Zoznam zmien 5.29.0.1146

Optivus

Verzia 5.29.0.1146 - 30.11.2018

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Oprava stlačenia pravého menu myšky na záložke Firmy.

Ak mal daný užívateľ zakázaný modul Osoby, na záložke Firmy sa po stlačení pravého menu myšky objavila chyba.

Obchod

Skladová karta s variantmi.

Nastavením typu skladovej karty na Variant sa dá zmeniť skladová karta na takú, ktorá podporuje varianty. Takáto skladová karta má uplatnenie v e-shope.

Oprava zlučovania rovnakých skladových kariet na reporte faktúry.

Nedávno sme predstavili novinku v reportoch na faktúre, kde je možné zapnúť si režim zlučovania rovnakých riadkov. Pod rovnakým riadkom treba chápať rovnakú skladovú kartu, ktorá sa predáva za rovnakých podmienok na jednej faktúre. Pokiaľ je dodržané, že sa zhoduje jednotková cena, zľava, DPH, MJ a názov riadku, program pri zapnutej voľbe dokáže zlúčiť jednotlivé riadky. Pretože občas toto spojenie nefungovalo, upravili sme algoritmus. Je to ale za cenu odstránenia dvoch stĺpcov soi zľavami, ktoré nebolo možné v tomto režime vypočítať.

Šírka poľa EAN na skladovej karte bola rozšírená na 40 znakov.

null

Na záložke Obchod/Skladové karty sa filtruje karta typu Variant podľa položky Na sklade tak, ako keby bola služba.

Program tento typ chápe ako kartu, ktorej je neobmedzené množstvo.

Na dialógu na výber skladovej sa filtruje karta typu Variant podľa položky Na sklade tak, ako keby bola služba.

Program tento typ chápe ako kartu, ktorej je neobmedzené množstvo.

Do výrobku nie je možné vložiť tú istú skladovú kartu.

Nemožno vyrobiť skladovú kartu z tej istej skladovej kerty.

Redizajn dialógu na výrobok na skladovej karte.

Dialóg dostal modernejší vzhľad a nie je v ňom problém s hľadaním v prípade používania tisícok skladových kariet.

Výber skladovej karty typu Variant do výrobku spôsobí zobrazenie dodatočného dialógu na upresnenie variantu skladovej karty.

Variant nemožno priamo použiť ako položku výrobku.

Výber skladovej karty typu Variant do faktúry, objednávky, ponuky a skladového pohybu spôsobí zobrazenie dodatočného dialógu na upresnenie variantu skladovej karty.

Variant nemožno priamo použiť ako položku týchto dokladov.

Výber skladovej karty typu Variant do receptúry spôsobí zobrazenie dodatočného dialógu na upresnenie variantu skladovej karty.

Variant nemožno priamo použiť ako položku týchto dokladov.

Výber skladovej karty typu Variant do zdroja v pláne spôsobí zobrazenie dodatočného dialógu na upresnenie variantu skladovej karty

Variant nemožno priamo použiť ako zdroj plánu.

Optivus všeobecne

Oprava vytvorenia demo databázy.

Pri vytvorení demo databázy v novších verziách programu sa počas vytvárania databázy zobrazilo väčšie množstvo chýb. Chyby boli spôsobené pridávaním nových vlastností do programu. Opravili sme viacero chýb. 1. Opravili sme chybu kopírovania položiek, kde sa na ľubovoľnom mieste v texte objavil samostatný riadok s textom GO. 2. Z kopírovania sme odstránili tabuľky, ktoré obsahujú binárne údaje a ktoré nie sú potrebné na testovanie programu v demo režime. 3. Opravili sme kopírovanie tabuliek, ktoré obsahujú interné sledovanie zmien údajov.

Dátumový filter v menu obsahuje 4 nové položky budúcich dátumov.

Pribudli položky Zajtra, Budúci týždeň, Budúci mesiac a Budúci rok. Tieto voľby sú vhodné napríklad pri vyberaní termínov, kde sa pracuje viac s budúcnosťou.

Osoby

Dialóg na nastavenie parametrov GDPR vo firme.

Dialóg sa nachádza na záložke osoby v menu Výstupy/GDPR/Nastavenie GDPR. Na dialógu možno nastaviť údaje prevádzovateľa, konateľa a zodpovednej osoby. K osobám možno nastaviť aj podpisy, ktoré sa používajú na GDPR tlačivách.

Report pre odpoveď dotknutej osobe GDPR podľa § 21 o zaslanie informácie o evidovaných osobných údajoch.

Tento report možno poslať dotknutej osobe vtedy, keď o nej neevidujete žiadne údaje. Report sa nachádza v menu Výstupy/GDPR/Odpoveď na žiadosť DO o prístup k OU (§ 21) - Neevidujeme.

Plánovanie

Oprava nežiadúcej zmeny začiatku úloh v plánovaní, keď sa zmení zdroj.

Vo výpočte bola chyba a v prípade, že mala úloha nastavený minimálny dátum začiatku, program mal zle nastavenú cestu medzi uzlami výpočtu a nastaveni minimálneho začiatku spôsobolalo náhodné posuny vo vypočítanom čase čase. Neprejavilo sa to len pri zmene zdroja, ale aj pri viacerých iných operáciách.

Zariadenia

Zo zariadení si možno vyvolať dialóg na vyhľadávanie termínov na zariadeniach.

Dialóg sa nachádza v menu Zariadenia/Termíny. Dialóg slúži na jednotnú prácu s termínmi, ktoré sa nachádzajú n zariadeniach. Umožňuje filtrovať termíny, podľa rôznych parametrov a pristupovať k detailom termínu a zariadenia.