu týchto štyroch reportov v menu Číselníky/Spisy sa objavila chyba.