Zoznam zmien 5.27.0.1143

Optivus

Verzia 5.27.0.1143 - 22.10.2018

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Zoskupenie rovnakých skladových kariet na riadkoch vystavenej faktúry.

Táto funkcia funguje iba na vystavenej faktúre. V rozšírenom nastavení pribudla položka Riadky. Obsahuje rozbaľovací zoznam s dvomi položkami. Normálne - program sa správa tak ako doteraz. Táto voľba je implicitná. Zoskupiť skladové karty - Ak je na riadkoch faktúry viac skladových kariet, ktoré majú rovnakú cenu, zľavu a DPH, budú zoskupené do jedného riadku, ktoré bude obsahovať sumárne množstvo. Pozor na to, že pri tomto nastavení nie je faktúra triedená podľa nastavenia na faktúre ale podľa názvov položiek.

Náklady na službu.

Na skladovej karte môžete vyplniť pole Náklady na službu na záložke Cena. Toto pole sa použije pri skladovej karte typu služba na reálnejšie výpočty zisku. Pri rekonštrukcii ceny sa táto hodnota nastaví ako priemerná cena skladovej karty. Pri výpočtoch priemernej skladovej ceny počas vytvárania výdajky sa použije tiež.

Úprava výpočtu predajnej ceny na pohybe podľa prijatej objednávky.

Ak teraz na prijatej objednávke nastavíte inú cenu, ako je na skladovej karte, pri vytvorení výdajky sa ako cena nastaví to, čo máte na objednávke. V predchádzajúcej verzii programu tam vždy išla predajná cena zo skladovej karty.

Osoby

Oprava vloženia novej osoby na dialógu Výber osoby.

Osoba sa síce pridala, ale nebola refrešnutá v zozname osôb na dialógu.

Úlohy

Oprava vytvorenia úlohy z oznamu.

Za určitých okolností sa mohlo stať, že vytvorená úloha neprevzala všetky parametre z oznamu. Toto bolo spôsobené nesprávnou implementáciou internej pamäťovej štruktúry na prenos zoznamu parametrov. Chyba sa mohla sporadicky prejaviť aj pri vytvorení ľubovoľného iného objektu programu.

V úlohách je na reportoch podľa užívateľov a firiem vždy aj jeden nadradený sumárny uzol.

Prejavuje sa to na štyroch reportoch. Sumarny uzol pomáha k získaniu celkovej štatistiky, kde je v sumárnom uzle všetko spočítané.

V úlohách je na reportoch podľa užívateľov a firiem tlačový výstup formátovaný na stĺpcoch s časmi.

V predchádzajúcej verzii tam boli uvedené iba minúty. Teraz je aj tlač formátovaná do podoby HH:MM.

Číselník sviatkov 2019.

null