Zoznam zmien 5.16.0.1113

Optivus

Verzia 5.16.0.1113 - 28.2.2018

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Na firmách, ktoré boli založené pomocou online služby Finstat je vyplnený štát Slovensko.

Pretože v tejto databáze sú len slovenské firmy, automaticky sa vyplní aj pole štát.

V detailoch firiem na osobách je e-mail ako hypertext.

Teraz možno na e-mail kliknúť a odoslať e-mail.

Obchod

Vytvorenie úhrady faktúry, ktorá je prepojená s existujúcim záznamom v pokladni.

Na dialógu na uzapísanie úhrady možno teraz okrem pôvodnej funkcie na vytvorenie záznamu v pokladni použiť aj výber existujúcej transakcie v pokladni.

Zobrazenie prepojenej transakcie z pokladne na úhradách faktúry.

Na dialógu faktúry na záložke Úhrady sa dá zapnúť stĺpec Pokladňa. Na dialógu Úharada faktúry je uvedené číslo prepojenej transakcie v pokladni.

Možno vkladať odkazy na transakcie v pokladni.

Vytvorený hypertext má tvar [#POKXXX].

Oprava kliknutia na hypertext v dátume dodania tovaru.

Hypertexty sa zobrazovali, ale nereagovali na kliknutie.

V dátume dodania tovaru sa ku každému riadku ukladá dátum zmeny.

Informácia na riadku je zmenená pri vytvorení záznamu alebo jeho zmene. Dátum zmeny záznamu je vypisovaný v detailoch dátumu dodania tovaru.

V dátume dodania tovaru sa ponúkajú na výber pri prepojení iba nevybavené prijaté objednávky.

Vďaka tomu je na výber menšie množstvo objednávok, ktoré postupne úbúda tak, ako sú objednávky vybavované.

Zapisovanie histórie dátumu dodania tovaru do objednávky.

Do histórie sa značí pridanie, zmena a vymazanie DDT.

Zapisovanie dátumu dodania tovaru na prijatú objednávku bez väzby na vystavenú objednávku.

Dátum dodania teraz možno zapísať aj na prijatú objednávku.

Filtrovanie skladových kariet podľa umiestnenia.

Vo filtri skladových kariet teraz možno filtrovať aj podľa umiestnenia.

Funkcia na automatické vytvorenie dátumu dodania na objednávke.

Funkcia automaticky vytvorí na vystavenej objednávke dátumy dodania tovaru podľa zadaného dátumu a priradí k nim položky z prijatých objednávok, ktoré sa zhodujú podľa skladovej karty. Funkcia automaticky začína na najstarších nevybavených prijatých objednávkach a vytvára ku ním príslušné dátumy dodania tak, aby sa zhodovali množstvá. To čo sa nepodarilo spárovať je vytvorené ako položka dátumu dodania tovaru bez napojenia na položku prijatej objednávky.

Optivus všeobecne

Na dialógu O programe je presnejšie identifikovaný operačný systém.

Predtým bola vypísaná iba informácia o operačnom systéme. Teraz je uvedený aj build a 32/64 bitová verzia operačného systému.

Oprava zobrazenia stĺpca s multihodnotou, ktorý neukazoval dobre všetky hodnoty.

Text bol skrátený približne na 20 znakov, preto sa dlhšie multihodnoty neukázali celé.

Užívateľské vlastnosti s multihodnotou zobrazujú položku Nová hodnota iba v režime editora.

V predchádzajúcej verzii sa vždy zobrazil uzol určený na pridávanie nových položiek, aj keď sa do neho nedalo nič zapisovať. Teraz je tento uzol viditeľný iba v prípad editora, čo šetrí miestom na obrazovke vtedy, keď daný uzol nie je využiteľný.

Po editácii riadku v detailoch cez hypertext sa správne updatuje a označi daný riadok.

V predchádzajúcich verziách sa po kliknutí na hypertext otvoril dialóf s editáciou, ale po zmene sa riadok neprekreslil.

Detail si pamätá posledný pohľad na každom konkrétnom detaili.

V predchádzajúcej verzii sa pri prepnutí konkrétneho detailu vždy zapol implicitný pohľad. Teraz si program zapamätá posledne nastavený pohľad na každom konkrétnom detaili.

Oznamy

Oprava odosielania oznamu o úhrade faktúry cez funkciu Párovanie platieb.

V predchádzajúcej verzii programu sa pri vyplnení úhrady faktúry cez túto funkciu nedodoslal oznam autorovi faktúry. Oznam sa odošle iba vtedy, ak je v programe nastavené Práva užívateľov/Obchod/Faktúry vystavené/Oznam o uhradení faktúry.

Plánovanie

Formátovanie času vo výrobnom termináli.

V nastavení programu možno upraviť zobrazenie riadku s dátumom a časom vo výrobnom termináli. Položka je na ceste Globálne nastavenie/Výroba/Formát zobrazenia času.

Report porovnania plnenia plánov v spisoch.

Na reporte sa porovnáva zapísaný odhadnutý čas a zapísaný reálny čas. Report sa nachádza v menu Plán/Porovnanie spisov - plán a skutočnosť.

V detailoch spisu sa dá na položke Úlohy zobraziť pohľad na úlohy v pláne.

Položky v pláne sú podľa zdroja napojené na užívateľov. A nachádzajú sa v troch pohľadoch. Úlohy v pláne. Úlohy, udalosti a požiadavky. Úlohy, udalosti a požiadavky podľa zodpovedného.

Report porovnania plnenia plánu na spise.

Na reporte sa porovnáva zapísaný odhadnutý čas a zapísaný reálny čas. Report sa nachádza v menu Plán/Porovnanie plánu a skutočnosti.

Oprava chyby výpočtov plánu pri nesprávnom nastavení parametrov plánu.

Pokiaľ boli v parametroch plánu vložené nezmyselné hodnoty, program pri niektorých výpočtoch zobrauil chybu. Teraz program nezmyselné hodnoty ignoruje.

Registratúra

Oprava zakladania firmy na dialógu na výber firiem.

Ak sa tento dialóg otvoril minimálne dvakrát a bola v ňom založená firma, po založení novej firmy sa objavila chyba prístupu do pamäte.

Spisy

Oprava chyby posunu veľkosti stĺpca v pláne.

Pri kliknutí na stĺpec sa objavovala chyba.

Na spise možno nastaviť farbu pozadia a písma.

Funkcia slúži na lepšie farebné odlíšenie spisov. Nachádza sa na dialógu Spis na záložke Všeobecne. Takýto spis má v zozname spisov touto farebnou kombináciou vykreslené číslo a názov.

Detaily na spisoch si pamätajú posledne označenú položku a pohľad.

Pri ukončení programu sa nastavenie uloží a pri štarte programu sa nastaví do takej podoby, ako uźívateľ naposledy prestal.

Úlohy

Vylepšenie možností programu pri pokračovaní úlohy.

V programe pribudlo nastavenie Práva užívateľov/Úlohy/Pokračovanie úlohy musí mať < 100%. Ak je toto nastavenie aktívne, pri stlačení tlačidla Pokračovať na úlohe sa kontroluje, či má úloha 100% splnenie. Ak je to pravda, program vyžaduje od užívateľa, aby nastavil na úlohe nižšie percento splnenia.

Oprava zlého vytvorenia stromu kategórií úloh.

Stromy, ktoré mali bohatšie vetvenie podriadených položiek, boli v niektorých prípadoch nesprávne vykreslované a všetky položky sa hromadili v jednej vetve ako podriadené položky.