Zoznam zmien 5.09.0.1077

Optivus

Verzia 5.09.0.1077 - 30.9.2017

Zoznam zmien v programe.

Dochádzka

Zmena niektorých výpočtov na reportoch v dochádzke.

null

Oprava reportu Podklady pre výplaty.

null

Firmy

Doplnenie hypertextov na kontakt.

Hypertexty teraz možno vkladať aj do kontaktu.

Obchod

Upravenie reportu vystavenej faktúry.

Všetky čísla teraz majú minimálne 2 desatinne miesta.

Oprava chyby pri potvrdení vybavenia objednávky.

Po potvrdení otázky sa objavilo chybové hlásenie.

Tlač reportov bola rozdelená na dve ikony

V predchádzajúcej verzii programu sa Optivus automaticky rozhodol, keď mal k dispozícii report a uprednostnil ho pred HTML výstupom. Teraz majú oba typy výstupov samostatnú ikonu.

Oprava triedenia položiek v nových reportoch obchodu.

V nových reportoch sa triedenie položiek nezhodovalo s výstupmi. Týkalo sa to najmä reportov v obchode.

Doplnenie štandartných záložiek na skladovú kartu.

Každá skladová karta má teraz záložky poznámky, termíny, súvisí a história.

Doplnenie užívateľských vlastností na skladovú kartu.

Na skladové karty teraz možno pridávať aj užívateľské vlastnosti.

Oprava párovania platieb.

Pri výpisoch bez variabilného symbolu mohla vzniknúť chyba.

Upozornenie na rezervovanú položku pri predaji cez kasu.

Pri predaji cez kasu teraz program upozorňuje aj na rezervovaný tovar, pokiaľ by hrozilo, že bude potom sklad v mínuse.

Oprava chyby vytvárania objednávky z ponuky.

null

Optivus všeobecne

Štatistika používania programu Optivus.

V programe si môžete pozrieť, ktoré časti programu sa vo vašej firme najviac využívajú. Štatistika je počítaná za celú firmu za obdobie pár posledných mesiacov. Štatistiku nájdete v menu Pomoc/Logy/Štatistika používania programu. Zobrazuje sa interné meno dialógu a počet hodín, ktoré ste v danom dialógu strávili.

Pri pridávaní súvislostí možno vyberať aj úlohy.

Teraz sa dá pridať súvislosť aj hypertext na úlohu.

Možno pridávať súvislosti a hypertexty na udalosti.

Spolu s tým bol upravený jednotný mechanizmus v programe na spracovanie udalostí. Teraz podporuje výber udalosti, vytvorenie novej udalosti a editáciu existujúcej udalosti.

Oprava nastavenia aktuálneho roku.

Chyba vznikla pri prechode na nový kompilátor.

Plánovanie

Doplnenie pohľad nad projektom - Porovnanie nákladov a príjmov z faktúr.

null

Plugin Načúvacie prístroje

Lepšie prekreslenie skladových pohybov v hlavnom programe, pokiaľ skladový pohyb vytvorila nadstavba.

Teraz sú pohyby hneď synchronizované.

Lepšie prekreslenie faktúr v hlavnom programe, pokiaľ skladový pohyb vytvorila nadstavba.

Teraz sú faktúry hneď synchronizované.

Požiadavky

Doplnenie filtra požiadaviek.

Pri výbere požiadaviek má filter viac možností. Bolo doplnené filtrovanie podľa firmy, osoby spisu a dokumentu.

Registratúra

Ukladanie dokumentov z registratúry.

Vo verzii programu 5.09.0.1072 sme rozšírili možnosti práce s dokumentmi. Zjednotili sme menu v registratúre a na spise a dokumenty je teraz možné jednoduchým spôsobom z programu uložiť. Menu na pravej myške sa upravilo tak, aby bol ako prvý príkaz vždy Zobraziť. Ten vykonáva rovnakú funkciu, ako kliknutie na hypertext dokumentu. Za ním nasleduje submenu Akcia, ktoré obsahuje ďalšie možnosti. Uložiť - Touto funkciou sa dajú uložiť jednotlivé súbory dokumentu na disk. Ak je v dokumente viac súborov, môžete si vybrať, ktoré súbory sa majú uložiť. Potom si vyberiete cestu na disk a súbory sa na ňu uložia. Uložiť ako ZIP - Touto funkciou sa dajú uložiť jednotlivé súbory dokumenty na disk v podobe ZIP archívu. Ak je v dokumente viac súborov, môžete si vybrať, ktoré súbory sa majú uložiť. Potom si vyberiete cestu na disk a súbory sa na ňu uložia. Tieto zmeny uľahčujú následné spracovanie dokumentov v iných programoch, pokiaľ sa nejedná o bežné zobrazenie asociovaného súboru. Uložíte si súbory na disk a potom s nimi môžete ďalej pracovať.

Oprava tlačidla na presun súboru do iného dokumentu.

Chyba vznikla pri prechode na nový kompilátor.

Spisy

Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise.

Vo verzii programu 5.09.0.1072 sme rozšírili možnosti práce s hypertextami na spise. Do spisu teraz možno vložiť hypertext na ľubovoľný objekt programu. Optivus automaticky sleduje vložené hypertexty a vytvára z nich súvislosti.

Hypertext sa vkladá pomocou menu pravej myšky. Napríklad nad obsahom spisu stlačíte pravé tlačidlo myšky a vyberiete funkciu Vložiť odkaz.

Vyberiete si typ objektu.

  • Potom sa zobrazí výberový dialóg podľa zvoleného typu. V dialógu si nájdete príslušný objekt.
  • Potvrdením cez OK sa vloží hypertext na daný objekt. Hypertexty sú v texte zobrazené modrou farbou. Hypertexty sú v tvare #XXXNNNNN.
  • Po potvrdení spisu cez tlačidlo OK sa zoznam hypertextov objaví aj v súvislostiach. Súvislosť, ktorá bola vytvorená z hypertextu je označená ako hypertext a v zátvorke je uvedené, v ktorom poli spisu bol daný hypertext nájdený.

Súvislosti nájdete v detailoch na záložke Spisy v položke Súvisí. Súvislosti nájdete na dialógu Spis na záložke Súvisí.

Podpora gridu s pohľadmi v detailoch spisu.

Na jednom detaile teraz možno zapnúť viac pohľadov. Napríklad na detaile spisu Spisy alebo Dokumenty je pri každom niekoľko možností zobrazenia.

Oprava editácie obsahu v úlohe vo vzorovom spise.

Pri konverzii programu na nový kompilátor vznikla táto chyba.

Detail dokumentov ku spisu.

Ku spisu si na detaile Dokumenty možno zobraziť dokumenty len z toho spisu alebo zo skupiny súvisiacich spisov.

Kopírovanie zoznamu spisov s hypertextami.

V menu pravej myšky je funkcia Akcia/Zoznam do schránky s hypertextami. Funkcia nakopíruje celý vyfiltrovaný zoznam spisov do schránky v tvare "[hypertext] číslo spisu názov spisu". Následne si môžete tento zoznam vložiť do ľubovoľného memo poľa, ked yvtvorí zoznam jednotlivých spisov oddelený novým riadkom.

Úlohy

Úprava počtu znakov v predmete udalosti na 255 znakov.

Pôvodný počet znakov nebol dostatočný. Touto úpravou sme to zjednotili rovnako, ako je to aj v úlohách a požiadavkách.

Oprava chyby pri nastavovaní pripomenutia úlohy.

Chyba sa prejavila vtedy, ak mal užívateľ otvorené dva programy Optivus. Ak mal na nejakej úlohe pripomenutie a v jednej kópii programu toto pripomenutie vymazal, za určitých okolností sa v druhej kópii programu neaktulaizoval zoznam pripomienok a pri pokuse o upravenie pripomienky sa objavila chyba.

Účastníci v udalostiach.

Do udalosti teraz možno pridať účastníkov. Účastníci sú alebo užívatelia, alebo externé osoby. V zozname užívateľov sa iba zaškrtáva, do zoznamu osôb treba pridať každú osobu samostatne. Užívatelia, ktorí sú súčasne aj účastníkmi vidia takúto udalosť vo svojom kalendári.

Doplnenie štandartných záložiek na Udalosť.

Každá udalosť má teraz záložky poznámky, termíny, súvisí a história.

V spise možno pridať novú priepustku z úlohy.

null