Zoznam zmien 5.33.0.1154

Optivus

Verzia 5.33.0.1154 - 31.3.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava možného zduplikovania čísla faktúry pri používaní číselných radov.

Pri používaní kópie a následnom vytváraní novej faktúry v danom číselnom rade sa mohlo stať, že faktúra dostala rovnaké ćíslo ako predchádzajúca. Teraz program skontroluje, či náhodou nedošlo z zduplikovanie a vtedy priradí nepoužíté číslo.

Doplnenie filtra dátumu na záložku Objednávky v obchode.

Na prijaté a vystavené objednávky bol doplnený filter podľa dátumu, ktorý umožňuje filtrovať podľa všetkých dátumových položiek na objednávke a podľa zmien v histórii objednávky.

Na detail SK do pohybu bolo doplnené pole Osoba.

V detailoch na skladovom pohybe je doplnený nový stĺpec Osoba.

Oprava stránkovania na dialógu na výber faktúry.

Pokiaľ bolo zapnuté stránkovanie, nereagovalo na prepínanie stránok.

Oprava stránkovania na dialógu na výber objednávky.

Pokiaľ bolo zapnuté stránkovanie, nereagovalo na prepínanie stránok.

Oprava stránkovania na dialógu na výber ponuky.

Pokiaľ bolo zapnuté stránkovanie, nereagovalo na prepínanie stránok.

Na dialógu Sklad je možné nastaviť počítanie množstva tovaru pre e-shop.

Toto nastavenie spolupracuje s API. API podľa tohoto nastavenia počíta množstvo tovaru na sklade. Platí pre API /eshop/v2/karty/mnozstvo.

Na dialógu skladovej karty možno nastaviť, že karta má byť skrytá vo vyhľadávaní e-shopu.

Toto nastavenie bolo doplnené kvôli kartám typu variant. Vtedy je vhodné, keď jednotlivé priradené varianty majú nastavené, aby neboli vyhľadateľné priamo v e-shope. E-shop prímáren ponúkne iba hlavný variant, na ktorom si už zákazník pomocou doplňujúcich parametrov nájde požadovanú skladovú kartu.

Na skladovej karte možno nastaviť neviditeľnosť vo vyhľadávaní pre e-shop.

Toto nastavenie je vhodné napríklad pre skladové karty, ktoré tvoria jednotlivé varianty hlavnej skladovej klarty typu variant. Tieto karty sa v e-shope majú vyhľadať počas interakcie zákazníka na hlavnej skladovej karte, kde si nastaví príslušné parametre. Samotné skladové karty sa ale nemajú zobrazova´t vo vyhľadávaní na e-shope.

Funkcie na hromadné úpravy viditeľnosti skladovej karty v e-shope.

Funkcie sú určená na nastavenie viditeľnosti skladovej karty. Ak sa jedná o skladovú kartu typu variant, môžete hromadne nastaviť aj jednotlivé varianty. Máte na výber niekoľko kombinácií možností viditeľnosti. Funkcia sa nachádza v nemu pravej myšky v zozname skladových kariet.

Na obrázku k skladovej karte možno nastaviť odosielanie do e-shopu.

Všetky obrázky, ktoré už boli do programu vložené sú nastavené na Odosielať do e-shopu, aby sa zachovala kompatibilita. Nové obrázky sú implicitne vypnuté. Na nastavenie odosielanie/neodosielania slúži funkcia v menu pravej myšky. Názov funkcie sa mení podľa toho, či je obrázok nastavený na áno alebo nie.

Do položky stromu skladových kariet možno písať podrobnejší popis.

Popis slúži najmä pre spoluprácu cez APi pre e-shop.

Vymazanie skladovej karty vypína odosielanie do e-shopu.

Ak bola skladová karta nastavená tak, že sa odosielala do e-shopu cez API, pri jej vymazaní sa vypne nastavenie na odosielanie a skladová krata je označená ako zrušená.

Zmeny nastavenia skladovej karty, týkajúce sa e-shopu sú monitorované na úrovni databázy.

Monitorované je vymazanie skladovej karty a zmena nastavenia odosielania do e-shopu na false. Tieto zmeny totiž za normálnych okolností vyvolajú to, že cez API prestanú byť dané skladové karty viditeľné. Preto je na úrovni databázy tento monitoring, ktorý poskytuje údaje o vymazaných skladových kartách cez špecializovanú funkciu v API, aby bola umožnená synchronizácia s e-shopom.

Zmeny nastavenia obrázku skladovej karty, týkajúce sa e-shopu sú monitorované na úrovni databázy.

Monitorované je vymazanie obrázku skladovej karty a zmena nastavenia odosielania do e-shopu na false. Tieto zmeny totiž za normálnych okolností vyvolajú to, že cez API prestanú byť dané obrázky skladové karty viditeľné. Preto je na úrovni databázy tento monitoring, ktorý poskytuje údaje o vymazanýchobrázkoch skladových kariet cez špecializovanú funkciu v API, aby bola umožnená synchronizácia s e-shopom.

Do položky stromu skladových kariet možno nastaviť obrázok pre e-shop.

Je treba si vytvoriť nejakú fiktívnu skladovú kartu, ktorá bude pod sebou ukladať obrázky k položkám stromu skladových kariet. Na obrázkoch treba povoliť odoslanie do e-shopu. Potom si otvoríte zoznam položiek skladových kariet a nastavíte túto skladovú kartu ako kartu s obrázkami. Potom je možné na položke stromu priradiť obrázok.

Optivus všeobecne

Program sa nespustí, ak na počítači nie je nainštalovaný Native Client pre SQL Server.

V predchádzajúcej verzii programu to bolo len ako upozornenie. Zmena nastavenia by nema spôsobiť žiadne problémy, nakoľko väčšina užívateľov programu by mala mať toto už dávno nainštalované.

Podateľňa

Oprava stránkovania na dialógu na výber pošty.

Pokiaľ bolo zapnuté stránkovanie, nereagovalo na prepínanie stránok.

Registratúra

Položku registratúrneho plánu možno nastaviť na neurčito.

Vďaka tomuto nastaveniu možno držať spis v príručnej registratúre dovtedy, kým nenastanú podmienky, ktoré umožnia jeho archiváciu.

Spisy

Úprava prepočtu rokov archivácie spisu podľa registratúrneho plánu na dobu neurčitú.

Výpočet teraz sleduje, či sa jedná o spis, ktorý je podľa registratúrnej značky na dobu neurčitú. Ak sa jedná o tento prípad, sleduje sa, či nastali alebo nenastali podmienky na začatie archivácie. Pokiaľ podmienky nenastali, spis je v príručnom sklade. Môže byť aj uzatvorený, stále nemá nastavenú dobu archivácie. Ak nastali podmienky na archiváciu, podľa špecialneho dátumu, označujúceho deň, kedy nastali podmienky, sa vypočíta archivácia. Obyčajná registratúrna značka toto počíta podľa dátumu vytvorenia spisu.Podľa spisu sa nastavuje archivácia aj na dokumentoch, ktoré sú vložené v spise.

Archivácia spisu na dobu neurčitú.

Bola doplnená nová funkcia, ktorá umožňuje archivovať spis, ktorému bola priradená registratúrna značka na dobu neurčitú. Takázo značka spôsobuje, že spisu a dokumentom, ktoré sú v ňom vložené, nie je automaticky priraný začiatok a koniec archivácie. Takéto spisy sú stále v príručnej registratúre. Spis možno archivovať funkciou Spisy/Akcie/Archivovať spis na dobu neurčitú. V tom okamihu sa vypočíta začiatok a koniec archivácie podľa aktuálneho dňa.