Zoznam zmien 5.08.0.1071

Optivus

Verzia 5.08.0.1071 - 31.8.2017

Zoznam zmien v programe.

Obchod

Oprava povolenej editácie skladového pohybu napriek tomu, že bol skladový pohyb potvrdený.

V predchádzajúcich verziách programu bolo nastavené, že ak bol pohyb prepojený s objednávkou a bol potvrdený, napriek tomu sa dal skladový pohyb editovať. Teraz sme zmenili prioritu kontrol a kontrola na potvrdený pohyb sa vykoná skôr. Čiže teraz už nie je možné, aby potvrdený skladový pohyb bolo možné za nejakých okolností možné.

Oprava dialógu Dodací a záručný list.

Pri niektorých kombináciách použitia neboli na reporte zobrazené texty na dodacom liste.

Oprava funkcie Príjemka z objednávky.

V programe sa objavila chyba v okamihu, ako program chcel nastaviť objednávku za vybavenú.

Optivus všeobecne

Oprava skenovania.

Na niektorých miestach programo sa vo verzii 5.X dalo skenovať a na iných meistach nie. Problém pochádzal z konverzie na nový kompilátor. Teraz už na všetkých miestach funguje skenovanie korektne.

Generovanie reportu nesplnených úloh bolo presunuté do služby.

Teraz sa už report negeneruje pri prvom spustení programu. Generovanie reportov zabezpečuje služba. Služba musí byť vo verzii 5.8.0.12.

Dialóg na resetovanie nastavenia užívateľských parametrov okien.

Tento dialóg je určený pre administrátora systému a slúži na riešenie nasledovného problému. Ak užívateľ na jednom počtači má veľké rozlíšenia a nastaví si rozmery niektorých okien, môže sa mus tať, že keď sa prihlási na inim počítači s menším rozlíšením, budú niektoré ovládacie prvky posunuté mimo obrazovky. Pomocou dialógu môže administrátor zmeniť, alebo vymazať nastavenie pre konkrétneho užívateľa. Pokiaľ nemáte skúsenosti s názvami, ktoré sa v nastavení pouźívajú, obráťte sa na nás. Dialóg nájdete v menu Súbor/Reset nastavení okien.

Plánovanie

Oprava chybového hlásenia v plánovaní.

V predchádzajúcej verzii sa mohlo stať, že po spustení plánovania sa objavila chyba. Chyba bola spôsobená prechodom na ukladanie nastavenia stĺpcov v tabuľkách, ktoré umožňujú používať viac pohľadov.

Spisy

Nastavovanie stĺpcov v požiadavkách.

Po stlačení pravého tlačidla myšky sa v zozname funkcií dá vybrať funkcia Stĺpce. Zobrazí dialóg so zoznamom pohľadov a pre každý pohľad zoznam stĺpcov. Stĺpce si možno zapnúť a presunúť ich v hierarchii. Pri ukončení programu sa nastavenie uloží do databázy.

Oprava funkcie Hromadne na spisoch.

Pri niektorých nastaveniach zodpovedného a oddelenia mohlo dôjsť k vymazaniu spisu.

Úlohy

Oprava chyby pri odosielaní oznamu o úlohe.

Omylom sme nastavili pri generovaní niektorých reportoch kontrolu interného nastavenia a táto kontrola v niektorých prípadoch zlyhala a prejavila sa chybou.

Vývoj

Urýchlenie štartu programu od spustenia až po prvý dialóg.

Zmena sa prejavuje najmä pri Optivus Klient verzii programu, keď štart programu trval neprimerane dlho.

Optimalizácia štartu verzie Optivus Klient.

V predchádzajúcej verzii trvalo spustenie programu veľmi dlho. Teraz je celkový čas spustenia skrátený minimálne o 14 sekúnd.