Zoznam zmien 5.11.0.1087

Optivus

Verzia 5.11.0.1087 - 31.10.2017

Zoznam zmien v programe.

Firmy

Hľadanie pomocou Finstat databázy podporuje aj viacslovné názvy firiem s diakritikou.

V predchádzajúcej verzii programu v takomto prípade neponúklo žiadne návrhy. Teraz si program interne upraví hľadaný výraz tak, aky bol kompatibilný s API Finstatu.

Obchod

Výberový dialóg na ponuky je implicitne triedený podľa čísla ponuky zostupne.

Preto sú teraz najnovšie ponuky na prvom mieste v zozname.

Doplnenie hyperlinku na skladovej karte v poli Objednané.

Teraz sú na skladovej karte dva hypertexty. Jeden ukáže objednávky, v ktorých je daná skladová karta objednaná. Druhý ukáže prijaté (rezervované) objednávky.

Pomenovanie skladového pohybu.

Skladový pohyb obsahuje teraz položku Názov, kde si možno pohyb pomenovať.

Oprava zobrazovania účtu na faktúre, objednávke a ponuke.

Chyba vznika pri konverzii na novú verziu kompilátora. Pokiaľ bol účet nepomenovaný, nezobrazil sa v zozname.

Pridanie novej skladovej karty na hlavnom okne preberie názov karty z filtra.

Ak je na záložke Skladová karta v obchode vo filtri nastavené meno skladovej karty, tak po výbere funkcie na vytvorenie novej skladovej karty sa tento názov automaticky nastaví ako názov skladovej karty.

Oprava nastavenia focusu po pridaní nového skladového pohybu.

Pri predchádzajúcich úpravách sme toto omylom vypli.

Filter podľa spisu pri výbere faktúry, objednávky a ponuky.

Výberové dialógy umožňujú filtrovať podľa spisu.

Filter podľa dátumu pri výbere faktúry, objednávky a ponuky.

Vo všetkých výberových dialógoch funguje filtrovanie obdobia podľa dátumu.

Oprava tlačidla Zobraziť na dialógu výberu ponuky.

Tlačidlo omylom zobrazovalo objednávky.

Optivus všeobecne

Hypertexty z gridu súvislostí.

Na každej súvislosti je teraz hypertext v stĺpci číslo.

Oznamy

Sprievodca hromadným odoslaním e-mailu má implicitne vypnuté odosielanie e-mailov na pozadí.

Bolo zmenené implicitné nastavenie. V predchádzajúcich verziách programu bola funkcia povolená. Ak používate túto funkciu, musíte si funkciu odoslania povoliť v nastavení programu v položke Práva užívateľov/Oznamy/Hromadné mailovanie/Odosielať e-maily hromadného mailingu na pozadí. Súčasne došlo aj ku zmene v správaní programu v prípade, že používate klienta. Klient teraz nikdy neodosiela e-maily na pozadí. Funkcia je urcená len pre počítače v lokálnej sieti.

Spisy

Doplnenie filtra do výberu objednávky podľa typu a vybavenia.

Oba filtre obsahujú niekoľko možností vo výberovej ponuke.

Upravenie číselníka kategórií spisov.

Teraz sa dajú upravovať aj položky farba podkladu, farba textu a skratka. To je dobré na to, aby sa dali spisy v konkrétnych kategóriách od seba lepšie odlíšiť.

Označovanie spisov pomocou farebných značiek kategórií.

Pokiaľ má spis zaškrtnutú kategóriu, ktorá má nastavenú farbu a značku, je takýto spis označený v zozname spisov. Ak je zaškrtnutých viac kategórií, vykreslí sa pri spise viac značiek.

Doplnenie hypertextov a editovacích schopností na vzorové spisy.

Na úlohách vo vzorových spisoch to predtým nebolo nastavené.

Upravenie gridu obchodu na spise, aby ukázal pomenovaný skladový pohyb.

Pomenovaný skladový je označený ako meno/typ pohybu.

Oprava chybného nastavenia firmy na faktúre, vystavenej z pohybov v spise.

Ak bol spis vystavený iba na osobu a do neho sa pridal skladový pohyb a z toho pohybu sa funkciou Faktúra zo skladových pohybov vytvorila faktúra, na faktúre bola zle nastavená firma. Teraz je už firma v tomto prípade nepriradená.