Zoznam zmien 5.22.0.1133

Optivus

Verzia 5.22.0.1133 - 19.6.2018

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Pri vkladaní subfaktúr do faktúry možno v zozname označiť alebo vypnúť všetky položky.

Na dialógu pribudli dve nové položky, pomocou ktorých možno v zozname označovať hromadne.

Oprava hromadného exportu faktúr do PDF.

Pri konverzii programu do nového vývojového prostredia prestal fungovať mechanizmus prideľovania unikátneho názvu pre súbor exportu v prípade, že sa jednalo o export do PDF a všetky faktúry sa prepisovali do rovnakého súboru.

Na skladovej karte možno nastaviť, že sa má synchronizovať cez API do e-shopu.

Nastavenie sa nachádza na dialógu skladovej karty v pravom dolnom rohu. Po zaškrtnutí bude skladová karta prístupná pre e-shop prostredníctvom API.

Hromadnou operáciou nad skladovými kartami možno nastaviť synchronizáciu do e-shopu.

Synchronizáciu skladových kariet cez API do eshopu možno nastaviť hromadne. Filtrom si vyberiete zoznam kariet. Ak nechcete meniť všetky karty v zozname, stlačte Ctrl-M a označte požadované skladové karty. Použite funkciu menu Sklad/Prepočty/Hromadne, nastavte požadovanú zmenu pre e-shop a vykonajte zapísanie zmien.

Číselník stavov objednávok.

Ku prijatým objednávkam možno vytvárať číselník stavov. Funkcia sa nachádza v menu Číselníky/Obchod/Stav objednávky.

Na prijatej objednávke možno nastavovať položku stav

Na dialógu prijatej objednávky možno nastaviť stav objednávky z číselníka. Moňo si zobraziť stĺpec so stavom objednávky v zozname objednávok. Možno filtrovať podľa stĺpca stav objednávky.

Optivus všeobecne

V menu Pomoc pribudli položky súvisiace s GDPR.

Po výbere položiek získate základné informácie o stave kompatibility programu Optivus s GDPR a informáciu o tom, ako sprácúvame osobné údaje zákazníkov.

Oprava chyby pri pridávaní novej užívateľskej vlastnosti.

Chyba sa objavovala pri položkách, ktoré nemajú možnosť pridať aj rozšírený typ.

Osoby

Nové položky v evidencii GDPR.

Nová žiadosť o prístup k osobným údajom. Nová žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov. Nová žiadosť o prenos osobných údajov. Nová námietka spracúvania osobných údajov. Nová žiadosť o automatické spracúvanie osobných údajov.

Práca v evidencii GDPR sa zapisuje do histórie osoby.

Každá zmena v evidencii GDPR sa zapúiše do histórie na osobe, ku ktorej boli GDPR záznamy vytvorené.

Spisy

DragDrop súborov z disku do spisu, dokumentu a e-mailu.

Teraz možno pohodlnejšie vkladať súbory do spisu a rozpracovaného e-mailu. Ak máte otvorený spis, môžete do neho potiahnuť myškou súbory z operačného systému. Ak máte otvorený dokument, môžete do neho potiahnuť myškou súbory z operačného systému. Ak máte rozpracovaný e-mail, môžete do neho potiahnuť myškou súbory z operačného systému.

Zobrazenie užívateľských vlastnosti na spise možno priradiť k registratúrnemu plánu.

Ak je užívateľská vlastnosť napojená na registratúrny plán, potom sa zobrazuje iba na takom spise, ktorý má rovnaký registratúrny plán. Možno si takto lepšie prispôsobiť ponuku užívateľských vlastností ku konkrétnemu spisu.

Na dokumente možno vyznačiť typ a kto dokument odoslal alebo prijal.

Na dialógu dokumentu na záložke Podrobnosti možno vyznačiť typ dokumentu. K dispozícii sú 3 typy. Interný, Prijatý e-mail a Odoslaný e-mail. Možno vyznačiť aj kto daný dokument odoslal a prijal. Obe položky sú ako textové pole, do ktorého možno vpísať ľubovoľnú informáciu. Toto slúži na sprehľadnenie práce s dokumentmi na spise, kde si možno aj zapnúť príslušné stĺpce v zozname.