Zoznam zmien 5.25.0.1139

Optivus

Verzia 5.25.0.1139 - 31.8.2018

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Oprava reportu Podklady pre výplaty.

Stlačenie tlačidla na tlač reportu sa v predchádzajúcej verzii programu skončilo s chybou.

Obchod

Na prevodke a následnej príjemke sa vždy synchronizujú dátumy.

Ak sa zmení dátum pri editácii, automaticky sa upraví aj dátum na súvisiacom doklade.

Mazanie riadkov na objednávke sa zapisuje do logu na objednávke.

Zapisuje sa do logu objednávky a ak k objednávke existujú skladové pohyby, zapíše sa log aj tam.

V strome skladových kariet možno nastaviť pre každý uzol stromu preddefinované hodnoty pre novú skladovú kartu.

Možno si nastaviť záruku, typ skladovej karty a výrobné čísla. Funkcia sa prejaví tak, že vo filtri skladových kariet si vyberiete príslušnú vetvu a použijete funkciu na vytvorenie novej skladovej karty. Program automaticky doplní na kartu preddefinované hodnoty k danému uzlu.

Vystavenie predfaktúry z objednávky nespôsobuje automatické vybavenie objednávky.

Ak vystavujete predfaktúru z objednávky, program zobrazí výberový dialóg, kde si môžete vybrať, či sa má objednávka vybaviť. Implicitne je nastavená voľba nevybaviť.

Oprava chyby stlačenia tlačidla Doplniť na položke skladového pohybu.

Chyba vznika pre prechode na novú verziu kompilátora. Teraz sa po stlačení tlačidla zobrazí požadovaný dialóg, kde sa dajú vyplniť údaje.

Oprava zobrazenia nadbytočného dialógu na hľadanie po stlačení Enter.

V predchádzajúcej verzii programu sme opravovali prácu s diakritikou pri hľadaní pomocou písania v tabuľkách s údajmi. Omylom sme povolil reakciu aj na klávesu Enter, ktorá nerobila nič, iba aktivovala dialóg na hľadanie.

Pridanie skladovej karty nastavuje umiestnenie v strome podľa filtra.

Takto to funguje na dvoch miestach. Na záložke Obchod na hlavnom okne programu. Na dialógu na výber skladovej karty.

Oprava chyby pri mazaní skladovej karty.

Mohlo sa stať, že pri určitých kombináciách nastavenia na karte vznikla táto chyba pri pokuse vymazať skladovú kartu.

Oprava chyby zapisovania logu pri mazaní riadkov faktúry.

Bol nesprávne zapisovaný log ku skladovým pohybom, ktoré súvisia s faktúrou.

Plánovanie

Vo výrobnom termináli sa spisy na extra činnostiach zobrazujú podľa nastavenia v programe.

Program teraz rešpektuje nastavenie zobrazenia podľa položky Globálne nastavenie/Výroba/Formát zobrazenia úlohy.

Spisy

Zoznam položiek v multifiltri je automaticky vymazaný, pokiaľ je položka staršia ako mesiac.

Multifilter slúži na dočasné ukladanie personálnych filtrov. Preto je automatické odstránenie starých položiek nevyhnutné.

Úlohy

Z úlohy možno vytvoriť kontakt, ktorý obsahuje aj komentár.

Tlačidlo Ako kontakt bolo premenované na Kontakt. Jeho stlačenie má pôvodnú funkcionalitu. Na tlačidle pribudlo rozbaľovacie menu. Po jeho stlačení sa objaví ponuka Vytvorit kontakt s komentárom, ktorá do nového kontaktu nakopíruje aj obsah aj komentár z úlohy.

Vytvorenie kontaktu z úlohy v spise automaticky priradí spis.

Program skontroluje, či sa daná úloha nachádza v spise a automaticky prepojí kontakt a spis. Program teraz lepšie rozozná súvisiacu firmu v spise a ponúkne ju implicitne vo výbere.