Zoznam zmien 5.32.0.1152

Optivus

Verzia 5.32.0.1152 - 28.2.2019

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava kópie prijatej faktúry vo voľbe zachovania číselnej rady.

V predchádzajúcej verzii sme doplnili výberový dialóg, kde si program v niektorých prípadoch vyžiada doplňujúce voľby. Pri výbere zachovania číselného radu podľa pôvodnej faktúry to fungovalo iba na vystavených faktúrach a na prijatej faktúre to vždy nastavilo základný číselný rad.

Vymazanie obrázka ku skladovej karte.

Bola doplnená funkcia na vymazávanie obrázkov ku skladovým kartám.

Vo výbere skladového pohybu sa zobrazujú stĺpce názov a vytvorené.

Boli doplnené nové stĺpce, aby bol výber prehľadnejší.

Hromadné nastavenie užívateľskej vlastnosti na skladovej karte.

Možno nastavovať užívateľské vlastnosti po jednej vlastnosti nad výberom skladových kariet. Ak sa jedná o mutihodnotu, dôjde vždy k pridaniu novej hodnoty, ak je nejaká hodnota vyplnená. Ináč program neurobí nič, pretože pri multihodnotách nie je možné rozoznať, či sa má nejaká vymazať. Ak je to obyčajná vlastnosť, potom prázdna hodnota spôsobí vymazanie danej vlastnosti. Ak je nastavená hodnota, potom sa vlastnosť alebo vytvorí, alebo ak už existuje, tak sa prepíše jej hodnota.

Optivus všeobecne

Doplnenie parametrov príkazového riadku pre Optivus.

Boli doplnené dva parametre. Ak použijete parameter optivus.exe /select:názov, potom bude v zozname databáz označená databáza s rovnakým názvom. Implicitne je program nastavený tak, že používa jednu ostrú databázu a druhú cvičnú. Nastavený je tak, aby bola označená ostrá databáza. Týmto nastavením to možno zmeniť. Druhý parameter sa používa v kombinácií s predchádzajúcim parametrom. Ak použijete parameter optivus.exe /noselectdb /select:názov, potom sa nezobrazí výberový dialóg a rovno sa zobrazí prihlasovací dialóg do nastavenej databázy. Toto je vhodné použiť vtedy, ak používate Optivus s viac databázami a potrebujete si vytvoriť ikony na ploche, ktoré spustia konkrétnu databázu bez toho, aby ste si ju museli vyberať v zozname.